SFS 2017:819 Förordning om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser

170819.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ersättning till deltagare i
arbetsmarknadspolitiska insatser;

utfärdad den 29 juni 2017.

Härigenom föreskrivs följande.

1 kap. Inledande bestämmelser

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om ersättning till deltagare i

arbetsmarknadspolitiska insatser.

2 §

Lagen (1969:93) om begränsning av samhällsstöd vid arbetskonflikt

tillämpas på ersättning enligt denna förordning, med undantag för ersättning

1. som har beviljats före konfliktens utbrott eller sökts före varsel om kon-

flikten,

2. som i annat fall uppenbarligen skulle ha lämnats även om konflikten inte

inträffat,

3. som blivit aktuell på annat sätt hos Arbetsförmedlingen före varsel, och
4. till personer med funktionsnedsättning som av medicinska eller sociala

skäl behöver utbildning på grund av funktionsnedsättningen.

2 kap. Ersättning för deltagande i program

Aktivitetsstöd

1 §

Aktivitetsstöd får lämnas till den som har fyllt 25 år och deltar i ett

arbetsmarknadspolitiskt program enligt

1. förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program, med

undantag för programmet arbetsträning för vissa nyanlända invandrare,

2. förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin, eller
3. förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar.
Aktivitetsstöd enligt första stycket får även lämnas till den som inte har

fyllt 25 år, om personen är eller skulle ha varit berättigad till arbetslöshetser-
sättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.

2 §

Till den som inte är eller skulle ha varit berättigad till arbetslöshetser-

sättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring lämnas aktivitets-
stöd med 223 kronor per dag.

3 §

Till den som har fyllt 25 år och som är eller skulle ha varit berättigad till

arbetslöshetsersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

SFS 2017:819

Utkom från trycket
den 11 juli 2017

background image

2

SFS 2017:819

lämnas aktivitetsstöd med det belopp som skulle ha lämnats som arbetslös-
hetsersättning.

Till den som har fått arbetslöshetsersättning under den längsta tid som er-

sättning kan lämnas, lämnas aktivitetsstöd med 65 procent av den dagsför-
tjänst som låg till grund för den senaste arbetslöshetsersättningen.

Aktivitetsstöd som lämnas enligt denna paragraf ska vara lägst 365 kronor

per dag.

4 §

Till den som inte har fyllt 25 år och som är eller skulle ha varit berätti-

gad till arbetslöshetsersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsför-
säkring lämnas aktivitetsstöd med följande procentsatser av den dagsförtjänst
som låg eller skulle ha legat till grund för arbetslöshetsersättningen.

– 80 procent under de första 100 ersättningsdagarna,
– 70 procent under de därpå följande 100 ersättningsdagarna, och
– 65 procent därefter.
Aktivitetsstöd som lämnas enligt denna paragraf ska vara lägst 365 kronor

per dag.

Paragrafen gäller inte den som vid tidpunkten för när det arbetsmarknads-

politiska programmet påbörjas är förälder till barn under 18 år eller blir för-
älder under tid som han eller hon deltar i programmet. För en sådan program-
deltagare tillämpas i stället 3 §.

5 §

Till en programdeltagare som stängts av från rätt till ersättning på grund

av att han eller hon har misskött sig enligt 6 kap. 2 § vid fem tillfällen eller
förlängt tiden i arbetslöshet enligt 6 kap. 3 § vid fyra tillfällen eller orsakat sin
arbetslöshet enligt 6 kap. 4 § vid tre tillfällen, utan att däremellan ha uppfyllt
ett nytt arbetsvillkor enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, läm-
nas aktivitetsstöd med 223 kronor per dag till dess att han eller hon uppfyllt
ett nytt sådant arbetsvillkor.

6 §

Aktivitetsstödets storlek enligt 2–5 §§ gäller för program som pågår på

heltid.

7 §

När aktivitetsstödets belopp bestäms enligt 3 § ska dag med aktivitets-

stöd jämställas med ersättningsdag i en ersättningsperiod enligt lagen
(1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.

När det bestäms med vilken procentsats aktivitetsstöd ska lämnas enligt 4 §

ska dagar med aktivitetsstöd och ersättningsdagar i en ersättningsperiod enligt
lagen om arbetslöshetsförsäkring räknas samman.

8 §

Till den som deltar i det arbetsmarknadspolitiska programmet jobb- och

utvecklingsgarantin och som inte är eller skulle ha varit berättigad till arbets-
löshetsersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring lämnas
aktivitetsstöd under längst 450 dagar. I dessa 450 dagar ingår dagar då pro-
gramdeltagaren fått utvecklingsersättning och dagar då deltagaren varit av-
stängd från rätt till aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning.

9 §

Till den som återinträder i ett arbetsmarknadspolitiskt program som pro-

gramdeltagaren tidigare har lämnat, lämnas aktivitetsstöd med det belopp som
programdeltagaren skulle ha fått om han eller hon inte hade lämnat program-
met.

background image

3

SFS 2017:819

Till den som på nytt anvisas till ett arbetsmarknadspolitiskt program som

programdeltagaren tidigare har lämnat för att anvisningen har återkallats,
lämnas aktivitetsstöd med det belopp som programdeltagaren skulle ha fått
om beslutet om återkallelse inte hade fattats.

Utvecklingsersättning

10 §

Utvecklingsersättning får lämnas till den som har fyllt 18 men inte

25 år, som inte är eller skulle ha varit berättigad till arbetslöshetsersättning
enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och som deltar i ett ar-
betsmarknadspolitiskt program enligt

1. förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program, med

undantag för programmet arbetsträning för vissa nyanlända invandrare,

2. förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin, eller
3. förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar.

11 §

Utvecklingsersättning, motsvarande en femtedel av studiebidraget

inom det studiemedel som lämnas enligt 3 kap. 12 § 1 studiestödslagen
(1999:1395), lämnas till den som

1. har gymnasieexamen från ett nationellt program, har gymnasieintyg efter

minst tre års studier på ett introduktionsprogram eller har fullföljt motsva-
rande svensk eller utländsk utbildning,

2. har fyllt 20 år och deltar i sådan folkhögskoleutbildning i studiemotive-

rande syfte som avses i 30 § andra stycket 3 förordningen (2000:634) om
arbetsmarknadspolitiska program, eller

3. omfattas av ett utbildningskontrakt enligt förordningen (2015:502) om

viss samverkan om unga och nyanlända.

Till övriga lämnas utvecklingsersättning med ett belopp som motsvarar det

studiebidrag inom studiehjälpen som lämnas enligt 2 kap. 7 § studiestöds-
lagen, delat med 22.

Utvecklingsersättningens storlek enligt paragrafen gäller för program som

pågår på heltid.

Etableringsersättning

12 §

Etableringsersättning får lämnas till den som deltar i det arbetsmark-

nadspolitiska programmet etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare
enligt förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända in-
vandrare.

13 §

Etableringsersättning lämnas med 308 kronor per dag.

Till den som deltar i kartläggning och medverkar till upprättandet av en in-

dividuell handlingsplan lämnas dock etableringsersättning med 231 kronor
per dag.

Etableringsersättningens storlek enligt paragrafen gäller för program som

pågår på heltid.

Aktivitetsstöd till personer med funktionsnedsättning

14 §

Till unga med funktionsnedsättning som har deltagit i program under

minst tolv månader får aktivitetsstöd lämnas med 475 kronor per dag.

background image

4

SFS 2017:819

Aktivitetsstödets storlek enligt paragrafen gäller för program som pågår på

heltid.

3 kap. Ersättning för vissa kostnader

Ersättning för resor, logi och dubbelt boende och vissa andra kostnader

1 §

Kostnader enligt 2–9 §§ får ersättas om de är nödvändiga för att någon

ska kunna

– anvisas till eller delta i ett arbetsmarknadspolitiskt program,
– ta del av arbetslivsinriktad rehabilitering som inte är en del av ett arbets-

marknadspolitiskt program, eller

– genomgå utredning som är nödvändig inför en anvisning till ett arbets-

marknadspolitiskt program.

Kostnader får ersättas endast om de överstiger 50 kronor, med undantag för

kostnader för en resa till och från Arbetsförmedlingen enligt 3 §.

2 §

Kostnader för dagliga resor får ersättas till den del de överstiger 600

kronor per månad eller kostnaden för normal dagpendling på orten.

Den som inte reser dagligen får ersättas med skäliga kostnader för
– en resa till och från Arbetsförmedlingen eller till den plats där personen

tar del av programmet, rehabiliteringen eller utredningen, och

– en hem- och återresa per månad.
Kostnader för resa med eget fordon får ersättas om det är motiverat att en

resa görs med eget fordon. Ersättningen lämnas då med högst 185 öre per
kilometer. Vid samåkning lämnas därutöver ersättning med 25 öre per passa-
gerare och kilometer.

3 §

En nyanländ får ersättas med skäliga kostnader för en resa till och från

Arbetsförmedlingen inför ett beslut om anvisning till det arbetsmarknads-
politiska programmet etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare en-
ligt förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända in-
vandrare.

4 §

Ersättning får lämnas för en familjemedlems eller någon annan närstå-

endes kostnad för en hem- och återresa, om det behövs för att en person med
en funktionsnedsättning ska kunna resa.

5 §

Den som har en funktionsnedsättning och deltar i ett arbetsmarknads-

politiskt program kan även få ersättning för

– resekostnader vid ett uppehåll i verksamheten som är längre än tio kalen-

derdagar i följd, och

– obligatoriska studieresor i Sverige eller till ett land inom Norden.

6 §

Kostnader för logi och merkostnader för dubbelt boende får ersättas

med

– 110 kronor per dag, dock högst 2 400 kronor per månad, eller
– den faktiska kostnaden, om tiden på annan ort än hemorten är kortare än

30 dagar och kostnaden är skälig.

background image

5

SFS 2017:819

7 §

Om det är nödvändigt att en person med funktionsnedsättning har en

ledsagare i samband med resor, och om kostnader ersätts enligt denna förord-
ning, får ersättning lämnas till ledsagaren för

– skäliga resekostnader,
– skäligt traktamente,
– skälig logikostnad, och
– förlorad arbetsförtjänst med faktisk förlust.
Ersättning för traktamente, logi och förlorad arbetsförtjänst får därutöver

lämnas under högst tio dagar om det är önskvärt att ledsagaren deltar i trä-
ningen av den som har funktionsnedsättningen.

8 §

Till en elev med en funktionsnedsättning som genomgår utbildning i

grundskolan från och med årskurs 7 eller gymnasieskolan eller motsvarande
och inte har fyllt 20 år, och som efter beslut av Arbetsförmedlingen tar del av
vägledning, får ersättning lämnas för

– resekostnader enligt 2, 4 och 5 §§, och
– styrkta kostnader för kost och logi.
Ersättning enligt denna paragraf får inte lämnas till den som har rätt till er-

sättning enligt någon annan bestämmelse i denna förordning.

9 §

Kostnader för läkarundersökningar, sakkunnigutlåtanden, särskild ut-

rustning samt utredning som Arbetsförmedlingen beslutar om inför en anvis-
ning till ett program eller arbetslivsinriktad rehabilitering får ersättas med den
faktiska kostnaden.

Etableringstillägg

10 §

Etableringstillägg får lämnas till den som är anvisad till det arbets-

marknadspolitiska programmet etableringsinsatser för vissa nyanlända in-
vandrare enligt förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa ny-
anlända invandrare, och som har hemmavarande barn.

Med hemmavarande barn avses barn som
– är under 20 år,
– är bosatta och folkbokförda hos den nyanlände,
– står eller har stått under den nyanländes vårdnad, och
– inte är självförsörjande.

11 §

Etableringstillägg lämnas per hushåll. Makar ska anses tillhöra samma

hushåll om inte den make eller maka som ansöker om ersättning eller den som
ersättningen betalas ut till visar annat. Sambor ska likställas med makar.

12 §

Etableringstillägg lämnas med

– 800 kronor per barn som inte har fyllt 11 år, och
– 1 500 kronor per barn som har fyllt 11 men inte 20 år.
Etableringstillägg lämnas för högst tre barn. Är barnen fler än tre lämnas

etableringstillägg för de tre äldsta barnen. Om en nyanländ får underhållsstöd
för tre barn enligt 18 kap. socialförsäkringsbalken, ska etableringstillägg en-
ligt denna paragraf endast lämnas för de två äldsta barnen. Om underhållsstöd
lämnas för fyra eller fem barn ska etableringstillägg endast lämnas för det
äldsta barnet. Om underhållsstöd lämnas för sex eller flera barn lämnas inte
något etableringstillägg.

background image

6

SFS 2017:819

Bostadsersättning

13 §

Bostadsersättning får lämnas till den som är anvisad till det arbets-

marknadspolitiska programmet etableringsinsatser för vissa nyanlända in-
vandrare enligt förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa ny-
anlända invandrare och som är ensamstående utan hemmavarande barn.

I 10 § andra stycket anges vem som ska anses vara hemmavarande barn.

14 §

Bostadsersättning lämnas endast för kostnader för den bostad där den

nyanlände är bosatt och folkbokförd och som han eller hon

– äger eller innehar med hyres- eller bostadsrätt, eller
– hyr i andra hand om hyresavtalet är skriftligt och hyresvärden, bostads-

rättsföreningen eller hyresnämnden har godkänt andrahandsupplåtelsen.

15 §

Bostadsersättning lämnas inte till den som hyr ett eller flera rum i en

bostad, eller stadigvarande bor tillsammans med en annan person.

16 §

Bostadsersättning lämnas för den del av bostadskostnaden per månad

som överstiger 1 800 men inte 5 700 kronor.

4 kap. Ersättning vid förhinder att delta i program

1 §

Aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning får läm-

nas till den som är anvisad till ett arbetsmarknadspolitiskt program, även om
personen inte deltar i insatser som ingår i programmet på grund av

1. sjukdom som hindrar personen från att delta i insatser inom programmet,
2. tillfällig vård av barn under sådana förutsättningar som anges i 13 kap.

socialförsäkringsbalken, eller

3. vård av närstående under sådana förutsättningar som anges i 47 kap. 3, 4,

6, 8, 9 och 13 §§ socialförsäkringsbalken.

2 §

Ersättning enligt 1 § 1 lämnas endast om personen har anmält sjukdo-

men till Arbetsförmedlingen första sjukdagen. Detta gäller dock inte om det
finns särskilda skäl för att ersättning ändå bör lämnas.

Ersättning efter sjunde dagen lämnas endast om personen lämnar in ett

läkarintyg till Arbetsförmedlingen om sjukdomen.

3 §

Ersättning enligt 1 § 1 lämnas inte för den första dagen i en sjukperiod

(karensdag). Som karensdag räknas endast den dag under vilken ersättning
skulle ha lämnats, om inte bestämmelsen om karensdag hade gällt. Karensda-
gen gäller dock inte för den som omfattas av ett beslut enligt 27 kap. 40 och
41 §§ socialförsäkringsbalken eller 13 § första stycket lagen (1991:1047) om
sjuklön.

Om en sjukperiod börjar inom fem kalenderdagar från det att en tidigare

sjukperiod har avslutats ska bestämmelsen i första stycket tillämpas som om
den senare sjukperioden är en fortsättning på den tidigare sjukperioden. En
person ska inte få avdrag under mer än tio karensdagar under en period om
tolv månader.

4 §

Aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning får

också lämnas till den som är anvisad till ett arbetsmarknadspolitiskt program,
även om personen inte deltar i insatser som ingår i programmet på grund av

background image

7

SFS 2017:819

1. kortvarig ledighet för enskild angelägenhet av vikt, dock under högst tre

dagar per tillfälle,

2. ett tillfälligt uppehåll i upphandlad arbetsmarknadsutbildning eller annan

utbildning som ingår i programmet, om uppehållet är en följd av att utbild-
ningsanordnaren gör ett uppehåll i sin verksamhet, dock högst under 10 er-
sättningsdagar under perioden juni–augusti, eller

3. ett tillfälligt uppehåll i insatserna som ingår i programmet jobb- och ut-

vecklingsgarantin, dock under sammanlagt högst 20 ersättningsdagar under
en tolvmånadersperiod, om personen under uppehållet är beredd att ta aktiv
del av Arbetsförmedlingens service i fråga om platsförmedling.

Ersättning enligt första stycket 1 och 3 lämnas endast om Arbetsförmed-

lingen har godkänt att personen inte deltar i programmet på grund av ledighe-
ten eller uppehållet. Ersättning enligt första stycket 2 lämnas endast om perso-
nen har anmält till Arbetsförmedlingen att han eller hon inte deltar i program-
met på grund av uppehållet.

5 kap. Samordning med andra förmåner

1 §

Aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning får inte

lämnas till den som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program och samtidigt
är intagen i kriminalvårdsanstalt utan att delta i någon av de i 11 kap. 1 § 1–4
fängelselagen (2010:610) angivna särskilda utslussningsåtgärderna.

2 §

Aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning får inte

lämnas för samma tid som programdeltagaren får

1. studiestöd enligt studiestödslagen (1999:1395), eller
2. studiestartsstöd enligt lagen (2017:527) om studiestartsstöd.
Om studiestöd eller studiestartsstöd lämnas för lägre omfattning än heltid

får dock aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning läm-
nas för resterande tid, upp till heltid.

3 §

Aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning ska

minskas med de belopp som programdeltagaren för samma tid får

1. sjukersättning, aktivitetsersättning eller allmän ålderspension enligt

socialförsäkringsbalken, eller

2. tjänstepension på grund av förvärvsarbete.
Om programmets omfattning är lägre än heltid och ersättning enligt första

stycket 1 lämnas för lägre omfattning än heltid, ska minskning inte göras med
de belopp som lämnas för resterande tid, upp till heltid.

Första stycket 2 gäller inte om den dagpenning som ligger till grund för

aktivitetsstödet redan har minskats med tjänstepensionen enligt 5 § förord-
ningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring.

4 §

Aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning ska

även minskas med de belopp som programdeltagaren för samma dag får

1. föräldrapenning eller rehabiliteringspenning enligt socialförsäkringsbal-

ken, eller

2. lön eller andra anställningsförmåner från en arbetsgivare.
Om programmets omfattning är lägre än heltid ska minskning enligt första

stycket inte göras med de belopp som lämnas för resterande tid, upp till heltid.

background image

8

SFS 2017:819

5 §

Bostadsersättning ska minskas med de belopp som programdeltagaren

för samma månad får preliminärt bostadsbidrag eller bostadstillägg enligt
socialförsäkringsbalken.

6 kap. Varning och avstängning från rätt till ersättning

1 §

Varning och avstängning från rätt till ersättning tillämpas endast på akti-

vitetsstöd, utvecklingsersättning och etableringsersättning, med undantag för
etableringsersättning som lämnas för deltagande i kartläggning och med-
verkan till upprättandet av en individuell handlingsplan.

2 §

En programdeltagare ska varnas om han eller hon under programtid utan

godtagbart skäl inte har

1. medverkat till att upprätta en individuell handlingsplan,
2. lämnat en aktivitetsrapport till Arbetsförmedlingen inom utsatt tid,
3. besökt eller tagit kontakt med Arbetsförmedlingen eller en komplette-

rande aktör vid en överenskommen eller på annat sätt bestämd tidpunkt,

4. deltagit i insats, aktivitet eller annan arbetsmarknadspolitisk åtgärd inom

programmet,

5. sökt anvisat lämpligt arbete,
6. sökt anvisad utbildning, eller
7. aktivt sökt lämpliga arbeten.
Om programdeltagaren missköter sig enligt första stycket vid upprepade

tillfällen, utan att däremellan uppfylla ett arbetsvillkor enligt lagen
(1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, ska han eller hon stängas av från rätt
till ersättning. Avstängningstiden ska vara 1 ersättningsdag vid det andra till-
fället, 5 ersättningsdagar vid det tredje tillfället, 10 ersättningsdagar vid det
fjärde tillfället och 45 ersättningsdagar vid varje ytterligare tillfälle.

3 §

En programdeltagare ska stängas av från rätt till ersättning i 5 ersätt-

ningsdagar om han eller hon under programtid utan godtagbart skäl

1. avvisat ett erbjudet lämpligt arbete,
2. avvisat en utbildning som han eller hon har anvisats att söka och är an-

tagen till,

3. genom sitt uppträdande uppenbarligen vållat att en anställning inte kom-

mit till stånd, eller

4. avvisat en erbjuden insats, aktivitet eller annan arbetsmarknadspolitisk

åtgärd inom programmet.

Om programdeltagaren förlänger tiden i arbetslöshet enligt första stycket

vid upprepade tillfällen, utan att däremellan uppfylla ett arbetsvillkor enligt
lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, ska han eller hon stängas av
från rätt till ersättning i 10 ersättningsdagar vid det andra tillfället och i 45 er-
sättningsdagar vid varje ytterligare tillfälle.

4 §

En programdeltagare ska stängas av från rätt till ersättning i 45 ersätt-

ningsdagar om han eller hon under programtid

1. utan giltig anledning lämnat sitt arbete, eller
2. på grund av otillbörligt uppträdande skilts från sitt arbete.
Programdeltagaren ska dock stängas av i 20 ersättningsdagar om det är

sannolikt att anställningen skulle ha varat högst 10 dagar.

background image

9

SFS 2017:819

5 §

En programdeltagare ska stängas av från rätt till ersättning om han eller

hon medvetet eller av grov vårdslöshet har lämnat oriktiga eller vilseledande
uppgifter till Försäkringskassan om ett förhållande som är av betydelse för
rätt till ersättning.

Ett beslut enligt första stycket ska avse 130 ersättningsdagar. Om det finns

förmildrande omständigheter får avstängningen avse färre dagar, dock lägst
45 ersättningsdagar, och om det finns försvårande omständigheter får av-
stängningen avse fler dagar, dock högst 195 ersättningsdagar.

6 §

Vid bedömningen enligt 2 § av om programdeltagaren har godtagbara

skäl för att inte aktivt söka lämpliga arbeten ska hänsyn tas till det program
som deltagaren deltar i och vilket skede av programmet deltagaren är i.

7 §

Med utbildning enligt 2 och 3 §§ avses utbildning inom ramen för ett

arbetsmarknadspolitiskt program som kan ge rätt till aktivitetsstöd, utveck-
lingsersättning eller etableringsersättning.

8 §

Bestämmelsen i 44 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring ska

tillämpas vid bedömningen enligt 2 eller 3 § av om ett arbete är lämpligt.

9 §

En giltig anledning att lämna ett arbete enligt 4 § är att en programdel-

tagare av hälsoskäl inte kan återgå vare sig till tidigare arbete eller till något
annat arbete hos arbetsgivaren. Hälsoskälen ska vara styrkta genom ett läkar-
intyg som utfärdats innan anställningen upphör.

10 §

Avstängningen ska gälla från och med den dag då

1. grunden för avstängningen inträffade, om avstängningen har beslutats

enligt 2, 3 eller 4 §, eller

2. Försäkringskassan inledde utredningen av grunden för avstängningen,

om avstängningen har beslutats enligt 5 §.

Om ett förhållande som medför avstängning inträffar under en pågående

avstängning ska dock den nya avstängningen gälla från utgången av den före-
gående.

I avstängningstiden ingår dagar som det skulle ha lämnats ersättning för om

avstängning inte hade skett och då programdeltagaren utfört förvärvsarbete.

11 §

En avstängning enligt 2, 3 eller 4 § får inte pågå längre än 112 kalen-

derdagar räknat från den dag då avstängningen började gälla enligt 10 §.

12 §

Arbetsförmedlingen prövar frågor om varning och avstängning enligt

2, 3 och 4 §§. När avstängning har beslutats ska Arbetsförmedlingen skynd-
samt underrätta Försäkringskassan om beslutet samt om grunden för avstäng-
ning och dagen då grunden för avstängning inträffade.

Försäkringskassan beslutar vilka dagar som ingår i avstängningstiden.

13 §

Försäkringskassan prövar frågor om avstängning enligt 5 §.

14 §

Ärenden om varning eller avstängning ska prövas skyndsamt.

Ett beslut om varning eller avstängning gäller omedelbart.

background image

10

SFS 2017:819

7 kap. Interimistiska beslut och kvittning

1 §

Arbetsförmedlingen får besluta att en programdeltagare ska stängas av

från rätt till ersättning för tid till dess att ett ärende har avgjorts, om det finns
sannolika skäl att anta att myndigheten kommer att stänga av deltagaren från
rätt till ersättning enligt 6 kap. 2, 3 eller 4 §.

Avstängningen ska avse det antal ersättningsdagar som kan antas komma

att gälla enligt ett slutligt beslut.

Arbetsförmedlingen ska skyndsamt underrätta Försäkringskassan om be-

slutet.

2 §

Försäkringskassan får besluta om ersättning till en programdeltagare för

tid till dess att ett ärende har avgjorts, om

1. ersättningens belopp inte kan bestämmas utan betydande dröjsmål,
2. Arbetsförmedlingen beslutat att stänga av deltagaren från rätt till ersätt-

ning enligt 1 § eller enligt 6 kap. 2, 3 eller 4 §,

3. det finns sannolika skäl att anta att Försäkringskassan kommer att stänga

av deltagaren från rätt till ersättning enligt 6 kap. 5 §, eller

4. det finns sannolika skäl att anta att deltagaren inte uppfyller villkoren för

att kunna få ersättning enligt 2–4 kap.

Försäkringskassans beslut enligt första stycket ska avse den ersättning som

kan antas gälla enligt ett slutligt beslut i ärendet.

3 §

Om Arbetsförmedlingen har beslutat att stänga av en programdeltagare

från rätt till ersättning enligt 6 kap. 2, 3 eller 4 § och Försäkringskassan redan
har betalat ut ersättning för de dagar som omfattas av beslutet, får motsva-
rande belopp dras av vid en kommande utbetalning.

8 kap. Återbetalning och återkrav

1 §

En mottagare av ersättning enligt denna förordning är återbetalnings-

skyldig om han eller hon har förorsakat att ersättning har lämnats på felaktig
grund eller med ett för högt belopp, genom att lämna oriktiga uppgifter eller
underlåta att fullgöra en anmälningsskyldighet.

Detsamma gäller om ersättning i annat fall har lämnats felaktigt eller med

ett för högt belopp och den som fått ersättningen har insett eller skäligen
borde ha insett detta.

2 §

Om en mottagare av ersättning är återbetalningsskyldig, ska den myn-

dighet som har betalat ut ersättningen besluta att återkräva det felaktigt utbe-
talda beloppet.

3 §

Vid återkrav får den myndighet som har fattat beslutet om återkrav be-

vilja anstånd med betalningen eller träffa avtal med den återbetalningsskyl-
dige om en avbetalningsplan. Myndigheten ska i sådana fall ta ut ränta på det
obetalda beloppet.

Ränta ska tas ut från den dag då anståndet beviljades eller avtalet om avbe-

talningsplan träffades, dock inte för tid innan det återkrävda beloppet har för-
fallit till betalning. Ränta ska tas ut efter en räntesats som vid varje tidpunkt
överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter.

background image

11

SFS 2017:819

4 §

Om ett belopp som har återkrävts inte betalas i rätt tid, ska dröjsmåls-

ränta enligt räntelagen (1975:635) tas ut på beloppet. Detsamma gäller när
den återbetalningsskyldige beviljats anstånd med betalningen eller träffat ett
avtal om en avbetalningsplan och betalning inte sker inom den tid som följer
av beslutet om anstånd eller avtalet.

5 §

Om det med hänsyn till den återbetalningsskyldiges personliga eller

ekonomiska förhållanden eller andra omständigheter finns särskilda skäl för
det, får den myndighet som har beslutat om återkravet eller kravet på ränta
helt eller delvis avstå från ett krav på återbetalning eller ränta. Myndigheten
ska i ett sådant fall i beslutet ange vilka de särskilda skälen är och dokumen-
tera den information som ligger till grund för beslutet.

6 §

Vid återkrav får den myndighet som har beslutat om återkravet, vid en

senare utbetalning av ersättning till den återbetalningsskyldige, besluta att dra
av ett skäligt belopp från vad som har betalats ut för mycket. Detsamma gäller
skyldighet att betala ränta och avgifter.

9 kap. Uppgiftsskyldighet

För Arbetsförmedlingen

1 §

Arbetsförmedlingen ska till Försäkringskassan lämna de uppgifter som

har betydelse för ett ärende hos Försäkringskassan om aktivitetsstöd, utveck-
lingsersättning eller etableringsersättning.

2 §

Arbetsförmedlingen ska till Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

lämna de uppgifter som har betydelse för inspektionens tillsyn över handlägg-
ningen av och rutinerna för handläggning av ärenden om varning eller av-
stängning från rätt till aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringser-
sättning, eller för inspektionens uppföljning på området.

För Försäkringskassan

3 §

Försäkringskassan ska till Arbetsförmedlingen lämna de uppgifter som

har betydelse för

1. ett ärende hos Arbetsförmedlingen om varning och avstängning från rätt

till aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning,

2. ett ärende hos Arbetsförmedlingen om återkallelse av anvisning till ett

arbetsmarknadspolitiskt program, och

3. Arbetsförmedlingens verksamhet om statistik, prognoser och ekonomisk

redovisning som avser ersättningar enligt denna förordning.

4 §

Försäkringskassan ska till Centrala studiestödsnämnden lämna de upp-

gifter som har betydelse för ett ärende hos nämnden om

1. studiestöd enligt studiestödslagen (1999:1395), och
2. studiestartsstöd enligt lagen (2017:527) om studiestartsstöd.

5 §

Försäkringskassan ska till Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

lämna de uppgifter som har betydelse för inspektionens tillsyn över handlägg-
ningen av och rutinerna för handläggning av ärenden om avstängning från rätt

background image

12

SFS 2017:819

till aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning, eller för
inspektionens uppföljning på området.

För Skatteverket

6 §

Skatteverket ska till Försäkringskassan lämna de uppgifter som har be-

tydelse för ett ärende hos Försäkringskassan om ersättning enligt denna för-
ordning.

10 kap. Ansökan om och prövning av ärenden om ersättning

Ansökan om ersättning

1 §

Den som vill begära ersättning enligt denna förordning ska ansöka om

ersättningen skriftligen. Detsamma gäller begäran om ökning av en ersätt-
ning.

Makar eller sambor som båda vill begära etableringstillägg enligt 3 kap.

10 § ska ansöka om tillägget gemensamt.

Kravet på skriftlighet enligt första stycket gäller inte ansökningar om

ersättning för resor enligt 3 kap. 3 §.

2 §

En ansökan ska innehålla de uppgifter som behövs i ett ärende om er-

sättning enligt denna förordning. Uppgifter om faktiska förhållanden ska läm-
nas på heder och samvete. Till ansökan ska de handlingar som är av betydelse
för ärendet bifogas.

Den som ansöker om eller har beviljats ersättning ska anmäla ändrade för-

hållanden som påverkar rätten till eller storleken av ersättningen till den be-
slutande myndigheten. En sådan anmälan ska göras så snart som möjligt och
senast 14 dagar efter det att den sökande fick kännedom om förändringen.

3 §

En ansökan om aktivitetsstöd, utvecklingsersättning, etableringsersätt-

ning, etableringstillägg eller bostadsersättning ska ges in till och prövas av
Försäkringskassan.

4 §

En ansökan om ersättning för kostnader för resor, logi och dubbelt bo-

ende och vissa andra kostnader enligt 3 kap. 1–9 §§ ska ges in till och prövas
av Arbetsförmedlingen.

Beräkning av ersättning

5 §

Aktivitetsstöd, utvecklingsersättning, etableringsersättning, etablerings-

tillägg och bostadsersättning får inte lämnas för längre tid tillbaka än måna-
den före ansökningsmånaden, om det inte finns särskilda skäl.

Ersättning för resor, logi och dubbelt boende och vissa andra kostnader en-

ligt 3 kap. 1–9 §§ får inte lämnas för kostnader som uppstår före en ansökan,
om det inte finns särskilda skäl.

Första stycket gäller inte etableringsersättning som lämnas för deltagande i

kartläggning och medverkan till upprättandet av en individuell handlingsplan
eller för etableringstillägg och bostadsersättning som lämnas under tiden för
kartläggning och upprättandet av en individuell handlingsplan.

background image

13

SFS 2017:819

6 §

Aktivitetsstöd, utvecklingsersättning och etableringsersättning beräknas

till ett bestämt belopp per dag och lämnas för högst fem dagar per kalender-
vecka.

Om det program som ger rätt till aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller

etableringsersättning inte pågår på heltid ska sådan ersättning minskas i mot-
svarande utsträckning, om det inte finns särskilda skäl mot det.

Andra stycket gäller inte etableringsersättning som lämnas för deltagande i

kartläggning och medverkan till upprättandet av en individuell handlingsplan.

7 §

Aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning lämnas

inte alls för sådana dagar som programdeltagaren är delvis frånvarande från
programmet, om frånvaron ligger till grund för ett beslut om varning eller av-
stängning från rätt till ersättning enligt 6 kap. 2 § första stycket 4.

8 §

Etableringstillägg och bostadsersättning som ska lämnas för del av en

månad, lämnas med ett belopp per dag som motsvarar en trettiondel av
månadsbeloppet.

Utbetalning av ersättning

9 §

Aktivitetsstöd, utvecklingsersättning, etableringsersättning, etablerings-

tillägg och bostadsersättning beräknas och betalas ut av Försäkringskassan
månadsvis i efterskott.

Etableringsersättning som lämnas för deltagande i kartläggning och med-

verkan till upprättandet av en individuell handlingsplan får dock betalas ut
oftare än månadsvis i efterskott. Detsamma gäller etableringstillägg och bo-
stadsersättning som lämnas under tiden för kartläggning och medverkan till
upprättandet av en individuell handlingsplan.

10 §

Ersättning för resor, logi och dubbelt boende och vissa andra kostnader

enligt 3 kap. 1–9 §§ beräknas och betalas ut av Arbetsförmedlingen.

Utredningsbefogenheter

11 §

När det behövs i ett ärende om ersättning eller i övrigt för tillämp-

ningen av denna förordning får den handläggande myndigheten ställa frågor
till programdeltagarens anordnare av insatser, arbetsgivare, läkare eller någon
annan som kan antas kunna lämna behövliga uppgifter.

11 kap. Omprövning och överklagande

Försäkringskassans beslut

1 §

Bestämmelserna i 113 kap. 3–17, 19, 20 och 21 §§ socialförsäkrings-

balken om ändring, omprövning och överklagande tillämpas på Försäkrings-
kassans beslut enligt denna förordning.

2 §

Utöver vad som följer av 1 § ska Försäkringskassan ändra ett beslut om

aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning som har blivit
felaktigt på grund av att ett beslut från Arbetsförmedlingen om avstängning

background image

14

SFS 2017:819

har ändrats eller undanröjts. Någon ändring ska dock inte göras om det är till
den enskildes nackdel.

Arbetsförmedlingens beslut

3 §

Arbetsförmedlingens beslut enligt denna förordning ska omprövas hos

myndighetens centrala enhet för omprövning om det begärs av den som be-
slutet gäller. Vid omprövningen får beslutet inte ändras till den enskildes
nackdel.

En begäran om omprövning ska vara skriftlig. Begäran ska ges in till

Arbetsförmedlingen och ska ha kommit in dit inom tre veckor från den dag då
den som begär omprövning fick del av beslutet.

4 §

Arbetsförmedlingen ska ändra ett beslut om avstängning som blivit fel-

aktigt på grund av att ett tidigare beslut om varning eller avstängning ändrats
eller undanröjts.

Om Arbetsförmedlingens beslut om avstängning ändras eller undanröjs ska

Arbetsförmedlingen skyndsamt underrätta Försäkringskassan om det.

5 §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överkla-

gande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut av Arbetsförmedlingen
än beslut enligt 3 § får dock inte överklagas.

Om ett beslut överklagas innan det har omprövats, ska överklagandet anses

som en begäran om omprövning.

12 kap. Bemyndiganden

1 §

Arbetsförmedlingen får meddela föreskrifter om verkställigheten av

denna förordning i frågor som myndigheten beslutar om.

När det gäller föreskrifter om varning och avstängning enligt 6 kap. 2, 3

och 4 §§ ska dock Försäkringskassan först ha fått tillfälle att yttra sig.

2 §

Försäkringskassan får, efter att ha gett Arbetsförmedlingen tillfälle att

yttra sig, meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning i
frågor som Försäkringskassan beslutar om.

3 §

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får meddela ytterligare före-

skrifter om lämpligt arbete enligt 6 kap. 2 och 3 §§.

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får meddela föreskrifter om i

vilka fall en programdeltagare ska anses ha godtagbara skäl för att inte aktivt
söka lämpliga arbeten med hänsyn till det program som deltagaren deltar i
och vilket skede av programmet deltagaren är i enligt 6 kap. 6 §.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
2. Genom förordningen upphävs förordningen (1996:1100) om aktivitets-

stöd och förordningen (2010:407) om ersättning till vissa nyanlända invand-
rare.

3. Den upphävda förordningen om aktivitetsstöd gäller fortfarande för er-

sättningar som avser tid före ikraftträdandet.

background image

15

SFS 2017:819

4. Den upphävda förordningen om ersättning till vissa nyanlända invand-

rare och 14 § i den upphävda förordningen om aktivitetsstöd gäller fort-
farande för den som vid ikraftträdandet har en etableringsplan och så länge
den planen gäller. Detsamma gäller för den som vid ikraftträdandet medver-
kar till upprättandet av en etableringsplan och så länge upprättandet av planen
pågår.

5. Till och med utgången av december 2018 ska, i stället för vad som sägs i

4 kap. 2 § andra stycket, personen lämna in ett läkarintyg om sjukdomen till
Försäkringskassan för att ersättning ska lämnas.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017