SFS 2017:820 Förordning om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare

170820.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om etableringsinsatser för vissa nyanlända
invandrare;

utfärdad den 29 juni 2017.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om det arbetsmarknadspoli-

tiska programmet etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (etable-
ringsprogrammet).

2 §

Syftet med etableringsprogrammet är att underlätta och påskynda vissa

nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet.

Anvisning till etableringsprogrammet

3 §

Frågor om anvisning till etableringsprogrammet prövas av Arbetsför-

medlingen.

4 §

En anvisning till etableringsprogrammet innebär att den som anvisas er-

bjuds att ta del av programmet.

5 §

En anvisning till etableringsprogrammet får göras för en person som

omfattas av lagen (2017:584) om ansvar för etableringsinsatser för vissa ny-
anlända invandrare och som är anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmed-
lingen.

En anvisning till programmet ska dock inte göras för en nyanländ som
1. har ett förvärvsarbete på heltid,
2. går i gymnasieskola eller gymnasiesärskola,
3. vårdar barn på heltid med föräldrapenning enligt 12 kap. socialförsäk-

ringsbalken,

4. får hel sjukpenning enligt socialförsäkringsbalken, eller
5. vistas i ett anläggningsboende hos Migrationsverket.

6 §

Så snart en nyanländ uppfyller förutsättningarna för en anvisning, ska

Arbetsförmedlingen pröva om en sådan anvisning ska göras.

Arbetsförmedlingen får anvisa den nyanlände till etableringsprogrammet

efter en arbetsmarknadspolitisk bedömning enligt 9 § förordningen
(2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten.

SFS 2017:820

Utkom från trycket
den

11 juni 2017

background image

2

SFS 2017:820

Anvisningens omfattning

7 §

En anvisning till etableringsprogrammet ska avse verksamhet på heltid.

8 §

En anvisning får dock avse verksamhet på deltid, om den nyanländes

arbetsutbud understiger det arbetsutbud som motsvarar verksamhet på heltid
och detta beror på

1. sjukdom eller funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga,
2. vård av barn med föräldrapenning enligt 12 kap. socialförsäkrings-

balken,

3. att den nyanländes barn ännu inte har erbjudits förskola eller pedagogisk

omsorg som erbjuds i stället för förskola enligt skollagen (2010:800), eller

4. annat hinder som har anmälts till och godtagits av Arbetsförmedlingen.
Anvisningen ska göras för den tid som motsvarar arbetsutbudet.
En anvisning får även göras på deltid i en omfattning som understiger den

nyanländes arbetsutbud om han eller hon samtidigt har ett förvärvsarbete med
eller utan subvention, om arbetstiden och tiden i programmet sammanlagt
motsvarar hans eller hennes arbetsutbud.

9 §

För en nyanländ som har ett nedsatt arbetsutbud på grund av sjukdom

eller funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga ska en anvis-
ning göras på heltid, trots att den nyanlände har ett lägre arbetsutbud. Detta
gäller dock endast under förutsättning att han eller hon inte kan få sjukpen-
ning enligt socialförsäkringsbalken med anledning av sjukdomen eller funk-
tionsnedsättningen samtidigt som han eller hon är inskriven i programmet och
får etableringsersättning.

För en nyanländ som avses i första stycket och samtidigt har ett nedsatt

arbetsutbud på grund av något av de skäl som anges i 8 § första stycket 2�4,
ska anvisningen avse verksamhet i sådan omfattning att den sammanlagda
tiden motsvarar verksamhet på heltid.

10 §

Om en anvisning avser verksamhet på deltid ska skälen för beslutet

anges i beslutet. Vidare ska de uppgifter som ligger till grund för beslutet
dokumenteras hos Arbetsförmedlingen.

Etableringsprogrammets innehåll

11 §

En nyanländ ska under den första tiden i etableringsprogrammet delta i

kartläggning och medverka till upprättandet av en sådan individuell hand-
lingsplan som avses i 6 § förordningen (2000:628) om den arbetsmarknads-
politiska verksamheten.

Kartläggningen ska avse utbildningsbakgrund, tidigare arbetslivserfaren-

het, behov av utbildning och andra insatser, förmåga och förutsättningar att
delta i insatser inom programmet och andra förhållanden som är av betydelse
för den nyanländes etablering i arbets- och samhällslivet. Vid kartläggningen
ska kartläggning som Arbetsförmedlingen har gjort före anvisningen till eta-
bleringsprogrammet beaktas.

12 §

En nyanländ ska inom ramen för etableringsprogrammet ta del av

kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) eller motsvarande
utbildning vid folkhögskola enligt 24 kap. skollagen (2010:800) och sam-

background image

3

SFS 2017:820

hällsorientering enligt lagen (2013:156) om samhällsorientering så snart som
möjligt efter det att en individuell handlingsplan har upprättats.

Vad som sägs i första stycket gäller dock inte om Arbetsförmedlingen be-

dömer att det är arbetsmarknadspolitiskt motiverat att den nyanlände i stället
deltar i andra insatser inom etableringsprogrammet.

13 §

En nyanländ får inom ramen för etableringsprogrammet, efter det att

en individuell handlingsplan har upprättats och om det bedöms arbetsmark-
nadspolitiskt motiverat, även ta del av

1. sådana insatser som följer av 5 § förordningen (2000:628) om den

arbetsmarknadspolitiska verksamheten som den nyanlände uppfyller förut-
sättningarna för, med undantag för åldersgränser,

2. utbildning inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande eller

gymnasial nivå, särskild utbildning för vuxna eller motsvarande utbildning
inom folkhögskolan,

3. eftergymnasial utbildning,
4. jobbsökaraktiviteter, och
5. andra insatser som kan påskynda den nyanländes etablering i arbets- och

samhällslivet.

En nyanländ får dock inte inom ramen för etableringsprogrammet delta i

program enligt förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin
eller förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar.

En nyanländ får inte heller inom ramen för programmet ha ett förvärvs-

arbete med subvention enligt förordningen (2015:503) om särskilt anställ-
ningsstöd, förordningen (2017:462) om särskilda insatser för personer med
funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, förordningen
(2013:1157) om stöd för yrkesintroduktionsanställningar eller förordningen
(2006:1481) om stöd för nystartsjobb.

14 §

En nyanländ som har kort utbildning och som därför inte bedöms

kunna matchas mot arbete under tiden i etableringsprogrammet ska inom
ramen för programmet i huvudsak ta del av sfi eller motsvarande utbildning
vid folkhögskola enligt 24 kap. skollagen (2010:800), samhällsorientering en-
ligt lagen (2013:156) om samhällsorientering och utbildning enligt 13 § första
stycket 2.

Tid med etableringsinsatser

15 §

Utöver deltagande i kartläggning och medverkan till upprättandet av

en individuell handlingsplan enligt 11 §, får insatserna i programmet omfatta
motsvarande 24 månader på heltid.

Den nyanlände får ta del av insatser som längst till och med 36 månader

från det att han eller hon första gången folkbokfördes i en kommun. För en
nyanländ som folkbokförs i en kommun första gången medan han eller hon
vistas i ett anläggningsboende hos Migrationsverket, ska denna tid i stället
räknas från det att han eller hon först togs emot i en kommun.

Vid beräkningen av tiden med insatser enligt andra stycket ska bortses från

tid i programmet före det att en individuell handlingsplan har upprättats.

16 §

En nyanländ får under tiden i etableringsprogrammet vara frånvarande

på grund av särskilda familjeskäl under sammanlagt 20 dagar som det annars

background image

4

SFS 2017:820

skulle ha lämnats etableringsersättning för, om frånvaron har godkänts av
Arbetsförmedlingen.

Utskrivning

17 §

En nyanländ som har anvisats till etableringsprogrammet får ta del av

insatserna i programmet till dess att han eller hon

1. påbörjar ett förvärvsarbete på heltid med eller utan subvention,
2. påbörjar en utbildning på heltid som inte berättigar till etableringsersätt-

ning,

3. påbörjar en frånvaroperiod med föräldrapenning enligt 12 kap. socialför-

säkringsbalken på heltid,

4. påbörjar en period med sjukfrånvaro på heltid,
5. inte längre kan delta i programmet på grund av ett annat hinder som har

anmälts till och godtagits av Arbetsförmedlingen, eller

6. bedöms helt sakna förmåga att delta i insatser inom programmet.

18 §

En nyanländ som inte längre får ta del av insatserna i etableringspro-

grammet enligt 17 § ska skrivas ut ur programmet.

Vid sådan frånvaro enligt 17 § 1�3, 5 eller 6 som kan antas vara kortvarig,

får Arbetsförmedlingen avvakta med utskrivning till dess att frånvaron har
varat mer än 30 kalenderdagar i följd. Vid frånvaro enligt 17 § 4 ska utskriv-
ning ske först när frånvaron har varat mer än 30 kalenderdagar i följd.

�renden om utskrivning ska handläggas skyndsamt.

19 §

Vid frånvaro enligt 17 § 4 ska Arbetsförmedlingen inom 30 kalender-

dagar från första sjukdagen undersöka om en utskrivning enligt 18 § första
stycket kan undvikas genom att insatserna i etableringsprogrammet anpassas
så att den enskilde åter kan delta i programmet.

�&terinträde

20 §

En nyanländ som har skrivits ut från etableringsprogrammet på grund

av att han eller hon inte längre får ta del av insatserna i programmet enligt
17 § har möjlighet att återinträda i programmet.

�&terinträde enligt första stycket ska anses ske dagen efter den ersättnings-

dag då den nyanlände lämnade programmet.

�&terkallelse och ny anvisning

21 §

Arbetsförmedlingen ska återkalla en anvisning till etableringsprogram-

met om

1. den nyanlände missköter sig eller stör verksamheten,
2. den nyanlände inte längre omfattas av lagen (2017:584) om ansvar för

etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, eller

3. det i övrigt finns särskilda skäl för återkallelse.
Ett beslut om återkallelse gäller omedelbart.

22 §

Om en anvisning har återkallats enligt 21 § första stycket 1 eller 3 får

den nyanlände på nytt anvisas till etableringsprogrammet, under förutsättning
att han eller hon

background image

5

SFS 2017:820

1. har anmält sig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen inom 60 da-

gar efter återkallelsen, och

2. efter återkallelsen har varit inskriven som arbetssökande hos Arbetsför-

medlingen under 45 dagar som det skulle ha lämnats etableringsersättning för
om inte återkallelsen gjorts.

Vid tillämpning av första stycket 2 ska dagar då den nyanlände har utfört

förvärvsarbete räknas in i de 45 dagarna.

En nyanländ som på nytt anvisas till etableringsprogrammet träder in i pro-

grammet dagen efter den ersättningsdag då han eller hon lämnade det.

Ersättning till den nyanlände

23 §

I förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmark-

nadspolitiska insatser finns bestämmelser om att den som deltar i etablerings-
programmet kan få ersättning.

Anmälningsskyldighet

24 §

En nyanländ är skyldig att till Arbetsförmedlingen anmäla ändrade för-

hållanden och lämna andra uppgifter som kan antas påverka deltagandet i
etableringsprogrammet.

Uppgiftsskyldighet

25 §

Migrationsverket ska till Arbetsförmedlingen lämna de uppgifter som

har betydelse för ett ärende om etableringsinsatser enligt denna förordning.

26 §

Arbetsförmedlingen ska till Migrationsverket lämna de uppgifter som

har betydelse för ett ärende hos Migrationsverket om bistånd enligt lagen
(1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

27 §

Arbetsförmedlingen ska till Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

lämna de uppgifter som har betydelse för inspektionens granskning av hand-
läggningen av och rutinerna för handläggning av ärenden hos Arbetsförmed-
lingen om återkallelse av anvisningar till programmet.

Omprövning och överklagande

28 §

Arbetsförmedlingens beslut enligt denna förordning ska omprövas hos

myndighetens centrala enhet för omprövning, om det begärs av den som be-
slutet gäller. Vid omprövningen får beslutet inte ändras till den enskildes
nackdel.

En begäran om omprövning ska vara skriftlig. Begäran ska ges in till

Arbetsförmedlingen och ska ha kommit in dit inom tre veckor från den dag då
den som begär omprövning fick del av beslutet.

29 §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överkla-

gande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 28 § om
omprövning av beslut enligt 18, 20 och 21 §§ får dock inte överklagas.

Om ett beslut överklagas innan det har omprövats ska överklagandet anses

som en begäran om omprövning.

background image

6

SFS 2017:820

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Bemyndigande

30 §

Arbetsförmedlingen får meddela föreskrifter om verkställigheten av

denna förordning.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
2. Genom förordningen upphävs förordningen (2010:409) om etablerings-

samtal och etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

3. Den upphävda förordningen gäller fortfarande för en nyanländ som vid

ikraftträdandet har en etableringsplan enligt den upphävda lagen (2010:197)
om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, så länge den planen
gäller.

4. För en nyanländ som har haft en etableringsplan enligt den upphävda

lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, ska tidsperioden
från och med att en etableringsplan först upprättades till och med anvisningen
till etableringsprogrammet avräknas från den tid som den nyanlände får ta del
av insatser inom etableringsprogrammet enligt 15 §. Vid avräkningen ska
bortses från tid då han eller hon i enlighet med 6 § i den upphävda förord-
ningen om etableringssamtal och etableringsinsatser för vissa nyanlända in-
vandrare eller 8 § andra stycket i den upphävda lagen om etableringsinsatser
för vissa nyanlända invandrare har varit förhindrad att delta i aktiviteter enligt
en etableringsplan på grund av styrkt sjukdom eller vård av barn med föräld-
rapenning enligt 12 kap. socialförsäkringsbalken. Den nyanlände får ta del av
insatser under en period om 36 månader från tidpunkten då en etableringsplan
först upprättades.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)