SFS 2017:821 Förordning om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

170821.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:628) om den
arbetsmarknadspolitiska verksamheten;

utfärdad den 29 juni 2017.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2000:628) om den arbets-

marknadspolitiska verksamheten

1

dels att 13 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 13 § ska utgå,
dels att 5–6 a och 9 §§ ska ha följande lydelse.

5 §

2

Den arbetsmarknadspolitiska verksamheten bedrivs i form av

1. platsförmedling,
2. vägledning,
3. arbetsmarknadspolitiska program,
4. arbetsplatsintroduktion,
5. arbetslivsinriktad rehabilitering, och
6. verksamhet för unga med funktionshinder.
Verksamheten omfattar också frågor om vissa anställningsfrämjande åtgär-

der, arbetstillstånd och arbetslöshetsförsäkringen.

6 §

3

Arbetsförmedlingen ska under den arbetssökandes medverkan upprätta

en individuell handlingsplan där sökandens skyldigheter, planerade aktiviteter
och arbetssökandets inriktning anges. Planen ska upprättas senast 30 dagar
från det att han eller hon anmäler sig som arbetssökande hos Arbetsförmed-
lingen. En handlingsplan för den som inte fyllt 25 år bör dock upprättas tidi-
gare.

En individuell handlingsplan för en nyanländ som har anvisats till det

arbetsmarknadspolitiska programmet etableringsinsatser för vissa nyanlända
invandrare enligt förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa
nyanlända invandrare ska upprättas så snart som möjligt efter att den nyan-
lände första gången har folkbokförts i en kommun.

Arbetsförmedlingen får meddela närmare föreskrifter om handlingsplaner-

nas innehåll och om hur de ska följas upp.

6 a §

4

Med utgångspunkt i sin individuella handlingsplan ska den som är

arbetslös regelbundet i en aktivitetsrapport redovisa vilka åtgärder han eller

1 Senaste lydelse av 13 § 2010:1129.

2 Senaste lydelse 2012:423.

3 Senaste lydelse 2013:201.

4 Senaste lydelse 2013:201.

SFS 2017:821

Utkom från trycket
den

11 juli 2017

background image

2

SFS 2017:821

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

hon har vidtagit för att ta sig ur sin arbetslöshet. Den som får eller begär
arbetslöshetsersättning ska redovisa sina aktiviteter minst en gång per månad.

Aktivitetsrapporten ska lämnas till Arbetsförmedlingen senast två veckor

efter utgången av den period rapporten avser.

Arbetsförmedlingen ska skyndsamt granska inkomna aktivitetsrapporter.

9 §

5

De arbetsmarknadspolitiska programmen är arbetsmarknadspolitiska

insatser som syftar till att stärka den enskildes möjligheter att få eller behålla
ett arbete. Bestämmelser om programmen finns i

1. lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program,
2. förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program,
3. förordningen (2015:503) om särskilt anställningsstöd,
4. förordningen (2017:462) om särskilda insatser för personer med funk-

tionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga,

5. förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin,
6. förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar, och
7. förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända in-

vandrare.

I förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknads-

politiska insatser finns bestämmelser om att den som deltar i ett arbetsmark-
nadspolitiskt program kan få ersättning.

En anvisning till ett program ska vara arbetsmarknadspolitiskt motiverad.

Det betyder att en anvisning får göras endast om den framstår som lämplig
både för den enskilde och ur ett övergripande arbetsmarknadspolitiskt per-
spektiv.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
2. Äldre föreskrifter ska fortfarande gälla för en nyanländ som vid förord-

ningens ikraftträdande har en etableringsplan enligt den upphävda lagen
(2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, så länge
den planen gäller.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

5 Senaste lydelse 2017:465.

;