SFS 2017:823 Förordning om ändring i förordningen (2007:906) med instruktion för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

170823.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:906) med
instruktion för Inspektionen för
arbetslöshetsförsäkringen;

utfärdad den 29 juni 2017.

Regeringen föreskriver att 1 och 2 §§ förordningen (2007:906) med in-

struktion för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen ska ha följande
lydelse.

1 §

1

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen ansvarar för tillsyn över

arbetslöshetsförsäkringen, arbetslöshetskassorna, Arbetsförmedlingens hand-
läggning av ärenden som har samband med arbetslöshetsförsäkringen, samt
Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans handläggning av ärenden som
rör åtgärder inom aktivitetsstödet, utvecklingsersättningen och etablerings-
ersättningen.

2 §

2

Utöver de uppgifter som följer av lagen (1997:239) om arbetslöshets-

kassor och lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, ska myndigheten

1. granska Arbetsförmedlingens utbetalning av statsbidrag till arbetslös-

hetskassorna enligt 8 § förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor,

2. granska handläggningen av och rutinerna för handläggning av ärenden

hos Arbetsförmedlingen som har samband med arbetslöshetsförsäkringen,

3. granska handläggningen av och rutinerna för handläggning av ärenden

hos Arbetsförmedlingen om återkallande av anvisningar till arbetsmarknads-
politiska program,

4. till Arbetsförmedlingen påtala de brister som inspektionen har funnit vid

sin granskning enligt 1�3,

5. verka för att säkerställa att arbetslöshetsersättning betalas ut endast till

den som är berättigad till sådan ersättning,

6. följa utvecklingen på arbetslöshetsförsäkringens område och ta de initia-

tiv till åtgärder som uppföljningen ger anledning till,

7. granska handläggningen av och rutinerna för handläggning av ärenden

hos Arbetsförmedlingen om varning och avstängning från rätt till aktivitets-
stöd, utvecklingsersättning och etableringsersättning,

8. granska handläggningen av och rutinerna för handläggning av ärenden

hos Försäkringskassan om avstängning från rätt till aktivitetsstöd, utveck-
lingsersättning och etableringsersättning,

1 Senaste lydelse 2015:4.

2 Senaste lydelse 2015:4.

SFS 2017:823

Utkom från trycket
den 11 juli 2017

background image

2

SFS 2017:823

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

9. till Arbetsförmedlingen respektive Försäkringskassan påtala de brister

som inspektionen har funnit vid sin tillsyn enligt 7 och 8,

10. följa utvecklingen på det område som avser ärenden om varning och

avstängning från rätt till aktivitetsstöd, utvecklingsersättning och etablerings-
ersättning och ta de initiativ till åtgärder som uppföljningen ger anledning till,
och

11. fullgöra de uppgifter som en behörig myndighet har enligt
� artikel 1 i konventionen av den 30 juni 1978 mellan Sverige och Turkiet

om social trygghet vid tillämpning av artiklarna 31 och 32 (information) när
frågan gäller arbetslöshetsförsäkringen, och

� artikel 1 i konventionen den 13 mars 1995 om social trygghet mellan

Konungariket Sverige och Republiken Chile vid tillämpning av artikel 19 c�e
(information) i konventionen när frågan gäller arbetslöshetsförsäkring.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)