SFS 2017:824 Förordning om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

170824.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1997:835) om
arbetslöshetsförsäkring;

utfärdad den 29 juni 2017.

Regeringen föreskriver att 20 § förordningen (1997:835) om arbetslöshets-

försäkring ska ha följande lydelse.

20 §

1

Arbetsförmedlingen ska till en sökandes arbetslöshetskassa lämna föl-

jande uppgifter om den sökande:

1. namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,
2. från och med vilken dag han eller hon är anmäld eller inte längre anmäld

som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen,

3. vilket arbetsmarknadspolitiskt program han eller hon anvisats till, om-

fattningen av anvisningen och under vilken tidsperiod den gäller, och

4. om en anvisning till ett arbetsmarknadspolitiskt program har avbrutits.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
2. För uppgifter om den sökande har rätt till etableringsersättning enligt

den upphävda lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända
invandrare gäller 20 § i den äldre lydelsen.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2013:680.

SFS 2017:824

Utkom från trycket
den 11 juli 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017