SFS 2017:825 Förordning om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

170825.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2002:623) om
behandling av personuppgifter i den
arbetsmarknadspolitiska verksamheten;

utfärdad den 29 juni 2017.

Regeringen föreskriver att 3, 6, 6 a, 7 a, 7 d, 7 f och 9 §§ förordningen

(2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska
verksamheten ska ha följande lydelse.

3 §

1

För handläggning av ärenden, planering, metodutveckling, tillsyn, upp-

följning, resultatredovisning, utvärdering och samarbete inom Europeiska
unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet enligt 4 § 1, 3 och 5
lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknads-
politiska verksamheten får i fråga om arbetssökande och andra personer som
omfattas av verksamheten endast följande personuppgifter behandlas:

1. namn, person- eller samordningsnummer, adress, e-postadress, telefon-

nummer och andra kontakt- och identifieringsuppgifter,

2. löne- och kontouppgifter,
3. medborgarskap och födelseland,
4. uppgifter om arbetslöshet, tidsperiod då en person är eller har varit an-

mäld hos den offentliga arbetsförmedlingen och tillhörighet till arbetslöshets-
kassa enligt registrering,

5. uppgifter om inresedatum till Sverige, ansökan om uppehållstillstånd,

folkbokföringsdatum, arbetstillstånd och uppehållstillstånd eller uppehålls-
kort,

6. önskemål om typ av arbete, arbetstid, arbetsort, anställningsform och

varaktighet samt uppgifter om körkort, tillgång till bil, utbildning, arbetslivs-
erfarenhet, tidigare arbetsgivare, språkkunskaper, speciell kompetens och
andra uppgifter som har betydelse vid arbetssökning,

7. uppgifter om behov av språk-, syn- eller teckentolk, arbetshjälpmedel

eller särskild anpassning av insatser,

8. uppgifter om tidpunkter, händelser och innehåll i kontakter med den

offentliga arbetsförmedlingen och kompletterande aktörer,

9. uppgifter om den arbetssökande som rapporteras in av en komplette-

rande aktör, en myndighet eller en arbetsgivare,

10. uppgifter som behövs som underlag för beslut om anvisning till arbets-

marknadspolitiska program eller insatser eller för beslut om nystartsjobb,

1 Senaste lydelse 2016:663.

SFS 2017:825

Utkom från trycket
den 11 juli 2017

background image

2

SFS 2017:825

11. uppgifter om eller med betydelse för anvisning till arbetsmarknadspoli-

tiska program eller insatser, beslut om nystartsjobb eller innehåll i och omfatt-
ning av arbetsmarknadspolitiska program eller insatser,

12. uppgifter med betydelse för handläggningen av ärenden enligt förord-

ningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska in-
satser samt uppgifter om ersättning från arbetslöshetskassa och om samord-
ning med andra förmåner,

13. uppgifter om sökta arbeten, anvisningar att söka arbete och resultatet av

anvisningarna,

14. uppgifter om att den arbetssökande verkställer eller har verkställt ett

fängelsestraff, huruvida verkställigheten sker eller har skett i anstalt eller
genom elektronisk intensivövervakning, tidpunkt för åtgärder enligt 11 kap.
1 § fängelselagen (2010:610), tidpunkt för villkorlig frigivning och prövotid
för skyddstillsyn, och

15. andra uppgifter som har lämnats i ett ärende eller som är absolut nöd-

vändiga för handläggningen av ett ärende.

Första stycket gäller även behandling av personuppgifter om en arbets-

sökandes barn, make, maka eller sambo eller annan närstående person, om
uppgifterna har betydelse i ett ärende om ersättning enligt förordningen om
ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser eller etablerings-
insatser enligt förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyan-
lända invandrare.

Personuppgifter som avses i första stycket och som avser en arbetssökan-

des barn, make, maka eller sambo eller annan närstående person får även be-
handlas i andra ärenden än som anges i andra stycket om uppgifterna är abso-
lut nödvändiga för handläggningen av ärendet.

6 §

2

För tillhandahållande av information till Försäkringskassan, Centrala

studiestödsnämnden eller arbetslöshetskassorna enligt 5 § 1 lagen (2002:546)
om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksam-
heten, får namn, person- eller samordningsnummer, adress, e-postadress och
telefonnummer behandlas. Därutöver får för detta ändamål de personuppgif-
ter behandlas som framgår av

1. 9 kap. 1 § förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbets-

marknadspolitiska insatser,

2. 20 § förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring,
3. 16 § förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksam-

heten, och

4. 21 § förordningen (2017:532) om studiestartsstöd.

6 a §

3

För tillhandahållande av information till Försäkringskassan enligt

5 § 1 lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmark-
nadspolitiska verksamheten får, utöver vad som anges i 6 §, även följande
personuppgifter behandlas:

1. uppgifter om vilka personer som är anmälda som arbetssökande hos den

offentliga arbetsförmedlingen,

2. uppgifter om arbetssökandes registrerade arbetsutbud,

2 Senaste lydelse 2017:536.

3 Senaste lydelse 2013:685.

background image

3

SFS 2017:825

3. uppgifter om vilka arbetssökande som är registrerade som helt eller del-

vis arbetslösa,

4. uppgifter om vilka personer som är registrerade som yrkesfiskare,
5. uppgifter om vilka arbetssökande som är registrerade som deltagare i

arbetsmarknadspolitiska program som berättigar till aktivitetsstöd, utveck-
lingsersättning, etableringsersättning eller ersättning från en kommun,

6. uppgifter om sådant program enligt 5 som är stöd till start av närings-

verksamhet,

7. uppgifter om vilka arbetssökande som är registrerade som förvärvsarbe-

tande,

8. uppgifter om huruvida intyg enligt 48 § lagen (1997:238) om arbetslös-

hetsförsäkring är registrerat för arbetssökande,

9. uppgifter om vilka arbetssökande som enligt registrering inte står till

arbetsmarknadens förfogande,

10. uppgifter om vilka personer som inte längre är anmälda som arbets-

sökande hos den offentliga arbetsförmedlingen och om huruvida skälet till
detta är att de fått förvärvsarbete, avbrutit kontakten med den offentliga
arbetsförmedlingen eller påbörjat annan utbildning än arbetsmarknadsutbild-
ning,

11. uppgifter om arbetssökandes tillhörighet till arbetslöshetskassa enligt

registrering, och

12. uppgifter om från och med vilken tidpunkt omständigheterna i 1–10

gäller enligt registrering.

7 a §

4

För tillhandahållande av information till Inspektionen för arbetslös-

hetsförsäkringen enligt 5 § 3 lagen (2002:546) om behandling av personupp-
gifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten får följande personuppgif-
ter behandlas för verksamhet som avser tillsyn och uppföljning:

1. namn, person- eller samordningsnummer samt postnummer,
2. uppgift om huruvida den arbetssökande är utrikes född,
3. uppgift om arbetslöshet och tillhörighet till arbetslöshetskassa enligt re-

gistrering,

4. uppgift om arbets- och uppehållstillstånd,
5. önskemål om typ av arbete, arbetstid, arbetsort, anställningsform och

varaktighet samt uppgifter om körkort, körkortsklass och tillgång till bil, ut-
bildning, arbetslivserfarenhet, tidigare arbetsgivare, speciell kompetens,
språkkunskaper och andra uppgifter som har betydelse vid arbetssökning,

6. uppgifter om tidpunkter, händelser och innehåll i kontakter med Arbets-

förmedlingen eller en kompletterande aktör,

7. uppgifter om anvisning till arbetsmarknadspolitiska program, typ av pro-

gram, utbetald ersättning från arbetslöshetskassa eller för deltagande i arbets-
marknadspolitiska program, de tidsperioder utbetalningarna avser och om
samordning med andra förmåner,

8. uppgifter om sökta arbeten, anvisningar att söka arbete och resultatet av

anvisningarna,

9. uppgifter ur de arbetssökandes individuella handlingsplaner,
10. uppgifter som avses i 16 § förordningen (2000:628) om den arbets-

marknadspolitiska verksamheten, med undantag för andra adressuppgifter än
postnummer, och

4 Senaste lydelse 2015:7.

background image

4

SFS 2017:825

11. de uppgifter som i övrigt behövs för att fullgöra den uppgiftsskyldighet

som framgår av 9 kap. 2 § förordningen (2017:819) om ersättning till delta-
gare i arbetsmarknadspolitiska insatser.

7 d §

5

För tillhandahållande av information till en socialnämnd enligt 5 § 5

lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknads-
politiska verksamheten får följande personuppgifter behandlas:

1. namn och person- eller samordningsnummer,
2. från och med vilken dag en person är anmäld eller inte längre anmäld

som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen,

3. om en person tillhör någon arbetslöshetskassa enligt registrering,
4. om en person är registrerad som öppet arbetslös eller som arbetssökande

med förhinder alternativt om personen är registrerad under en annan sökande-
kategori,

5. om en person deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program och under

vilken tidsperiod, och

6. datum när en persons senaste aktivitetsrapport kom in till Arbetsförmed-

lingen.

7 f §

6

För tillhandahållande av information till kompletterande aktörer en-

ligt 5 § 7 lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbets-
marknadspolitiska verksamheten får följande personuppgifter behandlas:

1. namn, person- eller samordningsnummer, adress, telefonnummer och

e-postadress,

2. uppgift om arbetsutbud, önskemål om typ av arbete, arbetstid, arbetsort,

anställningsform och varaktighet, uppgift om körkort och tillgång till bil, ut-
bildning, arbetslivserfarenhet och tidigare arbetsgivare, speciell kompetens
samt andra uppgifter som har betydelse vid arbetssökning,

3. uppgifter om anvisningar att söka arbete och arbetsmarknadspolitiska

program samt uppgifter om att en anvisning avbrutits,

4. uppgifter om behov av språk-, syn- eller teckentolk eller arbetshjälp-

medel eller om behov av anpassning av insatsen på grund av funktionsned-
sättning,

5. uppgifter om omständigheter som berättigar den kompletterande aktören

till resultatbaserad ersättning,

6. uppgifter som ingår i en individuell handlingsplan, och
7. andra uppgifter som är absolut nödvändiga för att den kompletterande

aktören ska kunna utföra sitt uppdrag.

9 §

7

Personuppgifter om en arbetssökandes hälsa och sociala förhållanden

får behandlas i en databas om uppgifterna grundar sig på uppgifter i en hand-
ling som lämnats i ett ärende som gäller den arbetssökande.

Personuppgifter om en arbetssökandes hälsa och sociala förhållanden som

grundar sig på muntliga uppgifter får behandlas i en databas om de har läm-
nats av den arbetssökande i ett ärende som gäller henne eller honom och de är
nödvändiga för handläggningen av ärendet. Om sådana personuppgifter har
lämnats av någon annan än den arbetssökande får de behandlas i en databas

5 Senaste lydelse 2016:924.

6 Senaste lydelse 2013:685.

7 Senaste lydelse 2016:663.

background image

5

SFS 2017:825

endast om de är absolut nödvändiga för handläggningen av ett ärende som
gäller den arbetssökande.

Första stycket gäller även behandling av personuppgifter om en arbets-

sökandes barn, make, maka eller sambo eller annan närstående person, om
uppgifterna har betydelse i ett ärende om ersättning enligt förordningen
(2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser
eller etableringsinsatser enligt förordningen (2017:820) om etablerings-
insatser för vissa nyanlända invandrare.

Personuppgifter som avses i första och andra styckena och som avser en

arbetssökandes barn, make, maka eller sambo eller annan närstående person
får även behandlas i andra ärenden om uppgifterna är absolut nödvändiga för
handläggningen av ärendet.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
2. För uppgifter som har betydelse för handläggningen av ärenden enligt

den upphävda lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända
invandrare, den upphävda förordningen (2010:407) om ersättning till vissa
nyanlända invandrare eller den upphävda förordningen (2010:409) om etable-
ringssamtal och etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare gäller 3
och 9 §§ i den äldre lydelsen.

3. För uppgifter som framgår av 24 a § den upphävda förordningen

(1996:1100) om aktivitetsstöd och 3 kap. 12 och 14 §§ den upphävda förord-
ningen (2010:407) om ersättning till vissa nyanlända invandrare gäller 6 § i
den äldre lydelsen.

4. För uppgifter som behövs för att fullgöra den uppgiftsskyldighet som

framgår av 24 d § den upphävda förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd
gäller 7 a § i den äldre lydelsen.

5. För uppgifter om etableringsersättning enligt den upphävda lagen

(2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare gäller 7 d §
i den äldre lydelsen.

6. För uppgifter som ingår i en etableringsplan gäller 7 f § i den äldre lydel-

sen.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

;