SFS 2017:826 Förordning om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration

170826.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2003:766) om
behandling av personuppgifter inom
socialförsäkringens administration;

utfärdad den 29 juni 2017.

Regeringen föreskriver att 2, 4 a och 5 §§ förordningen (2003:766) om be-

handling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration ska ha
följande lydelse.

2 §

1

Utöver de fall som anges i 114 kap. 15 § första stycket socialförsäk-

ringsbalken får för de ändamål som avses i det stycket och med beaktande av
de begränsningar som anges i samma stycke samt i 11 och 12 §§ samma kapi-
tel, i socialförsäkringsdatabasen behandlas uppgifter i en handling som kom-
mit in i ett ärende och sådana uppgifter i en handling, som upprättats i ett
ärende, som är nödvändiga för ärendets handläggning samt uppgifter om

1. kön,
2. civilstånd,
3. medborgarskap,
4. födelseort,
5. studiemedel och andra ekonomiska förhållanden,
6. värnpliktstjänstgöring, utbildning, yrke och arbetsuppgifter,
7. arbetssökande, arbetsgivare, arbetsställe och vilken bransch den registre-

rade är verksam i,

8. preliminärskatt, inkomstbeskattning och fastighetstaxering,
9. hyra för hyreslägenhet eller avgift för bostadsrättslägenhet,
10. uppgifter i och formerna för ansökningar eller anmälningar,
11. förekomsten av begäran om förhandsprövning enligt lagen (2008:145)

om statligt tandvårdsstöd eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av
lagen samt koder för de tandvårdsåtgärder som begäran avser,

13. åtgärdskoder enligt förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd,
15. patientavgifter och tandvårdsersättningar,
16. tidpunkter, tidsperioder och belopp dels för ersättningar, dels för ersätt-

ningsgrundande förhållanden, i ärenden,

17. nedsatt arbetsförmåga,
18. förmåns- eller ersättningsrelaterad information i intyg och utlåtanden

av läkare eller annan intygsgivare,

1 Senaste lydelse 2016:32.

SFS 2017:826

Utkom från trycket
den

11 juli 2017

background image

2

SFS 2017:826

19. förmåns- eller ersättningsrelaterad information i rehabiliteringsutred-

ningar eller andra utredningar i rehabiliteringsärenden samt rehabiliterings-
planer,

20. arten av, kostnaderna och tidpunkterna för föreslagna, planerade och

vidtagna rehabiliteringsåtgärder,

21. leverantörer av produkter och tjänster inom rehabiliteringsområdet,
22. vårdgivare,
23. remisser,
24. läkaren som utfärdat intyg eller utlåtanden som ligger till grund för be-

slutet om ersättning,

25. diagnoser,
26. förekomsten av sådan särskild grund för beaktande av högre bostads-

kostnad som avses i 97 kap. 18 § andra stycket och 27 § andra stycket social-
försäkringsbalken,

27. bevakningsanledningar,
28. frågor om återbetalningsskyldighet har uppkommit,
29. anledningen till att ett ärende har avslutats,
30. avgöranden av domstol, Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten

som är av betydelse för enskilda ärenden i fråga om uppgifter om utgången,
de bestämmelser som har tillämpats och om avgörandet har överklagats,

31. beslut i ärenden,
32. att den registrerade får eller har rätt till ersättning enligt förordningen

(2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser,

34. registrerade som får eller har fått vård eller försörjning helt eller delvis

på det allmännas bekostnad,

35. den registrerade från utsöknings- och indrivningsdatabasen,
36. att den registrerade är häktad, intagen i kriminalvårdsanstalt eller i

övrigt har tagits om hand på det allmännas bekostnad,

37. att den registrerade vistas eller bor i en särskild boendeform enligt

socialtjänstlagen (2001:453) eller vistas eller bor på annat liknande sätt,

38. att godmanskap eller förvaltarskap är anordnat enligt föräldrabalken,
39. vilken personkrets enligt 52 kap. 10–13 §§ socialförsäkringsbalken

som den registrerade hör till,

40. att den registrerade på grund av sjukdom eller handikapp varaktigt

saknar förmåga att vårda barn,

41. den registrerade i register hos sådana organ i andra stater som har att

handlägga ärenden om social trygghet i enlighet med EU-rättsliga regler,

42. den registrerade hos Migrationsverket som behandlas med stöd av

11 och 13 §§ utlänningsdatalagen (2016:27), och

43. att den registrerade eller dennes make eller sambo får vårdnadsbidrag

enligt lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag.

4 a §

2

För handläggning av ärenden om vårdbidrag, sjukpenning, sjukersätt-

ning, aktivitetsersättning, handikappersättning, assistansersättning, bilstöd,
aktivitetsstöd, utvecklingsersättning och etableringsersättning får uppgifter
om namn, personnummer eller samordningsnummer, ärendebeteckning,
hälsotillstånd och arbetsförmåga i socialförsäkringsdatabasen lämnas ut på
medium för automatiserad behandling till vårdgivare.

2 Senaste lydelse 2015:641.

background image

3

SFS 2017:826

5 §

3

För tillhandahållande av information om fastställd dagpenning och för

redovisning av utbetalat aktivitetsstöd, utvecklingsersättning och etablerings-
ersättning får personuppgifter i socialförsäkringsdatabasen lämnas ut på
medium för automatiserad behandling till Arbetsförmedlingen.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
2. För uppgifter om att den registrerade får eller har rätt till ersättning enligt

den upphävda förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd gäller 2 § i den
äldre lydelsen.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

3 Senaste lydelse 2007:928.

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

;