SFS 2017:827 Förordning om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

170827.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:414) om jobb-
och utvecklingsgarantin;

utfärdad den 29 juni 2017.

Regeringen föreskriver att 5, 15 och 17 §§ förordningen (2007:414) om

jobb- och utvecklingsgarantin ska ha följande lydelse.

5 §

1

En anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin får göras för en person

som är arbetslös och anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsför-
medlingen och som

1. har fått arbetslöshetsersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshets-

försäkring, men som har förbrukat 300 ersättningsdagar i en ersättningsperiod
och inte kvalificerat sig för en ny period med arbetslöshetsersättning,

2. är ensamstående och, på grund av vårdnad eller umgänge, har egna barn

under 18 år boende helt eller delvis i sitt hem och som har förbrukat 60 veckor
med utfört eller deklarerat deltidsarbete inom en period med arbetslöshets-
ersättning,

3. inte har fått arbetslöshetsersättning enligt lagen om arbetslöshetsförsäk-

ring, men som under 14 sammanhängande månader har varit arbetslös och an-
mäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen eller som har
deltagit i arbetsmarknadspolitiska program,

4. har deltagit i jobbgarantin för ungdomar i 15 månader, förutsatt att an-

visningen sker direkt efter deltagandet i jobbgarantin,

5. har dömts till fängelse och är beviljad vistelse utanför anstalt enligt

11 kap. 1 § fängelselagen (2010:610) eller som är villkorligt frigiven men inte
har fullgjort ett år av prövotiden, eller

6. har deltagit i insatser enligt förordningen (2017:820) om etablerings-

insatser för vissa nyanlända invandrare under maximal tid enligt den förord-
ningen.

För den som omfattas av första stycket 1 får en anvisning göras tidigast 20

ersättningsdagar innan de 300 ersättningsdagarna i perioden med arbetslös-
hetsersättning har förbrukats. Detta gäller under förutsättning att personen då
inte bedöms kvalificera sig för en ny period med arbetslöshetsersättning.

För den som omfattas av första stycket 2 får en anvisning göras tidigast när

personen har förbrukat 56 veckor med utfört eller deklarerat deltidsarbete i
perioden med arbetslöshetsersättning.

1 Senaste lydelse 2017:5.

SFS 2017:827

Utkom från trycket
den 11 juli 2017

background image

2

SFS 2017:827

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

För en person som omfattas av första stycket 3 får en anvisning göras en-

dast om personen inte får delta i insatser enligt förordningen om etablerings-
insatser för vissa nyanlända invandrare.

15 §

2

En anvisning till programmet ska återkallas om

1. den som anvisats missköter sig eller stör verksamheten, eller
2. det i övrigt finns särskilda skäl för att återkalla anvisningen.
För den som förbrukat sina 450 dagar med ersättning enligt 2 kap. 8 § för-

ordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska
insatser, ska anvisningen dessutom återkallas om han eller hon

1. avvisar någon insats inom programmet eller någon annan arbetsmark-

nadspolitisk åtgärd,

2. utan godtagbart skäl avvisar ett erbjudet lämpligt arbete,
3. inte redovisar sina jobbsökaraktiviteter, eller
4. inte har regelbunden kontakt med en arbetsförmedlare.
Ett beslut om återkallelse gäller omedelbart.

17 §

3

I förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmark-

nadspolitiska insatser finns bestämmelser om att den som tar del av program-
met jobb- och utvecklingsgarantin kan få ekonomiskt stöd för sin försörjning i
form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
2. För den som har deltagit i insatser enligt den upphävda lagen (2010:197)

om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och som inte får ta del
av insatser enligt förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa
nyanlända invandrare gäller 5 § i den äldre lydelsen.

3. Vid beräkningen enligt 15 § i den nya lydelsen om en person har förbru-

kat 450 dagar med ersättning enligt 2 kap. 8 § förordningen (2017:819) om
ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser ska även dagar med
ersättning enligt 5 a § den upphävda förordningen (1996:1100) om aktivitets-
stöd ingå.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

2 Senaste lydelse 2014:878.

3 Senaste lydelse 2015:949.