SFS 2017:828 Förordning om ändring i förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar

170828.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:813) om
jobbgaranti för ungdomar;

utfärdad den 29 juni 2017.

Regeringen föreskriver att 2, 3 och 5 §§ förordningen (2007:813) om jobb-

garanti för ungdomar ska ha följande lydelse.

2 §

1

Arbetsförmedlingen ska för deltagare i jobbgarantin för ungdomar

genomföra en fördjupad kartläggning som kompletterar den individuella
handlingsplan som redan upprättats enligt 6 § förordningen (2000:628) om
den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Den fördjupade kartläggningen
ska visa vilka aktiviteter deltagaren behöver för att ytterligare kunna stärka
sin position på arbetsmarknaden.

Den individuella handlingsplanen ska revideras utifrån resultatet av den

fördjupade kartläggningen. Sedan handlingsplanen reviderats ska Arbetsför-
medlingen lämna deltagaren det intensifierade stöd som han eller hon bedöms
behöva för att kunna uppfylla det som framgår av handlingsplanen.

3 §

2

En anvisning till jobbgarantin för ungdomar innebär att den som an-

visas erbjuds att ta del av garantin. Inom ramen för garantin kan den enskilde
ta del av aktiviteter där aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning kan lämnas
enligt förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknads-
politiska insatser.

Så snart den enskilde uppfyller förutsättningarna för en anvisning till jobb-

garantin enligt 5 §, ska Arbetsförmedlingen pröva om en sådan anvisning ska
göras.

Frågor om anvisningar prövas av Arbetsförmedlingen.

5 §

3

En anvisning till jobbgarantin för ungdomar får göras för en arbetslös

person som har fyllt 16 men inte 25 år och som har varit arbetslös och anmäld
hos den offentliga arbetsförmedlingen i sammanlagt 90 kalenderdagar under
en ramtid om fyra månader. Vid prövning av en sådan anvisning ska tid, då en
enskild före en anvisning till jobbgarantin för ungdomar omfattats av ett ut-
bildningskontrakt enligt förordningen (2015:502) om viss samverkan om
unga och nyanlända, jämställas med tid som arbetslös och anmäld hos Arbets-
förmedlingen.

1 Senaste lydelse 2015:950. �ndringen innebär att andra stycket tas bort.

2 Senaste lydelse 2010:2033.

3 Senaste lydelse 2017:108.

SFS 2017:828

Utkom från trycket
den 11 juli 2017

background image

2

SFS 2017:828

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

En anvisning till garantin får även göras för en person som har fyllt 16 men

inte 25 år, är arbetslös och anmäld hos den offentliga arbetsförmedlingen och
som har

1. dömts till fängelse och beviljats vistelse utanför anstalt enligt 11 kap. 1 §

fängelselagen (2010:610) eller blivit villkorligt frigiven men inte fullgjort ett
år av prövotiden, eller

2. deltagit i insatser enligt förordningen (2017:820) om etableringsinsatser

för vissa nyanlända invandrare under maximal tid enligt den förordningen.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
2. För personer som har deltagit i insatser enligt den upphävda lagen

(2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och som
inte får ta del av insatser enligt förordningen (2017:820) om etableringsin-
satser för vissa nyanlända invandrare gäller 2 och 5 §§ i den äldre lydelsen.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)