SFS 2017:829 Förordning om ändring i förordningen (2010:1138) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare

170829.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:1138) om
samhällsorientering för vissa nyanlända
invandrare;

utfärdad den 29 juni 2017.

Regeringen föreskriver att 1 och 4 §§ förordningen (2010:1138) om sam-

hällsorientering för vissa nyanlända invandrare ska ha följande lydelse.

1 §

1

Denna förordning innehåller föreskrifter om den samhällsorientering

som varje kommun ska se till att nyanlända invandrare erbjuds enligt lagen
(2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare.

4 §

2

Av lagen (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända in-

vandrare framgår när samhällsorienteringen ska påbörjas. Den ska normalt
vara avslutad ett år efter det att den påbörjats.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
2. För en nyanländ invandrare som har en etableringsplan enligt den upp-

hävda lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invand-
rare gäller 1 och 4 §§ i den äldre lydelsen, så länge den planen gäller.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2013:158.

2 Senaste lydelse 2013:158. Ändringen innebär bl.a. att första stycket tas bort.

SFS 2017:829

Utkom från trycket
den 11 juli 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017