SFS 2017:830 Förordning om ändring i förordningen (2015:502) om viss samverkan om unga och nyanlända

170830.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2015:502) om viss
samverkan om unga och nyanlända;

utfärdad den 29 juni 2017.

Regeringen föreskriver att 11 § förordningen (2015:502) om viss samver-

kan om unga och nyanlända

1 ska ha följande lydelse.

11 §

Ett utbildningskontrakt är en överenskommelse som syftar till att en

arbetslös ungdom ska studera inom kommunal vuxenutbildning eller på folk-
högskola med målsättningen att fullfölja en gymnasieutbildning.

Ett utbildningskontrakt får ingås för den som
1. har fyllt 20 men inte 25 år,
2. saknar en gymnasieexamen eller motsvarande kunskaper, och
3. inte får ta del av insatser enligt förordningen (2017:820) om etablerings-

insatser för vissa nyanlända invandrare.

Utbildningskontraktet ingås mellan Arbetsförmedlingen, ungdomen och

den kommun som ungdomen är bosatt i och som har en lokal överenskom-
melse med Arbetsförmedlingen enligt 2–4 §§. Kontraktet innebär inte att ung-
domen är garanterad en utbildningsplats i en utbildning som kommunen till-
handahåller.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
2. För en arbetslös ungdom som inte har rätt till en etableringsplan enligt

den upphävda lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända
invandrare gäller 11 § i den äldre lydelsen.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2017:105.

SFS 2017:830

Utkom från trycket
den 11 juli 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017