SFS 2017:831 Förordning om ändring i förordningen (2007:1345) om statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionsnedsättning

170831.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1345) om
statsbidrag vid vissa studier för personer med
funktionsnedsättning;

utfärdad den 29 juni 2017.

Regeringen föreskriver att 9 § förordningen (2007:1345) om statsbidrag

vid vissa studier för personer med funktionsnedsättning

1 ska ha följande

lydelse.

9 §

Statsbidrag får inte lämnas till personer som, under samma tid som bi-

draget avser, får

1. studiestöd enligt studiestödslagen (1999:1395), eller
2. aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning enligt

förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspoli-
tiska insatser.

Om den sökande får hel sjukersättning eller hel aktivitetsersättning under

den tid som statsbidrag söks för, får statsbidrag bara lämnas för kostnader för
resor, kost och logi enligt 7 §.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
2. För personer som får aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning enligt den

upphävda förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd gäller 9 § i den äldre
lydelsen.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2015:856.

SFS 2017:831

Utkom från trycket
den 11 juli 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017