SFS 2017:832 Förordning om ändring i förordningen (2007:1347) om statsbidrag vid vissa studier i samiska

170832.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1347) om
statsbidrag vid vissa studier i samiska;

utfärdad den 29 juni 2017.

Regeringen föreskriver att 10 § förordningen (2007:1347) om statsbidrag

vid vissa studier i samiska ska ha följande lydelse.

10 §

Statsbidrag får inte lämnas till personer som, under samma tid som bi-

draget avser, får

1. studiemedel enligt studiestödslagen (1999:1395), eller
2. aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning enligt förordningen (2017:819)

om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser.

Om den sökande får hel sjukersättning eller hel aktivitetsersättning under

den tid som statsbidrag söks för, får statsbidrag bara lämnas för kostnader för
resor, kost och logi enligt 8 §.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
2. För personer som får aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning enligt den

upphävda förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd gäller 10 § i den äldre
lydelsen.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2017:832

Utkom från trycket
den 11 juli 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017