SFS 2017:833 Förordning om upphävande av förordningen (2010:1345) om särskild dagersättning till vissa nyanlända invandrare som vistas vid mottagningsenhet

170833.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (2010:1345) om
särskild dagersättning till vissa nyanlända
invandrare som vistas vid mottagningsenhet;

utfärdad den 29 juni 2017.

Regeringen föreskriver att förordningen (2010:1345) om särskild dag-

ersättning till vissa nyanlända invandrare som vistas vid mottagningsenhet
ska upphöra att gälla vid utgången av 2017.

Den upphävda förordningen gäller fortfarande för nyanlända invandrare

som deltar i aktiviteter enligt en etableringsplan enligt den upphävda lagen
(2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare när de
vistas vid en mottagningsenhet hos Migrationsverket.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

SFS 2017:833

Utkom från trycket
den 11 juli 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017