SFS 2017:834 Förordning om ändring i förordningen (2011:1526) om tillämpning av vissa bestämmelser om rätten att behålla sjukpenning i särskilda fall, rehabiliteringspenning i särskilda fall och boendetillägg

170834.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2011:1526) om
tillämpning av vissa bestämmelser om rätten att
behålla sjukpenning i särskilda fall,
rehabiliteringspenning i särskilda fall och
boendetillägg;

utfärdad den 29 juni 2017.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2011:1526) om tillämpning av

vissa bestämmelser om rätten att behålla sjukpenning i särskilda fall, rehabili-
teringspenning i särskilda fall och boendetillägg ska ha följande lydelse.

2 §

1

En försäkrad som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program men inte

får aktivitetsstöd på grund av att han eller hon är avstängd från rätt till sådan
ersättning enligt förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbets-
marknadspolitiska insatser behåller sin rätt till sjukpenning i särskilda fall en-
ligt 28 a kap. 18 § första stycket 3 socialförsäkringsbalken, rehabiliterings-
penning i särskilda fall enligt 31 a kap. 13 § första stycket 3 socialförsäkrings-
balken och boendetillägg enligt 103 c kap. 9 § första stycket 3 socialförsäk-
ringsbalken när han eller hon enligt den förordningen

1. inte medverkat till att upprätta en individuell handlingsplan, inte lämnat

en aktivitetsrapport till Arbetsförmedlingen inom utsatt tid eller inte besökt
eller tagit kontakt med Arbetsförmedlingen eller en kompletterande aktör vid
en överenskommen eller på annat sätt bestämd tidpunkt,

2. vid ett tillfälle avvisat någon insats, aktivitet eller annan arbetsmark-

nadspolitisk åtgärd inom programmet, eller

3. utan giltig anledning lämnat sitt arbete eller på grund av otillbörligt upp-

trädande skilts från sitt arbete.

En försäkrad behåller sin rätt till sjukpenning i särskilda fall, rehabilite-

ringspenning i särskilda fall och boendetillägg även när han eller hon utan att
vara avstängd från rätt till aktivitetsstöd inte får sådan ersättning.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
2. För en försäkrad som är avstängd från sin rätt till aktivitetsstöd enligt

den upphävda förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd gäller 2 § i den
äldre lydelsen.

1 Senaste lydelse 2015:121.

SFS 2017:834

Utkom från trycket
den 11 juli 2017

background image

2

SFS 2017:834

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)