SFS 2017:835 Förordning om ändring i förordningen (2000:1418) om tillämpningen av vissa skyddsbestämmelser för sjukpenninggrundande inkomst

170835.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:1418) om
tillämpningen av vissa skyddsbestämmelser för
sjukpenninggrundande inkomst;

utfärdad den 29 juni 2017.

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (2000:1418) om tillämpningen

av vissa skyddsbestämmelser för sjukpenninggrundande inkomst ska ha föl-
jande lydelse.

4 §

1

Skyddsbestämmelserna ska tillämpas för en försäkrad som deltar i ett

arbetsmarknadspolitiskt program men inte får aktivitetsstöd, utvecklings-
ersättning eller etableringsersättning på grund av att han eller hon är avstängd
från rätt till någon sådan ersättning enligt förordningen (2017:819) om ersätt-
ning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser när han eller hon enligt
den förordningen

1. inte medverkat till att upprätta en individuell handlingsplan, inte lämnat

en aktivitetsrapport till Arbetsförmedlingen inom utsatt tid eller inte besökt
eller tagit kontakt med Arbetsförmedlingen eller en kompletterande aktör vid
en överenskommen eller på annat sätt bestämd tidpunkt,

2. vid ett tillfälle avvisat någon insats, aktivitet eller annan arbetsmark-

nadspolitisk åtgärd inom programmet, eller

3. utan giltig anledning lämnat sitt arbete eller på grund av otillbörligt upp-

trädande skilts från sitt arbete.

Skyddsbestämmelserna ska även tillämpas för en försäkrad som utan att

vara avstängd från rätt till aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etable-
ringsersättning inte får någon sådan ersättning.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
2. För en försäkrad som är avstängd från sin rätt till aktivitetsstöd eller ut-

vecklingsersättning enligt den upphävda förordningen (1996:1100) om aktivi-
tetsstöd gäller 4 § i den äldre lydelsen.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2015:120.

SFS 2017:835

Utkom från trycket
den 11 juli 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

;