SFS 2017:836 Förordning om ändring i förordningen (2008:975) om uppgiftsskyldighet i vissa fall enligt socialtjänstlagen (2001:453)

170836.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:975) om
uppgiftsskyldighet i vissa fall enligt
socialtjänstlagen (2001:453);

utfärdad den 29 juni 2017.

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (2008:975) om uppgiftsskyl-

dighet i vissa fall enligt socialtjänstlagen (2001:453) ska ha följande lydelse.

5 §

1

Socialnämnden har rätt att hos Arbetsförmedlingen ta del av följande

uppgifter om enskilda:

1. namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,
2. från och med vilken dag en person är anmäld eller inte längre anmäld

som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen,

3. en arbetssökandes tillhörighet till arbetslöshetskassa enligt registrering,
4. om en person är registrerad som öppet arbetslös eller som arbetssökande

med förhinder alternativt, om personen är registrerad under annan sökande-
kategori,

5. om en person deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program och under

vilken tidsperiod, och

6. datum när en persons senaste aktivitetsrapport kom in till Arbetsförmed-

lingen.

Om det finns skäl för det ska Arbetsförmedlingen på eget initiativ lämna

uppgifter som avses i första stycket till socialnämnden.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
2. För uppgifter om etableringsersättning enligt den upphävda lagen

(2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare gäller 5 § i
den äldre lydelsen.

På regeringens vägnar

�&SA REGN�0R

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2016:925.

SFS 2017:836

Utkom från trycket
den 11 juli 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017