SFS 2017:837 Förordning om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)

170837.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i studiestödsförordningen (2000:655);

utfärdad den 29 juni 2017.

Regeringen föreskriver att 2 kap. 22 och 6 kap. 13 §§ studiestödsförord-

ningen (2000:655) ska ha följande lydelse.

2 kap.

22 §

1

Studiehjälp får inte lämnas för tid då den studerande

1. får aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning för att

delta i ett arbetsmarknadspolitiskt program, eller

2. tjänstgör enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt eller fullgör ut-

bildning till reserv- eller yrkesofficer.

6 kap.

13 §

2

Försäkringskassan ska till Centrala studiestödsnämnden eller �ver-

klagandenämnden för studiestöd lämna uppgift om

1. sådan sjukperiod enligt 3 kap. 26 § som har godkänts av Försäkringskas-

san,

2. aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning under ett

arbetsmarknadspolitiskt program, och

3. rehabiliteringsersättning, sjukersättning och aktivitetsersättning enligt

socialförsäkringsbalken.

Första stycket gäller dock bara om uppgifterna har betydelse för tillämp-

ningen av studiestödslagen (1999:1395) eller föreskrifter som har meddelats i
anslutning till lagen.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
2. För uppgifter om aktivitetsstöd och utvecklingsersättning enligt den upp-

hävda förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd gäller 6 kap. 13 § i den
äldre lydelsen.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2007:821.

2 Senaste lydelse 2010:1389.

SFS 2017:837

Utkom från trycket
den 11 juli 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017