SFS 2017:838 Förordning om ändring i förordningen (2017:532) om studiestartsstöd

170838.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2017:532) om
studiestartsstöd;

utfärdad den 29 juni 2017.

Regeringen föreskriver att 22 § förordningen (2017:532) om studiestarts-

stöd ska ha följande lydelse.

22 §

Försäkringskassan ska till Centrala studiestödsnämnden eller Överkla-

gandenämnden för studiestöd lämna uppgift om

1. sådan sjukperiod som enligt 3 kap. 26 § studiestödsförordningen

(2000:655) har godkänts av Försäkringskassan,

2. aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning under ett

arbetsmarknadspolitiskt program, och

3. rehabiliteringsersättning, sjukersättning och aktivitetsersättning enligt

socialförsäkringsbalken

Första stycket gäller bara om uppgifterna har betydelse för tillämpningen

av lagen (2017:527) om studiestartsstöd eller föreskrifter som har meddelats i
anslutning till lagen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTRÖM

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2017:838

Utkom från trycket
den 11 juli 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017