SFS 2017:839 Förordning om ändring i förordningen (1982:366) om utbetalning av dagersättningar från Försäkringskassan

170839.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1982:366) om
utbetalning av dagersättningar från
Försäkringskassan;

utfärdad den 29 juni 2017.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (1982:366) om utbetalning av

dagersättningar från Försäkringskassan ska ha följande lydelse.

1 §

1

Med dagersättning avses i denna förordning följande förmåner enligt

socialförsäkringsbalken:

1. graviditetspenning,
2. föräldrapenningsförmåner,
3. sjukpenning,
4. rehabiliteringspenning,
5. smittbärarpenning, och
6. närståendepenning.
Med dagersättning avses även
1. dagpenning enligt förordningen (1995:239) om förmåner till totalför-

svarspliktiga,

2. aktivitetsstöd, utvecklingsersättning och etableringsersättning enligt för-

ordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska
insatser, och

3. ersättning enligt 20 § lagen (1991:1047) om sjuklön.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för aktivitetsstöd och utvecklings-

ersättning enligt den upphävda förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:1661.

SFS 2017:839

Utkom från trycket
den 11 juli 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017