SFS 2017:840 Förordning om ändring i fordonsförordningen (2009:211)

170840.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i fordonsförordningen (2009:211);

utfärdad den 29 juni 2017.

Regeringen föreskriver att det i fordonsförordningen (2009:211) ska infö-

ras en ny paragraf, 6 kap. 1 a §, av följande lydelse.

6 kap.

1 a §

Ett besiktningsorgan får medge att ett fordon som från den 20 maj

2018 tillhör en besiktningspliktig fordonskategori kontrollbesiktas under
tiden 1 januari 2018–19 maj 2018 trots att det under denna tid inte råder
inställelse- eller besiktningstermin för fordonet.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Ellika Eriksson
(Näringsdepartementet)

SFS 2017:840

Utkom från trycket
den 11 juli 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017