SFS 2017:841 Förordning om ändring i barlastvattenförordningen (2017:74)

170841.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i barlastvattenförordningen (2017:74);

utfärdad den 29 juni 2017.

Regeringen föreskriver i fråga om barlastvattenförordningen (2017:74)
dels att 2 kap. 6 § ska utgå,
dels att 2 kap. 7, 8, 10 och 12 §§, 5 kap. 7 § och rubriken närmast före

5 kap. 7 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 7 kap. 6 §, och närmast före 7 kap.

6 § en ny rubrik av följande lydelse.

2 kap.

7 §

Barlastvatten ska skiftas i ett havsområde där vattendjupet uppgår till

minst 200 meter och där avståndet från närmaste land är minst 200 nautiska
mil, om fartyget på sin rutt passerar genom ett sådant område.

8 §

Om barlastvatten inte kan skiftas i enlighet med 7 §, ska skifte i stället

göras i ett havsområde där vattendjupet uppgår till minst 200 meter och där
avståndet från närmaste land är så långt som möjligt, dock minst 50 nautiska
mil, om fartyget på sin rutt passerar genom ett sådant område.

10 §

Om barlastvatten inte kan skiftas i enlighet med 7 eller 8 §, ska skifte i

stället göras inom ett sådant område för skifte av barlastvatten som har inrät-
tats särskilt för detta ändamål, om fartyget på sin rutt passerar genom detta
område eller det ligger i nära anslutning till fartygets rutt.

12 §

Fartyg byggda efter den 7 september 2017 får inte skifta barlastvatten.

�vriga fartyg får skifta barlastvatten till och med den dag då fartygets

internationella oljeskyddscertifikat förnyas för första gången efter den 8 sep-
tember 2017. Fartyg som inte har ett sådant certifikat får i stället skifta bar-
lastvatten till och med den 7 september 2022.

5 kap.

Föreskrifter om hamnstatskontroll

7 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om undantag från de be-

gränsningar som anges i 5

kap. 7 § andra stycket barlastvattenlagen

(2009:1165) när det gäller inspektion vid hamnstatskontroll.

SFS 2017:841

Utkom från trycket
den 11 juli 2017

background image

2

SFS 2017:841

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

7 kap.

Avgift

6 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för tillsyn och

ärendehandläggning enligt barlastvattenlagen (2009:1165) och enligt före-
skrifter som har meddelats med stöd av lagen.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Ellika Eriksson
(Näringsdepartementet)