SFS 2017:842 Förordning om ändring i förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket

170842.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:185) med
instruktion för Trafikverket;

utfärdad den 29 juni 2017.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2010:185) med instruktion

för Trafikverket ska införas en ny paragraf, 3 a §, av följande lydelse.

3 a §

Trafikverket ska med utgångspunkt i ett trafikslagsövergripande per-

spektiv samverka med andra aktörer och därvid vidta åtgärder i syfte att ut-
veckla och samordna krisberedskap och planering för höjd beredskap inom
transportområdet. I detta ingår att bedriva omvärldsbevakning och analys
samt att stödja andra myndigheter med expertkompetens inom området.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2017.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Ellika Eriksson
(Näringsdepartementet)

SFS 2017:842

Utkom från trycket
den 11 juli 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017