SFS 2017:844 Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

170844.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i högskoleförordningen (1993:100);

utfärdad den 6 juli 2017.

Regeringen föreskriver i fråga om högskoleförordningen (1993:100)

1

dels att 4 kap. 12 a och 13 §§, 12 kap. 2 § och rubriken närmast före 4 kap.

12 a § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 4 kap. 4 a och 12 c §§ och när-

mast före 4 kap. 4 a och 12 c §§ nya rubriker av följande lydelse.

4 kap.

Biträdande lektorer

4 a §

Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt dok-

torsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den
komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande
kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträ-
dande lektor har gått ut. �ven den som har avlagt doktorsexamen eller har
uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det
finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom,
föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Varje högskola bestämmer själv vilka bedömningsgrunder som ska tilläm-

pas vid anställning av en biträdande lektor. Inför en sådan anställning ska
högskolan även ställa upp de bedömningsgrunder som kommer att tillämpas i
ett ärende om befordran till lektor enligt 12 c §.

Biträdande lektorer

2

12 a §

3

En biträdande lektor får anställas tills vidare, dock längst under en

tid på minst fyra och högst sex år som bestämts av högskolan före anställ-
ningen. Syftet med anställningen är att läraren ska ges möjlighet att utveckla
sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som
pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som lek-
tor.

En anställning enligt första stycket får förnyas, dock högst sammanlagt två

år, om det på grund av den biträdande lektorns sjukfrånvaro, föräldraledighet
eller andra särskilda skäl krävs ytterligare tid för att uppnå syftet med anställ-
ningen.

1 Förordningen omtryckt 1998:1003.

2 Senaste lydelse 2012:523.

3 Senaste lydelse 2012:523.

SFS 2017:844

Utkom från trycket
den 18 juli 2017

background image

2

SFS 2017:844

För en anställning enligt första och andra styckena gäller i övrigt lagen

(1982:80) om anställningsskydd.

Genom kollektivavtal som har slutits eller godkänts av en central arbets-

tagarorganisation får det göras undantag från första och andra styckena.

Befordran till lektor

12 c §

En biträdande lektor som är anställd enligt 12 a § vid en högskola ska

efter ansökan befordras till lektor vid den högskolan, om han eller hon

1. har behörighet för en anställning som lektor, och
2. vid en prövning bedöms lämplig för en sådan anställning enligt de be-

dömningsgrunder som högskolan enligt 4 a § andra stycket har bestämt ska
tillämpas i ett ärende om befordran till lektor.

En sådan befordran innebär en tillsvidareanställning som lektor.

13 §

4

Lärare anställs genom beslut av rektor. Detta gäller också beslut med

anledning av ansökan om befordran som avses i 12 c §. Beslut som rör an-
ställning av professor får inte delegeras.

12 kap.

2 §

5

Till �verklagandenämnden för högskolan får följande beslut av en

högskola överklagas:

1. beslut om anställning vid en högskola, med undantag av beslut om an-

ställning som doktorand eller som lektor vid en befordran enligt 4 kap. 12 c §,

2. beslut enligt 4 kap. 13 § att avslå en ansökan om befordran,
3. beslut om att en sökande inte uppfyller kraven på behörighet för att bli

antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå och beslut att inte
göra undantag från behörighetsvillkoren i fall som avses i 7 kap. 3 § andra
meningen eller 28 § andra stycket,

4. beslut om tillgodoräknande av utbildning eller yrkesverksamhet,
5. avslag på en students begäran om befrielse från ett obligatoriskt utbild-

ningsmoment,

6. beslut att dra in resurser för en doktorands utbildning enligt 6 kap. 30 §

och beslut att en doktorand inte ska få tillbaka resurserna enligt 6 kap. 31 §,

7. avslag på en students begäran att få examensbevis eller kursbevis, och
8. beslut att inte bevilja den som är antagen till utbildning på grundnivå

eller avancerad nivå anstånd med att påbörja studierna eller att få fortsätta
sina studier efter studieuppehåll.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2017.
2. De nya bestämmelserna i 4 kap. 4 a och 12 c §§ och bestämmelserna i

4 kap. 12 a och 13 §§ och 12 kap. 2 § i den nya lydelsen får tillämpas för an-
ställningsförfaranden som påbörjas efter ikraftträdandet och ska tillämpas i
anställningsförfaranden som påbörjas efter den 1 april 2018.

3. Om de nya bestämmelserna i 4 kap. 4 a och 12 c §§ och bestämmelserna

i 4 kap. 12 a och 13 §§ och 12 kap. 2 § i den nya lydelsen inte tillämpas för ett

4 Senaste lydelse 2010:1064.

5 Senaste lydelse 2010:1064.

background image

3

SFS 2017:844

anställningsförfarande som påbörjas före den 1 april 2018, ska de äldre be-
stämmelserna i 4 kap. 12 a § tillämpas för anställningen.

4. De äldre bestämmelserna i 4 kap. 12 a § gäller fortfarande för en anställ-

ning som lärare för meritering, om läraren har anställts före den 1 oktober
2017.

På regeringens vägnar

HELENE HELLMARK KNUTSSON

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017