SFS 2017:844 Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

170844.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:BLKKNA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:BLKKNB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:BLKKNB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:BLKKNA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:BLKKNC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:15px;font-family:BLKKNB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:BLKKNB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:8px;font-family:BLKKNC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:7px;font-family:BLKKNA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;font-family:BLKKNA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;line-height:19px;font-family:BLKKNB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BLKKNA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:15px;font-family:BLKKNA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:BLKKNA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:BLKKNB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:BLKKNC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:BLKKNB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:8px;font-family:BLKKNA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:7px;font-family:BLKKNA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:12px;font-family:BLKKNA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft27{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BLKKNA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:BLKKNA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:15px;font-family:BLKKNB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BLKKNA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:8px;font-family:BLKKNA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>F�rordning<br/>om �ndring i h�gskolef�rordningen (1993:100);</b></p> <p style="position:absolute;top:248px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 6 juli 2017.</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver i fr�ga om h�gskolef�rordningen (1993:100)</p> <p style="position:absolute;top:281px;left:481px;white-space:nowrap" class="ft13">1 </p> <p style="position:absolute;top:300px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att 4 kap. 12 a och 13 ��, 12 kap. 2 � och rubriken n�rmast f�re 4 kap.</p> <p style="position:absolute;top:318px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">12 a � ska ha f�ljande lydelse, </p> <p style="position:absolute;top:335px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att det ska inf�ras tv� nya paragrafer, 4 kap. 4 a och 12 c �� och n�r-</p> <p style="position:absolute;top:353px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">mast f�re 4 kap. 4 a och 12 c �� nya rubriker av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:396px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>4 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:422px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>Bitr�dande lektorer</i></p> <p style="position:absolute;top:449px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>4 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:448px;left:119px;white-space:nowrap" class="ft10">Beh�rig att anst�llas som bitr�dande lektor �r den som har avlagt dok-</p> <p style="position:absolute;top:466px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft111">torsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Fr�mst b�r den<br/>komma i fr�ga som har avlagt doktorsexamen eller har n�tt motsvarande<br/>kompetens h�gst fem �r innan tiden f�r ans�kan av anst�llningen som bitr�-<br/>dande lektor har g�tt ut. �ven den som har avlagt doktorsexamen eller har<br/>uppn�tt motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fr�ga om det<br/>finns s�rskilda sk�l. Med s�rskilda sk�l avses ledighet p� grund av sjukdom,<br/>f�r�ldraledighet eller andra liknande omst�ndigheter. </p> <p style="position:absolute;top:588px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Varje h�gskola best�mmer sj�lv vilka bed�mningsgrunder som ska till�m-</p> <p style="position:absolute;top:605px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft111">pas vid anst�llning av en bitr�dande lektor. Inf�r en s�dan anst�llning ska<br/>h�gskolan �ven st�lla upp de bed�mningsgrunder som kommer att till�mpas i<br/>ett �rende om befordran till lektor enligt 12 c �.</p> <p style="position:absolute;top:683px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>Bitr�dande lektore</i>r</p> <p style="position:absolute;top:681px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>2</i></p> <p style="position:absolute;top:710px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>12 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:708px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:709px;left:131px;white-space:nowrap" class="ft10">En bitr�dande lektor f�r anst�llas tills vidare, dock l�ngst under en</p> <p style="position:absolute;top:727px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft111">tid p� minst fyra och h�gst sex �r som best�mts av h�gskolan f�re anst�ll-<br/>ningen. Syftet med anst�llningen �r att l�raren ska ges m�jlighet att utveckla<br/>sin sj�lvst�ndighet som forskare och meritera sig s�v�l vetenskapligt som<br/>pedagogiskt f�r att uppfylla kraven p� beh�righet f�r en anst�llning som lek-<br/>tor. </p> <p style="position:absolute;top:814px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">En anst�llning enligt f�rsta stycket f�r f�rnyas, dock h�gst sammanlagt tv�</p> <p style="position:absolute;top:831px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft111">�r, om det p� grund av den bitr�dande lektorns sjukfr�nvaro, f�r�ldraledighet<br/>eller andra s�rskilda sk�l kr�vs ytterligare tid f�r att uppn� syftet med anst�ll-<br/>ningen. </p> <p style="position:absolute;top:898px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">1 F�rordningen omtryckt 1998:1003.</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">2 Senaste lydelse 2012:523.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">3 Senaste lydelse 2012:523.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2017:844</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft112">Utkom fr�n trycket<br/>den 18 juli 2017</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2017:844</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">F�r en anst�llning enligt f�rsta och andra styckena g�ller i �vrigt lagen</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">(1982:80) om anst�llningsskydd.</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Genom kollektivavtal som har slutits eller godk�nts av en central arbets-</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">tagarorganisation f�r det g�ras undantag fr�n f�rsta och andra styckena.</p> <p style="position:absolute;top:146px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><i>Befordran till lektor</i></p> <p style="position:absolute;top:173px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>12 c �</b></p> <p style="position:absolute;top:172px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft20">En bitr�dande lektor som �r anst�lld enligt 12 a � vid en h�gskola ska</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">efter ans�kan befordras till lektor vid den h�gskolan, om han eller hon</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft27">1. har beh�righet f�r en anst�llning som lektor, och<br/>2. vid en pr�vning bed�ms l�mplig f�r en s�dan anst�llning enligt de be-</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft27">d�mningsgrunder som h�gskolan enligt 4 a � andra stycket har best�mt ska<br/>till�mpas i ett �rende om befordran till lektor.</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">En s�dan befordran inneb�r en tillsvidareanst�llning som lektor.</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>13 �</b></p> <p style="position:absolute;top:310px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft24">4</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft20">L�rare anst�lls genom beslut av rektor. Detta g�ller ocks� beslut med</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft27">anledning av ans�kan om befordran som avses i 12 c �. Beslut som r�r an-<br/>st�llning av professor f�r inte delegeras.</p> <p style="position:absolute;top:390px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>12 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:416px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:414px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft24">5</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft20">Till �verklaganden�mnden f�r h�gskolan f�r f�ljande beslut av en</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">h�gskola �verklagas:</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">1. beslut om anst�llning vid en h�gskola, med undantag av beslut om an-</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">st�llning som doktorand eller som lektor vid en befordran enligt 4 kap. 12 c �,</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft27">2. beslut enligt 4 kap. 13 � att avsl� en ans�kan om befordran,<br/>3. beslut om att en s�kande inte uppfyller kraven p� beh�righet f�r att bli</p> <p style="position:absolute;top:520px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft27">antagen till utbildning p� grundniv� eller avancerad niv� och beslut att inte<br/>g�ra undantag fr�n beh�righetsvillkoren i fall som avses i 7 kap. 3 � andra<br/>meningen eller 28 � andra stycket,</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft27">4. beslut om tillgodor�knande av utbildning eller yrkesverksamhet,<br/>5. avslag p� en students beg�ran om befrielse fr�n ett obligatoriskt utbild-</p> <p style="position:absolute;top:607px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">ningsmoment,</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">6. beslut att dra in resurser f�r en doktorands utbildning enligt 6 kap. 30 �</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">och beslut att en doktorand inte ska f� tillbaka resurserna enligt 6 kap. 31 �,</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft27">7. avslag p� en students beg�ran att f� examensbevis eller kursbevis, och<br/>8. beslut att inte bevilja den som �r antagen till utbildning p� grundniv�</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft27">eller avancerad niv� anst�nd med att p�b�rja studierna eller att f� forts�tta<br/>sina studier efter studieuppeh�ll.</p> <p style="position:absolute;top:748px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft27">1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 oktober 2017.<br/>2. De nya best�mmelserna i 4 kap. 4 a och 12 c �� och best�mmelserna i</p> <p style="position:absolute;top:783px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft27">4 kap. 12 a och 13 �� och 12 kap. 2 � i den nya lydelsen f�r till�mpas f�r an-<br/>st�llningsf�rfaranden som p�b�rjas efter ikrafttr�dandet och ska till�mpas i<br/>anst�llningsf�rfaranden som p�b�rjas efter den 1 april 2018.</p> <p style="position:absolute;top:835px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">3. Om de nya best�mmelserna i 4 kap. 4 a och 12 c �� och best�mmelserna</p> <p style="position:absolute;top:852px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">i 4 kap. 12 a och 13 �� och 12 kap. 2 � i den nya lydelsen inte till�mpas f�r ett</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft25">4 Senaste lydelse 2010:1064.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft25">5 Senaste lydelse 2010:1064.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2017:844</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32">anst�llningsf�rfarande som p�b�rjas f�re den 1 april 2018, ska de �ldre be-<br/>st�mmelserna i 4 kap. 12 a � till�mpas f�r anst�llningen. </p> <p style="position:absolute;top:85px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">4. De �ldre best�mmelserna i 4 kap. 12 a � g�ller fortfarande f�r en anst�ll-</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32">ning som l�rare f�r meritering, om l�raren har anst�llts f�re den 1 oktober<br/>2017. </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">HELENE HELLMARK KNUTSSON</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft32">Eva Lenberg<br/>(Utbildningsdepartementet)</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft40">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft40">Elanders Sverige AB, 2017</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i h�gskolef�rordningen (1993:100);

utf�rdad den 6 juli 2017.

Regeringen f�reskriver i fr�ga om h�gskolef�rordningen (1993:100)

1

dels att 4 kap. 12 a och 13 ��, 12 kap. 2 � och rubriken n�rmast f�re 4 kap.

12 a � ska ha f�ljande lydelse,

dels att det ska inf�ras tv� nya paragrafer, 4 kap. 4 a och 12 c �� och n�r-

mast f�re 4 kap. 4 a och 12 c �� nya rubriker av f�ljande lydelse.

4 kap.

Bitr�dande lektorer

4 a �

Beh�rig att anst�llas som bitr�dande lektor �r den som har avlagt dok-

torsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Fr�mst b�r den
komma i fr�ga som har avlagt doktorsexamen eller har n�tt motsvarande
kompetens h�gst fem �r innan tiden f�r ans�kan av anst�llningen som bitr�-
dande lektor har g�tt ut. �ven den som har avlagt doktorsexamen eller har
uppn�tt motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fr�ga om det
finns s�rskilda sk�l. Med s�rskilda sk�l avses ledighet p� grund av sjukdom,
f�r�ldraledighet eller andra liknande omst�ndigheter.

Varje h�gskola best�mmer sj�lv vilka bed�mningsgrunder som ska till�m-

pas vid anst�llning av en bitr�dande lektor. Inf�r en s�dan anst�llning ska
h�gskolan �ven st�lla upp de bed�mningsgrunder som kommer att till�mpas i
ett �rende om befordran till lektor enligt 12 c �.

Bitr�dande lektorer

2

12 a �

3

En bitr�dande lektor f�r anst�llas tills vidare, dock l�ngst under en

tid p� minst fyra och h�gst sex �r som best�mts av h�gskolan f�re anst�ll-
ningen. Syftet med anst�llningen �r att l�raren ska ges m�jlighet att utveckla
sin sj�lvst�ndighet som forskare och meritera sig s�v�l vetenskapligt som
pedagogiskt f�r att uppfylla kraven p� beh�righet f�r en anst�llning som lek-
tor.

En anst�llning enligt f�rsta stycket f�r f�rnyas, dock h�gst sammanlagt tv�

�r, om det p� grund av den bitr�dande lektorns sjukfr�nvaro, f�r�ldraledighet
eller andra s�rskilda sk�l kr�vs ytterligare tid f�r att uppn� syftet med anst�ll-
ningen.

1 F�rordningen omtryckt 1998:1003.

2 Senaste lydelse 2012:523.

3 Senaste lydelse 2012:523.

SFS 2017:844

Utkom fr�n trycket
den 18 juli 2017

background image

2

SFS 2017:844

F�r en anst�llning enligt f�rsta och andra styckena g�ller i �vrigt lagen

(1982:80) om anst�llningsskydd.

Genom kollektivavtal som har slutits eller godk�nts av en central arbets-

tagarorganisation f�r det g�ras undantag fr�n f�rsta och andra styckena.

Befordran till lektor

12 c �

En bitr�dande lektor som �r anst�lld enligt 12 a � vid en h�gskola ska

efter ans�kan befordras till lektor vid den h�gskolan, om han eller hon

1. har beh�righet f�r en anst�llning som lektor, och
2. vid en pr�vning bed�ms l�mplig f�r en s�dan anst�llning enligt de be-

d�mningsgrunder som h�gskolan enligt 4 a � andra stycket har best�mt ska
till�mpas i ett �rende om befordran till lektor.

En s�dan befordran inneb�r en tillsvidareanst�llning som lektor.

13 �

4

L�rare anst�lls genom beslut av rektor. Detta g�ller ocks� beslut med

anledning av ans�kan om befordran som avses i 12 c �. Beslut som r�r an-
st�llning av professor f�r inte delegeras.

12 kap.

2 �

5

Till �verklaganden�mnden f�r h�gskolan f�r f�ljande beslut av en

h�gskola �verklagas:

1. beslut om anst�llning vid en h�gskola, med undantag av beslut om an-

st�llning som doktorand eller som lektor vid en befordran enligt 4 kap. 12 c �,

2. beslut enligt 4 kap. 13 � att avsl� en ans�kan om befordran,
3. beslut om att en s�kande inte uppfyller kraven p� beh�righet f�r att bli

antagen till utbildning p� grundniv� eller avancerad niv� och beslut att inte
g�ra undantag fr�n beh�righetsvillkoren i fall som avses i 7 kap. 3 � andra
meningen eller 28 � andra stycket,

4. beslut om tillgodor�knande av utbildning eller yrkesverksamhet,
5. avslag p� en students beg�ran om befrielse fr�n ett obligatoriskt utbild-

ningsmoment,

6. beslut att dra in resurser f�r en doktorands utbildning enligt 6 kap. 30 �

och beslut att en doktorand inte ska f� tillbaka resurserna enligt 6 kap. 31 �,

7. avslag p� en students beg�ran att f� examensbevis eller kursbevis, och
8. beslut att inte bevilja den som �r antagen till utbildning p� grundniv�

eller avancerad niv� anst�nd med att p�b�rja studierna eller att f� forts�tta
sina studier efter studieuppeh�ll.

1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 oktober 2017.
2. De nya best�mmelserna i 4 kap. 4 a och 12 c �� och best�mmelserna i

4 kap. 12 a och 13 �� och 12 kap. 2 � i den nya lydelsen f�r till�mpas f�r an-
st�llningsf�rfaranden som p�b�rjas efter ikrafttr�dandet och ska till�mpas i
anst�llningsf�rfaranden som p�b�rjas efter den 1 april 2018.

3. Om de nya best�mmelserna i 4 kap. 4 a och 12 c �� och best�mmelserna

i 4 kap. 12 a och 13 �� och 12 kap. 2 � i den nya lydelsen inte till�mpas f�r ett

4 Senaste lydelse 2010:1064.

5 Senaste lydelse 2010:1064.

background image

3

SFS 2017:844

anst�llningsf�rfarande som p�b�rjas f�re den 1 april 2018, ska de �ldre be-
st�mmelserna i 4 kap. 12 a � till�mpas f�r anst�llningen.

4. De �ldre best�mmelserna i 4 kap. 12 a � g�ller fortfarande f�r en anst�ll-

ning som l�rare f�r meritering, om l�raren har anst�llts f�re den 1 oktober
2017.

P� regeringens v�gnar

HELENE HELLMARK KNUTSSON

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

;