SFS 2017:845 Förordning om ändring i förordningen (2012:810) med instruktion för Universitetskanslersämbetet

170845.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2012:810) med
instruktion för Universitetskanslersämbetet;

utfärdad den 6 juli 2017.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2012:810) med instruk-

tion för Universitetskanslersämbetet

1

dels att nuvarande 4–12 §§ ska betecknas 6–14 §§,
dels att 2 och 3 §§ och rubriken närmast före 3 § ska ha följande lydelse,
dels att rubrikerna närmast före 4–7 §§ och 9–12 §§ ska sättas närmast före

6–9 §§ och 11–14 §§,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 4 och 5 §§, och närmast före 4 §

en ny rubrik av följande lydelse.

2 §

Myndigheten ska ansvara för kvalitetssäkring av universitetens och hög-

skolornas verksamhet genom

1. granskning av kvalitetssäkringsarbete,
2. utvärdering av utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå,
3. tematiska utvärderingar, och
4. prövning av frågor om examenstillstånd enligt 1 kap. 11, 12, 14 och

15 §§ högskolelagen (1992:1434) samt 7 § lagen (1993:792) om tillstånd att
utfärda vissa examina.

Myndigheten ska årligen redovisa hur kvalitetssäkringen har bidragit till

kvalitetsutveckling och hög kvalitet i universitetens och högskolornas verk-
samhet.

Granskning av effektivitet

3 §

Myndigheten ska ansvara för granskning av hur effektivt verksamheten

bedrivs vid universitet och högskolor.

Uppföljning

4 §

Myndigheten ska ansvara för uppföljning, omvärldsbevakning och ana-

lys av frågor inom myndighetens ansvarsområde. I ansvaret ingår att

1. redovisa sammanfattande analyser över utvecklingen av verksamheten

vid universitet och högskolor,

1 Senaste lydelse av 10 § 2016:1050.

SFS 2017:845

Utkom från trycket
den 18 juli 2017

background image

2

SFS 2017:845

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

2. följa och redovisa arbetsmarknadens framtida kompetensbehov i relation

till utbildningsutbudet, och

3. följa och redovisa de examinerades etablering på arbetsmarknaden.

5 §

Myndigheten ska ansvara för officiell statistik enligt förordningen

(2001:100) om den officiella statistiken.

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2017.

På regeringens vägnar

HELENE HELLMARK KNUTSSON

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)