SFS 2017:845 Förordning om ändring i förordningen (2012:810) med instruktion för Universitetskanslersämbetet

170845.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2012:810) med
instruktion för Universitetskanslersämbetet;

utfärdad den 6 juli 2017.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2012:810) med instruk-

tion för Universitetskanslersämbetet

1

dels att nuvarande 4�12 §§ ska betecknas 6�14 §§,
dels att 2 och 3 §§ och rubriken närmast före 3 § ska ha följande lydelse,
dels att rubrikerna närmast före 4�7 §§ och 9�12 §§ ska sättas närmast före

6�9 §§ och 11�14 §§,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 4 och 5 §§, och närmast före 4 §

en ny rubrik av följande lydelse.

2 §

Myndigheten ska ansvara för kvalitetssäkring av universitetens och hög-

skolornas verksamhet genom

1. granskning av kvalitetssäkringsarbete,
2. utvärdering av utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå,
3. tematiska utvärderingar, och
4. prövning av frågor om examenstillstånd enligt 1 kap. 11, 12, 14 och

15 §§ högskolelagen (1992:1434) samt 7 § lagen (1993:792) om tillstånd att
utfärda vissa examina.

Myndigheten ska årligen redovisa hur kvalitetssäkringen har bidragit till

kvalitetsutveckling och hög kvalitet i universitetens och högskolornas verk-
samhet.

Granskning av effektivitet

3 §

Myndigheten ska ansvara för granskning av hur effektivt verksamheten

bedrivs vid universitet och högskolor.

Uppföljning

4 §

Myndigheten ska ansvara för uppföljning, omvärldsbevakning och ana-

lys av frågor inom myndighetens ansvarsområde. I ansvaret ingår att

1. redovisa sammanfattande analyser över utvecklingen av verksamheten

vid universitet och högskolor,

1 Senaste lydelse av 10 § 2016:1050.

SFS 2017:845

Utkom från trycket
den 18 juli 2017

background image

2

SFS 2017:845

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

2. följa och redovisa arbetsmarknadens framtida kompetensbehov i relation

till utbildningsutbudet, och

3. följa och redovisa de examinerades etablering på arbetsmarknaden.

5 §

Myndigheten ska ansvara för officiell statistik enligt förordningen

(2001:100) om den officiella statistiken.

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2017.

På regeringens vägnar

HELENE HELLMARK KNUTSSON

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)