SFS 2017:846 Förordning om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)

170846.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i studiestödsförordningen (2000:655);

utfärdad den 6 juli 2017.

Regeringen föreskriver att 3 kap. 26, 28, 29 och 32 §§ studiestödsförord-

ningen (2000:655) ska ha följande lydelse.

3 kap.

26 §

1

I 27–32 §§ finns bestämmelser om studiemedel vid sjukdom i vissa

fall.

I nämnda paragrafer avses med
1. sjukperiod: tid då en studerande på grund av sjukdom oavbrutet har varit
a) helt oförmögen att bedriva sina studier, eller
b) till hälften oförmögen att bedriva sina heltidsstudier och det rör sig om

ett sådant medicinskt väldokumenterat sjukdomstillstånd som motsvarar vill-
koren för särskilt högriskskydd enligt 13 § första stycket 2 lagen (1991:1047)
om sjuklön,

2. studietid: den del av ett kalenderhalvår då en studerande bedriver studier

och den del av kalenderhalvåret då den studerande skulle ha bedrivit studier
om han eller hon inte hade blivit sjuk.

Bestämmelserna om studiemedel under sjukdom gäller även vid utlands-

studier enligt 20–25 b §§. De frågor som enligt 28–32 §§ ska skötas av För-
säkringskassan ska då hanteras av Centrala studiestödsnämnden.

28 §

2

Om en studerande på grund av sjukdom blir helt oförmögen att

bedriva sina studier ska han eller hon anmäla detta till Försäkringskassan.

Detta gäller också en studerande som blir till hälften oförmögen att bedriva

sina heltidsstudier om det rör sig om ett sådant medicinskt väldokumenterat
sjukdomstillstånd som avses i 26 § andra stycket 1 b.

Försäkringskassan får meddela närmare föreskrifter om anmälan enligt för-

sta och andra stycket.

29 §

3

En studerande har rätt till studiemedel endast för sådan sjukperiod

eller del av den som har godkänts av Försäkringskassan.

Försäkringskassan ska godkänna sjukperioden om Försäkringskassan

bedömer att en studerande på grund av sjukdom är

1. helt oförmögen att bedriva sina studier, eller

1 Senaste lydelse 2015:50.

2 Senaste lydelse 2004:964.

3 Senaste lydelse 2004:964.

SFS 2017:846

Utkom från trycket
den 18 juli 2017

background image

2

SFS 2017:846

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

2. till hälften oförmögen att bedriva sina heltidsstudier och att det rör sig

om ett sådant medicinskt väldokumenterat sjukdomstillstånd som avses i 26 §
andra stycket 1 b.

Vad som anges i andra stycket gäller dock inte om något annat följer av

30 eller 31 §.

32 §

4

Om sjukperioden för en studerande som har beviljats studiemedel

enligt 28 § uppgår till 90 dagar, eller om det finns något annat särskilt skäl,
ska Försäkringskassan undersöka om det finns skäl att vidta någon åtgärd för
att förkorta sjukdomstiden eller på något annat sätt helt eller delvis återställa
studieförmågan.

Om Försäkringskassan bedömer att en åtgärd som avses i första stycket

behövs, ska den underrätta den studerande om det och se till att åtgärden vid-
tas. Om den studerande vägrar att underkasta sig åtgärden kan Försäk-
ringskassan besluta att inte godkänna den del av sjukperioden som infaller
efter att den studerande fått underrättelse om Försäkringskassans beslut. I
underrättelsen ska den studerande informeras om att ett sådant beslut kan
meddelas.

Försäkringskassan får meddela närmare föreskrifter om undersökning som

avses i första stycket.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTRÖM

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

4 Senaste lydelse 2004:964.

;