SFS 2017:847 Förordning om ändring i skolförordningen (2011:185)

170847.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i skolförordningen (2011:185);

utfärdad den 6 juli 2017.

Regeringen föreskriver i fråga om skolförordningen (2011:185)
dels att 14 kap. 8 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 9 kap. 11 a §, och närmast före

9 kap. 11 a § en ny rubrik av följande lydelse.

9 kap.

Lovskola

11 a §

Rektorn beslutar om en elev ska erbjudas lovskola.

14 kap.

8 §

1

Med tilläggsbelopp enligt 8 kap. 23 §, 9 kap. 21 §, 10 kap. 39 §,

11 kap. 38 § och 14 kap. 17 § skollagen (2010:800) avses ersättning för assis-
tenthjälp, anpassning av lokaler eller andra extraordinära stödåtgärder, däri-
bland sådana som riktas till barn och elever med stora inlärningssvårigheter.

Utöver vad som anges i första stycket avses med tilläggsbelopp enligt
� 10 kap. 39 § skollagen ersättning för elever som ska ges modersmåls-

undervisning eller deltar i lovskola, och

� 11 kap. 38 § skollagen ersättning för elever som ska ges modersmåls-

undervisning.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2017.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2016:552.

SFS 2017:847

Utkom från trycket
den 18 juli 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017