SFS 2017:848 Förordning om statsbidrag till kommuner och landsting för åtgärder för att motverka och minska segregation

170848.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om statsbidrag till kommuner och landsting för
åtgärder för att motverka och minska segregation;

utfärdad den 6 juli 2017.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till kommu-

ner och landsting för åtgärder för att motverka och minska segregation.

Bidrag lämnas i mån av tillgång på medel.
Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

�ndamålet med bidraget

2 §

�ndamålet med bidraget är att förbättra situationen i socialt utsatta om-

råden genom att motverka och minska segregation och bryta strukturella seg-
regationsmekanismer.

Förutsättningar för bidrag

3 §

Bidrag får lämnas till kommuner och landsting.

4 §

Bidrag får lämnas för utvecklingsarbete samt för att bilda och utveckla

nätverk och för erfarenhetsutbyten mellan kommuner, landsting, myndig-
heter, forskare, organisationer inom det civila samhället och andra relevanta
aktörer.

�&tgärderna ska vara inriktade på
1. att förebygga brottslighet,
2. att minska långtidsarbetslöshet,
3. att stärka skolor och förbättra elevers skolresultat genom att verka för en

närmare kontakt mellan skolan och samhället i övrigt,

4. att förbättra samhällsservice och minska bostadssegregation,
5. att stödja det civila samhället och stärka demokratin,
6. att främja arbetet mot diskriminering, stärka arbetet för jämställdhet eller

mot hedersrelaterat våld och förtryck, eller

7. andra angelägna områden utifrån den lokala och regionala kontexten.
Lika rättigheter och möjligheter för alla, ett integrerat funktionshinders-

perspektiv samt respekt för barnets rättigheter ska utgöra grundläggande ut-
gångspunkter i arbetet, liksom ett genomgående jämställdhetsperspektiv.

SFS 2017:848

Utkom från trycket
den 18 juli 2017

background image

2

SFS 2017:848

5 §

Bidrag får inte lämnas för utförande av sådana uppgifter som kommuner

och landsting enligt lag eller förordning är skyldiga att genomföra.

�rendenas handläggning

6 §

Kommittén om inrättande av en delegation mot segregation

(Ku 2017:01) prövar frågor om bidrag enligt denna förordning.

7 §

En ansökan om bidrag ska vara skriftlig och ges in till Kommittén om

inrättande av en delegation mot segregation. Ansökan ska innehålla uppgifter
om

1. vad bidraget ska användas till och en övergripande plan för arbetet,
2. en redovisning av tillvägagångssätt för hur åtgärderna långsiktigt ska

motverka och minska segregation på lokal eller regional nivå, och

3. en redogörelse för hur åtgärderna kommer att följas upp.

8 §

Vid fördelningen av bidrag ska Kommittén om inrättande av en delega-

tion mot segregation prioritera

� åtgärder som sker i samarbete mellan olika aktörer och som syftar till att

integreras i ordinarie verksamheter och ge långsiktiga effekter, eller

� sektorsövergripande åtgärder.

Beslut och utbetalning

9 §

I ett beslut om bidrag ska det anges

1. vilka åtgärder som bidraget beviljas för, och
2. sista dag för redovisning enligt 12 §.

10 §

Ett beslut om bidrag får förenas med villkor. Villkoren ska framgå av

beslutet.

11 §

Bidraget betalas ut av Kammarkollegiet.

Redovisning

12 §

Den som har beviljats bidrag ska vid den tidpunkt som angetts i beslu-

tet redovisa till Kommittén om inrättande av en delegation mot segregation
hur medlen använts. Redovisningen ska innehålla en ekonomisk redovisning
samt en redogörelse för vilka resultat som har uppnåtts och hur resultaten för-
håller sig till det ändamål som bidraget har beviljats för. Redovisningen ska
även innehålla uppgift om hur åtgärderna i fortsättningen kommer att följas
upp.

13 §

En mottagare av bidrag är skyldig att på begäran lämna de ytterligare

uppgifter som kommittén behöver för att granska redovisningen.

�&terbetalning och återkrav

14 §

Kommuner eller landsting som tagit emot bidrag enligt denna förord-

ning är återbetalningsskyldiga om

background image

3

SFS 2017:848

1. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det

ändamål som bidraget beviljades för, eller

2. en redovisning enligt 12 § inte har lämnats.

15 §

Kommittén om inrättande av en delegation mot segregation ska besluta

att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget om bidragsmottagaren är återbetal-
ningsskyldig enligt 14 §.

�verklagande

16 §

Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2017.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Tarik Qureshi
(Kulturdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017