SFS 2017:849 Förordning om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.

170849.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och
vilotider samt färdskrivare, m.m.;

utfärdad den 6 juli 2017.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2004:865) om kör- och

vilotider samt färdskrivare, m.m.

1

dels att bilagan ska upphöra att gälla,
dels att 2 kap. 2 §, 9 kap. 1, 2 och 4�9 §§ och 10 kap. 2 och 3 §§ ska ha föl-

jande lydelse,

dels att det ska införas en ny bilaga av följande lydelse.

2 kap.

2 §

2

Artikel 5�9 i förordning (EG) nr 561/2006 och förordning (EU) nr

165/2014 ska inte tillämpas på vägtransporter inom Sverige som utförs med

1. fordon som används eller hyrs utan förare av jordbruks-, trädgårds-,

skogs-, uppfödnings- eller fiskeriföretag för godstransporter inom ramen för
företagets egen verksamhet inom en radie av högst 100 kilometer från den
plats där företaget är beläget,

2. jordbruks- och skogsbrukstraktorer som används i jordbruks- och skogs-

bruksverksamhet, inom en radie av högst 100 kilometer från den plats där
företaget som äger, hyr eller leasar fordonet är beläget,

3. fordon som uteslutande används på öar som har en areal av högst 2 300

kvadratkilometer och som inte är förenade med landet i övrigt med broar,
vadställen eller tunnlar öppna för motorfordon,

4. fordon som används för övningskörning och förarprov för erhållande av

körkort eller yrkeskompetensbevis, förutsatt att fordonet inte används för
kommersiell transport av gods eller passagerare,

5. fordon som används i samband med underhåll av avlopps-, översväm-

ningsskydds-, vatten-, gas- och elanläggningar, underhåll och kontroll av
vägar, dörr-till-dörr-insamling och -bortskaffande av hushållsavfall, telekom-
munikationstjänster, radio- och TV-sändningar och pejling efter radio- och
TV-sändare eller -mottagare,

6. fordon med mellan 10 och 17 sittplatser vilka uteslutande används för

icke-kommersiell persontransport,

7. fordon som används för uppsamling av mjölk från bondgårdar eller för

återlämning till bondgårdar av mjölkbehållare eller av mjölkprodukter av-
sedda för djurfoder,

1 Senaste lydelse av bilagan 2016:1106.

2 Senaste lydelse 2016:1106.

SFS 2017:849

Utkom från trycket
den 18 juli 2017

background image

2

SFS 2017:849

8. fordon som används för transport av djuravfall eller av djurkadaver som

inte är avsedda som människoföda,

9. fordon som används för transport av levande djur från bondgårdar till

lokala marknader och omvänt eller från marknader till lokala slakterier inom
en radie på 100 kilometer, och

10. specialfordon som transporterar cirkus- och nöjesfältsutrustning.

9 kap.

1 §

3

Till böter döms den som uppsåtligen hindrar eller försvårar en kontroll

enligt denna förordning eller bryter mot artikel 32.3 i förordning (EU) nr
165/2014, i den ursprungliga lydelsen.

2 §

4

Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1. lämnar oriktig uppgift i en ansökan om typgodkännande, eller
2. bryter mot förbud som meddelats enligt artikel 16.4 i förordning (EU) nr

165/2014, i den ursprungliga lydelsen.

Ansvar enligt första stycket 1 inträder inte om den oriktiga uppgiften

saknat betydelse för frågan om typgodkännande eller om uppgiften i övrigt
inte varit ägnad att vilseleda.

4 §

5

Till penningböter döms den medlem av en fordonsbesättning som upp-

såtligen eller av oaktsamhet bryter mot artikel 5.1 i förordning (EG) nr
561/2006, i lydelsen enligt förordning (EU) nr 165/2014.

5 §

6

Till penningböter döms den förare som uppsåtligen eller av oaktsamhet

bryter mot

1. artikel 6, 7, 8.2 eller 8.5�8.6a första stycket i förordning (EG) nr

561/2006, i lydelsen enligt förordning (EU) nr 165/2014, eller

2. artikel 3.1, 27.2, 32.1, 33.1 tredje stycket, 34, 36.1, 36.2, 37.1 andra

stycket eller artikel 37.2 i förordning (EU) nr 165/2014, i den ursprungliga
lydelsen.

Bestämmelser om att påföra sanktionsavgift för vissa överträdelser som har

begåtts utanför Sverige finns i 9 §.

6 §

7

Till penningböter döms den förare som uppsåtligen eller av oaktsamhet

använder en färdskrivare som inte har besiktigats i enlighet med vad som
föreskrivs i artikel 23.1 förordning (EU) nr 165/2014.

7 §

8

Sanktionsavgift ska påföras det transportföretag som bryter mot

1. artikel 10.1, 10.2 eller 10.4 i förordning (EG) nr 561/2006, i lydelsen en-

ligt förordning (EU) nr 165/2014,

2. artikel 33.1 första och andra stycket eller 37.1 första stycket i förordning

(EU) nr 165/2014, i den ursprungliga lydelsen,

3 Senaste lydelse 2016:1106.

4 Senaste lydelse 2016:1106.

5 Senaste lydelse 2009:1102.

6 Senaste lydelse 2016:1106.

7 Senaste lydelse 2016:1106.

8 Senaste lydelse 2016:1106.

background image

3

SFS 2017:849

3. artikel 33.2 i förordning (EU) nr 165/2014, i den ursprungliga lydelsen,

eller

4. 5 kap. 7 § i fråga om företagskort.
Sanktionsavgift enligt första stycket 3 och avsnitt 3 i bilagan ska påföras

bara om kontrollmyndigheten inte har fått del av efterfrågade uppgifter i
sådan grad, eller om uppgifterna har varit så bristfälliga att en företagskontroll
inte har kunnat genomföras. I fråga om den totala avgiftens storlek för över-
trädelsen ska 10 kap. 3 § andra stycket 2 och tredje stycket tillämpas på mot-
svarande sätt.

7 a §

9

Sanktionsavgift ska påföras den näringsidkare som bryter mot

1. artikel 10.4 i förordning (EG) nr 561/2006, i lydelsen enligt förordning

(EU) nr 165/2014,

2. artikel 22.1 eller 22.2 i förordning (EU) nr 165/2014, i den ursprungliga

lydelsen,

3. 5 kap. 6 §, eller
4. 5 kap. 7 § i fråga om verkstadskort.

8 §

10

I de fall som avses i 4, 5, 6 eller 9 § ska sanktionsavgift påföras trans-

portföretaget, om det inte gjort vad som har ankommit på företaget för att
hindra överträdelsen. Transportföretagets ansvar gäller även om förarens
överträdelse har begåtts i en annan stat inom EES eller i Schweiz.

9 §

11

Sanktionsavgift ska påföras den förare som har brutit mot artikel 6, 7,

8.2 eller 8.5�8.6a första stycket i förordning (EG) nr 561/2006, i lydelsen en-
ligt förordning (EU) nr 165/2014, om överträdelsen har begåtts i en annan stat
inom EES eller i Schweiz och överträdelsen upptäcks i Sverige. Sanktionsav-
gift ska inte påföras om en sanktion tidigare har beslutats för överträdelsen.

10 kap.

2 §

12

Frågor om påförande av sanktionsavgift enligt 9 kap. 7�9 §§ prövas av

Transportstyrelsen.

Sanktionsavgiften tillfaller staten.
Innan sanktionsavgift påförs någon ska denne ges tillfälle att yttra sig.

3 §

13

Sanktionsavgift enligt 9 kap. 7�9 §§ ska påföras med de belopp som

anges i bilagan till denna förordning.

Om sanktionsavgift ska beslutas gemensamt för flera överträdelser, får det

sammanlagda beloppet uppgå till högst

1. tiotusen kronor för en förare, och
2. tvåhundratusen kronor för en näringsidkare eller ett transportföretag.
Sanktionsavgift enligt andra stycket 2 får inte överstiga tio procent av

näringsidkarens eller transportföretagets årsomsättning. �&rsomsättningen ska
avse omsättningen närmast föregående räkenskapsår. Om överträdelsen har

9 Senaste lydelse 2016:1106.

10 Senaste lydelse 2016:1106.

11 Senaste lydelse 2016:1106.

12 Senaste lydelse 2010:1620.

13 Senaste lydelse 2016:1106.

background image

4

SFS 2017:849

skett under det första verksamhetsåret eller om uppgifter om årsomsättning
annars saknas eller är bristfälliga, får årsomsättningen uppskattas.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2017.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för överträdelser som ägt rum före

den 1 oktober 2017.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Ellika Eriksson
(Näringsdepartementet)

background image

5

SFS 2017:849

Bilaga

Sanktionsavgifter enligt 9 kap. 7�9 §§

1. Sanktionsavgifter enligt 9 kap. 7�8 §§

�verträdelser av förordning (EG) nr 561/2006

Nr

Rättslig
grund

Typ av överträdelse

Avgift i kronor per allvarlig-
hetsgrad (*)

SA�

MA� A�

M�

A

Besättning

A1

Artikel
5.1

Lägsta ålder för konduktörer
respekteras inte

2 000

B

Körtider

B1

Artikel
6.1

Den dagliga kör-
tiden (9 timmar)
överstigs, om en
förlängning till
10 timmar inte
medgetts

9 tim
<⬦<
10 tim

1 000

B2

10 tim
<⬦<
11 tim

2 000

B3

11 tim
<⬦

4 000

B4

Den dagliga kör-
tiden (9 timmar)
överstigs med
50 % eller mer
utan rast eller utan
viloperiod om
minst 4,5 timmar

13 tim
30 min
<⬦ och
ingen
rast/vila

8 000

B5

Den dagliga kör-
tiden (10 timmar)
överstigs, om för-
längning medgetts

10 tim
<⬦<
11 tim

1 000

B6

11 tim
<⬦<
12 tim

2 000

B7

12 tim
<⬦

4 000

B8

Den dagliga kör-
tiden (10 timmar)
överstigs med
50 % eller mer
utan rast eller vilo-
period om minst
4,5 timmar

15 tim
<⬦ och
ingen
rast/vila

8 000

background image

6

SFS 2017:849

B9

Artikel
6.2

Körtiden under en
vecka överstigs

56 <⬦<
60 tim

1 000

B10

60 tim
<⬦< 65
tim

2 000

B11

65 tim
<⬦< 70
tim

4 000

B12

Körtiden under en
vecka överstigs
med 25 % eller
mer

70 tim
<⬦

8 000

B13 Artikel

6.3

Den sammanlagda
körtiden överstigs
under två på
varandra följande
veckor

90 tim
<⬦<
100 tim

1 000

B14

100 tim
<⬦<
105 tim

2 000

B15

105 tim
<⬦<
112 tim
30 min

4 000

B16

Den sammanlagda
körtiden överstigs
med 25 % under
två på varandra
följande veckor

112 tim
30 min
<⬦

8 000

C

Raster

C1

Artikel
7

Den oavbrutna
körtiden på 4,5
timmar överstigs
före rast

4 tim
30 min
<⬦<
5 tim

1 000

C2

5 tim
<⬦<
6 tim

2 000

C3

6 tim
<⬦

4 000

D

Viloperioder

D1

Artikel
8.2

Otillräcklig dygns-
vila (mindre än
11 timmar), om re-
ducerad dygnsvila
inte medgetts

10 tim
<⬦<
11 tim

1 000

D2

8 tim
30 min
<⬦<
10 tim

2 000

background image

7

SFS 2017:849

D3

⬦<
8 tim
30 min

4 000

D4

Otillräcklig re-
ducerad dygnsvila
(mindre än 9 tim-
mar), om reduce-
rad dygnsvila med-
getts

8 tim
<⬦<
9 tim

1 000

D5

7 tim
<⬦<
8 tim

2 000

D6

⬦<
7 tim

4 000

D7

Otillräcklig upp-
delning av dygns-
vilan (mindre än
3+9 timmar)

3 tim +
[8 tim<
⬦< 9
tim]

1 000

D8

3 tim +
[7 tim
<⬦<
8 tim]

2 000

D9

3 tim +
[⬦<

7 tim]

4 000

D10 Artikel

8.5

Otillräcklig dygns-
vila (mindre än
9 timmar) vid
multibemanning

8 tim
<⬦<
9 tim

1 000

D11

7 tim
<⬦<
8 tim

2 000

D12

⬦<
7 tim

4 000

D13 Artikel

8.6

Otillräcklig redu-
cerad veckovila
(mindre än 24 tim-
mar)

22 tim
<⬦<
24 tim

1 000

D14

20 tim
<⬦<
22 tim

2 000

D15

⬦<
20 tim

4 000

D16

Otillräcklig vecko-
vila (mindre än
45 timmar), om re-
ducerad veckovila
inte medgetts

42 tim
<⬦< 45
tim

1 000

D17

36 tim
<⬦<
42 tim

2 000

D18

⬦<
36 tim

4 000

background image

8

SFS 2017:849

D19

Veckovila som in-
leds senare än sex
på varandra föl-
jande 24-timmars-
perioder efter före-
gående veckovila

⬦<
3 tim

1 000

D20

3 tim
<⬦<
12 tim

2 000

D21

12 tim
<⬦

4 000

E

Undantaget avseende 12 dagar

E1

Artikel
8.6a

Veckovila som in-
leds senare än tolv
på varandra föl-
jande 24-timmars-
perioder efter före-
gående normala
veckovila

⬦<
3 tim

1 000

E2

3 tim
<⬦<
12 tim

2 000

E3

12 tim
<⬦

4 000

E4

Artikel
8.6a b ii

Veckovila som tas
ut efter tolv på var-
andra följande 24-
timmarsperioder

65 tim
<⬦<
67 tim

2 000

E5

⬦<
65 tim

4 000

E6

Artikel
8.6a d

Körtid, under peri-
oden 22.00-06.00,
på mer än tre tim-
mar före rasten,
om fordonet inte
har haft fler än en
förare

3 tim
<⬦<
4,5 tim

2 000

E7

4,5 tim
<⬦

4 000

F

Arbetsorganisation

F1

Artikel
10.1

Samband mellan betalning
och tillryggalagd sträcka eller
transporterad godsmängd

4 000

F2

Artikel
10.2

Ingen eller felaktig organisa-
tion av förarens arbete, inga
eller felaktiga instruktioner
till föraren, med resultatet att
lagen inte kan följas

4 000

F3

Artikel
10.4

Inte tillsett att avtalade trans-
porttidsscheman är förenliga
med förordning (EG)
nr 561/2006

4 000

(*) SA� = Synnerligen allvarlig överträdelse, MA� = Mycket allvarlig
överträdelse, A� = Allvarlig överträdelse, M� = Mindre överträdelse

background image

9

SFS 2017:849

�verträdelser av förordning (EU) nr 165/2014

Nr

Rättslig
grund

Typ av överträdelse

Allvarlighetsgrad (*)

SA�

MA� A�

M�

G

Installation av färdskrivare

G1

Artik-
larna
3.1 och
22.2

Typgodkänd färdskrivare har
inte installerats och använts
(t.ex. färdskrivare har inte in-
stallerats av montörer, verk-
städer eller fordonstillver-
kare som godkänts av de be-
höriga myndigheterna i med-
lemsstaterna, en färdskrivare
används som inte försetts
med nödvändig plombering
eller fått plomberingen utbytt
av en godkänd montör, verk-
stad eller fordonstillverkare
eller en färdskrivare används
utan installationsskylten)

8 000

H

Användning av färdskrivare, förarkort eller diagramblad

H1

Artikel
23.1

Använder en färdskrivare
som inte har besiktigats av en
godkänd verkstad

4 000

H2

Artikel
27

Föraren innehar eller använ-
der fler än ett eget förarkort

4 000

H3

Föraren framför fordonet
med ett förfalskat förarkort

8 000

H4

Föraren framför fordonet
med ett förarkort som veder-
börande inte är rättmätig
innehavare av

8 000

H5

Föraren framför fordonet
med ett förarkort som erhål-
lits på grundval av oriktiga
uppgifter eller falska hand-
lingar

8 000

H6

Artikel
32.1

Färdskrivaren fungerar inte
korrekt (t.ex. på grund av
bristfällig kontroll, kalibre-
ring eller plombering)

4 000

H7

Artik-
larna
32.1 och
33.1

Färdskrivaren används på fel-
aktigt sätt (t.ex. avsiktligt, fri-
villigt eller påtvingat miss-
bruk, avsaknad av instruk-
tioner om korrekt användning
osv.)

4 000

background image

10

SFS 2017:849

H10 Artikel

33.2

Företaget bevarar inte dia-
gramblad, utskrifter och
överförda uppgifter och sank-
tionsavgift enligt avsnitt 3
kan inte påföras

4 000

H11

Registrerade och lagrade
uppgifter ej tillgängliga i
minst ett år och sanktions-
avgift enligt avsnitt 3 kan inte
påföras

4 000

H12 Artikel

34.1

Felaktig användning av dia-
gramblad eller förarkort

4 000

H13

Otillåtet avlägsnande av dia-
gramblad eller förarkort,
vilket påverkar registre-
ringen av relevanta uppgifter

4 000

H14

Användning av diagramblad
eller förarkort under en
längre tid än de är avsedda
för, och försvunna uppgifter

4 000

H15 Artikel

34.2

Användning av smutsiga eller
skadade diagramblad eller
förarkort med oläsliga upp-
gifter

4 000

H16 Artikel

34.3

Ingen manuell inmatning
trots att detta krävs

4 000

H17 Artikel

34.4

Fel diagramblad eller förar-
kort i fel kortplats (multibe-
manning)

2 000

H18 Artikel

34.5

Felaktig användning av regla-
gen

4 000

H19 Artikel

34.1

Otillåtet avlägsnande av blad
eller förarkort, vilket inte på-
verkar registreringen av rele-
vanta uppgifter

1 000

H20

Användning av diagramblad
eller förarkort under en
längre tid än de är avsedda
för, utan försvunna uppgifter

1 000

H21 Artikel

34.2

Användning av smutsiga eller
skadade blad eller förarkort,
med läsliga uppgifter

1 000

background image

11

SFS 2017:849

I

Inlämning av uppgifter

I1

Artikel
36

Vägran att kontrolleras

4 000

I2

Kan inte uppvisa uppgifter
från den innevarande dagen
och de föregående 28 dagarna

4 000

I3

Kan inte uppvisa uppgifter
om förarkort, om föraren
innehar ett sådant

4 000

I4

Kan inte uppvisa manuella
uppgifter och utskrifter som
gjorts den innevarande dagen
och de föregående 28 dagarna

4 000

I5

Kan inte uppvisa förarkort,
om föraren innehar ett sådant

4 000

J

Fungerar inte på fullgott sätt

J1

Artik-
larna
37.1
och 22.1

Färdskrivaren ej reparerad av
en godkänd montör eller
verkstad

4 000

J2

Artikel
37.2

Föraren för inte in all infor-
mation för de tidsperioder
som inte längre registreras
när färdskrivaren inte är i
funktion eller inte fungerar på
fullgott sätt

4 000

K

Ifylld information

K1

Artikel
34.6

Efternamn saknas på dia-
grambladet

4 000

K2

Förnamn saknas på diagram-
bladet

4 000

K3

Datum då användningen av
bladet inleddes eller avsluta-
des saknas

2 000

K4

Orten där användningen av
bladet inleddes eller avsluta-
des saknas

1 000

K5

Registreringsnummer saknas
på diagrambladet

1 000

K6

Vägmätarställning (start) sak-
nas på diagrambladet

2 000

K7

Vägmätarställning (slut) sak-
nas på diagrambladet

1 000

K8

Tid för fordonsbyte saknas på
diagrambladet

1 000

K9

Artikel
34.7

Symbolen för landet ej an-
given i färdskrivaren

1 000

(*) SA� = Synnerligen allvarlig överträdelse, MA� = Mycket allvarlig
överträdelse, A� = Allvarlig överträdelse, M� = Mindre överträdelse

background image

12

SFS 2017:849

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

�verträdelser av denna förordning

2. Sanktionsavgift enligt 9 kap 9 §

�verträdelser av förordning (EG) nr 561/2006

3. Sanktionsavgifter då företagskontroll inte har kunnat genomföras

Nr

Rättslig
grund

Typ av överträdelse

Avgift i kronor

L

Färdskrivarutrustning m.m.

L1

5 kap.
6 §

Inte upprättat förteckning över inne-
havare av verkstadskort

4 000

L2

Tilldelat montör mer än ett verk-
stadskort

4 000

L3

Kortet har brukats av någon annan än
den som antecknats i förteckningen

4 000

L4

5 kap.
7 §
andra
stycket

Inte anmält stulet eller förkommit
företagskort eller verkstadskort till
Transportstyrelsen

4 000

Rättslig grund

Typ av överträdelse

Avgift i kronor

Artikel 6

Inte iakttagit regler om
körtid

4 000

Artikel 7

Inte iakttagit regler om
raster

4 000

Artikel 8.2, 8.5

Inte iakttagit regler om
dygnsvila och annan
viloperiod

4 000

Artikel 8.6

Inte iakttagit regler om
veckovila

4 000

Artikel 8.6a första
stycket

Otillräcklig veckovila
vid uppskjuten vecko-
vila

4 000

Rättslig grund

Typ av överträdelse

Avgift i kronor per
fordon som används i
transportverksamhet
som omfattas av förord-
ning (EG) nr 561/2006

Artikel 33.2 i förord-
ning (EU) nr 165/2014

Inte iakttagit regler om
att bevara, överlämna
eller uppvisa diagram-
blad, kopierade upp-
gifter eller utskrifter för
behörig kontrolltjänste-
man

20 000