SFS 2017:850 Förordning om ändring i förordningen (2009:606) med instruktion för Fastighetsmäklarinspektionen

170850.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:606) med
instruktion för Fastighetsmäklarinspektionen;

utfärdad den 6 juli 2017.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2009:606) med instruk-

tion för Fastighetsmäklarinspektionen

1

dels att 8 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 8 § ska utgå,
dels att nuvarande 7 och 9 §§ ska betecknas 8 och 10 §§,
dels att 6 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas tre nya paragrafer, 7, 9 och 11 §§, och närmast före

9 § en ny rubrik av följande lydelse.

6 §

2

Inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan, Disciplinnämnden,

som har till uppgift att pröva frågor om återkallelse av fastighetsmäklares re-
gistrering eller någon annan åtgärd enligt 29 § fastighetsmäklarlagen
(2011:666) när grunden för åtgärden är att fastighetsmäklaren

1. inte längre uppfyller kravet på att vara redbar och i övrigt lämplig som

fastighetsmäklare, eller

2. handlar i strid mot sina skyldigheter enligt fastighetsmäklarlagen.
Vad som sägs i första stycket gäller inte frågor om ringa förseelser som

saknar principiell betydelse.

7 §

Disciplinnämnden består av en ordförande, en vice ordförande samt

högst sex andra ledamöter och högst sex ersättare för dessa.

Disciplinnämnden är beslutsför när ordföranden, eller vice ordföranden,

och minst fyra av de andra ledamöterna är närvarande.

Anställningar och uppdrag

9 §

Direktören är myndighetschef. Han eller hon ska vara jurist.

11 §

Myndighetschefen ska utses till ledamot i Disciplinnämnden.

Denna förordning träder i kraft den 15 augusti 2017.

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2012:25.

2 Senaste lydelse 2011:672.

SFS 2017:850

Utkom från trycket
den 18 juli 2017

background image

2

SFS 2017:850

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

På regeringens vägnar

ANN LINDE

Mikael Pauli
(Finansdepartementet)