SFS 2017:851 Förordning om ändring i förordningen (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket

170851.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1110) med
instruktion för Bolagsverket;

utfärdad den 13 juli 2017.

Regeringen föreskriver att 3, 7 och 13 §§ förordningen (2007:1110) med

instruktion för Bolagsverket ska ha följande lydelse.

3 §

1

Bolagsverket för register över

1. näringsförbud och tillfälliga näringsförbud,
2. fysiska personers och dödsbons konkurser,
3. förbud att lämna juridiskt eller ekonomiskt biträde,
4. anmälda verksamhetsutövare, och
5. verkliga huvudmän.

7 §

2

Bolagsverket får till en stat som inte ingår i Europeiska unionen eller är

ansluten till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet föra över person-
uppgifter i den utsträckning uppgifterna ingår i verkets

1. aktiebolagsregister,
2. handelsregister,
3. föreningsregister,
4. filialregister,
5. EEIG-register,
6. företagsinteckningsregister,
7. europabolagsregister,
8. europakooperativsregister,
9. bankregister,
10. försäkringsregister,
11. register över anknutna ombud enligt lagen (2007:528) om värdepap-

persmarknaden,

12. inteckningsbrevsregister,
13. register över europeiska grupperingar för territoriellt samarbete, eller
14. register över anmälda verksamhetsutövare.

13 §

3

Trots det som anges i 16 § och 21 § första stycket avgiftsförordningen

(1992:191) ska Bolagsverket

1 Senaste lydelse 2009:98.

2 Senaste lydelse 2009:706.

3 Senaste lydelse 2010:1534.

SFS 2017:851

Utkom från trycket
den 25 juli 2017

background image

2

SFS 2017:851

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

� ta ut avgifter för kopior av allmänna handlingar och för utskrifter av upp-

tagningar för automatisk databehandling, även om beställningen omfattar
färre än tio sidor, och

� ta ut avgifter av staten för kopior av allmänna handlingar, utskrifter av

upptagningar för automatisk databehandling, kopior av video- eller ljud-
bandsupptagningar eller utskrifter av ljudbandsupptagningar samt för bevis
och registerutdrag.

Bolagsverket ska ta ut avgifter för den verksamhet som myndigheten bedri-

ver enligt 6 §.

Andra stycket gäller inte elektroniskt tillhandahållande av grunddata ur Bo-

lagsverkets register som avses i 3 § och 7 § 1�13 till en statlig myndighet som
inte är ett affärsverk.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2017.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)