SFS 2017:852 Förordning om ändring i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan

170852.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:BAKJOL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:BAKJPM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:BAKJPM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:BAKJPN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:BAKJPM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:BAKJPM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:8px;font-family:BAKJOL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:BAKJOL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:BAKJOL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:BAKJPM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BAKJOL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:BAKJOL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:BAKJOL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:BAKJPM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:BAKJPN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:BAKJPM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:8px;font-family:BAKJOL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:7px;font-family:BAKJOL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:12px;font-family:BAKJOL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft27{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BAKJOL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:BAKJOL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:15px;font-family:BAKJPM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BAKJOL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:8px;font-family:BAKJOL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2009:130) om <br/>yrkesh�gskolan;</b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 10 augusti 2017.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (2009:130) om yrkesh�g-</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">skolan</p> <p style="position:absolute;top:337px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft13"><i>dels</i> att 1 kap. 6 �, 2 kap. 1 �, 4 kap. 34 a �� och 8 kap. 2 � ska ha f�ljande</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">lydelse,</p> <p style="position:absolute;top:372px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft13"><i>dels</i> att det ska inf�ras en ny paragraf, 3 kap. 8 �, och n�rmast f�re 3 kap.</p> <p style="position:absolute;top:390px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">8 � en ny rubrik av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:459px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:459px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen beslutar s�rskilt om det sammanlagda antalet �rsplatser f�r</p> <p style="position:absolute;top:476px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">de utbildningar inom yrkesh�gskolan f�r vilka statsbidrag eller s�rskilda<br/>medel enligt 5 kap. inte l�mnas. S�dana �rsplatser f�rdelas av Myndigheten<br/>f�r yrkesh�gskolan. Myndigheten ska vid sitt beslut s�rskilt ta h�nsyn till i<br/>vilken grad en utbildning</p> <p style="position:absolute;top:546px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. i kvalitativt och kvantitativt h�nseende svarar mot arbetslivets behov av</p> <p style="position:absolute;top:564px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">kvalificerad arbetskraft eller medverkar till att utveckla eller bevara kvalifice-<br/>rat yrkeskunnande inom ett smalt yrkesomr�de som �r av betydelse f�r indivi-<br/>den och samh�llet,</p> <p style="position:absolute;top:616px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110">2. finansieras av arbetslivet, och<br/>3. har en utifr�n arbetslivets behov l�mplig regional eller nationell place-</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ring.</p> <p style="position:absolute;top:668px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Myndigheten ska vid sitt beslut �ven beakta resultat fr�n genomf�rd tillsyn,</p> <p style="position:absolute;top:685px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">kvalitetsgranskning och uppf�ljning.</p> <p style="position:absolute;top:729px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:755px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:753px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft16">1</p> <p style="position:absolute;top:755px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">I 6 � lagen (2009:128) om yrkesh�gskolan anges de allm�nna m�len f�r</p> <p style="position:absolute;top:772px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utbildningen och vad som ska karakterisera den.</p> <p style="position:absolute;top:790px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">D�rut�ver g�ller de s�rskilda m�l och krav som enligt 7 � f�rsta stycket</p> <p style="position:absolute;top:807px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">9 ska g�lla f�r en examen.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Senaste lydelse 2014:1098.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2017:852</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 22 augusti 2017</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2017:852</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>3 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:77px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><i>Anst�nd och studieuppeh�ll</i></p> <p style="position:absolute;top:103px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:103px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">Om det finns s�rskilda sk�l, f�r utbildningsanordnaren i enskilda fall</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">besluta att den som �r antagen till utbildningen f�r </p> <p style="position:absolute;top:138px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft27">1. anst�nd med att p�b�rja studierna, eller<br/>2. forts�tta sina studier efter studieuppeh�ll.<br/>Anst�nd eller studieuppeh�ll enligt f�rsta stycket f�r medges inom den tid</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">som beslutet om att utbildningen ska ing� i yrkesh�gskolan avser.</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Myndigheten f�r yrkesh�gskolan f�r meddela n�rmare f�reskrifter om</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">anst�nd och studieuppeh�ll.</p> <p style="position:absolute;top:268px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>4 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:294px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:292px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft24">2</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft20">Ledningsgruppen ska best� av</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft27">1. f�retr�dare f�r de delar av arbetslivet som ber�rs av utbildningen,<br/>2. minst en f�retr�dare f�r skolv�sendet,<br/>3. minst en f�retr�dare f�r de studerande, och<br/>4. den person som avses i 6 �.<br/>Om ledningsgruppen �r gemensam f�r flera utbildningsanordnare, ska</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">varje s�dan person som avses i 6 � ing� i gruppen.</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Den eller, om ledningsgruppen �r gemensam f�r flera utbildningsanord-</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft27">nare, de ansvariga utbildningsanordnarna f�r utse ledam�ter ut�ver dem som<br/>anges i f�rsta och andra styckena.</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Ledningsgruppen f�r en utbildning som f�r avslutas med en kvalificerad</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft27">yrkesh�gskoleexamen ska dessutom best� av minst en f�retr�dare f�r ett uni-<br/>versitet eller en h�gskola som utsetts av universitetet eller h�gskolan.</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:536px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft24">3</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft20">Myndigheten f�r yrkesh�gskolan f�r efter ans�kan besluta om undan-</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">tag fr�n kraven i 3 � f�rsta stycket 2 och fj�rde stycket.</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">N�r det g�ller utbildningar som �r av s�rskilt v�rde f�r individen och sam-</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft27">h�llet inom ett eller flera smala yrkesomr�den f�r myndigheten efter ans�kan<br/>besluta att en ledningsgrupp f�r en eller flera s�dana utbildningar f�r ha en<br/>annan sammans�ttning �n vad som f�ljer av 3 �.</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Myndigheten f�r meddela ytterligare f�rskrifter om s�dana ans�kningar</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">som avses i f�rsta och andra styckena.</p> <p style="position:absolute;top:695px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>4 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:693px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft24">4</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft20">Flertalet av ledam�terna i en ledningsgrupp ska vara f�retr�dare f�r</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft27">arbetslivet. Detta �r dock inte ett krav n�r det g�ller en s�dan ledningsgrupp<br/>som avses i 4 � andra stycket.</p> <p style="position:absolute;top:773px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>8 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:799px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:799px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">Ett beslut av den ansvariga utbildningsanordnaren om avslag p� en stu-</p> <p style="position:absolute;top:816px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft27">derandes beg�ran att f� examensbevis eller utbildningsbevis f�r �verklagas<br/>till �verklaganden�mnden f�r h�gskolan.</p> <p style="position:absolute;top:895px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft25">2 Senaste lydelse 2015:939.</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft25">3 Senaste lydelse 2015:939.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft25">4 Senaste lydelse 2014:1098.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2017:852</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Ut�ver vad som anges i f�rsta stycket f�r f�ljande beslut av ett universitet</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32">eller en h�gskola som har staten som huvudman �verklagas till �verklagan-<br/>den�mnden f�r h�gskolan:</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">1. beslut om att en s�kande inte uppfyller kraven p� beh�righet f�r att bli</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">antagen till utbildningen, </p> <p style="position:absolute;top:138px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft32">2. beslut om tillgodor�knande av utbildning, och<br/>3. beslut om att inte bevilja den som �r antagen till utbildning anst�nd med</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">att p�b�rja studierna eller att f� forts�tta sina studier efter studieuppeh�ll.</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Beslut av �verklaganden�mnden f�r h�gskolan enligt denna f�rordning f�r</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">inte �verklagas.</p> <p style="position:absolute;top:243px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft32">1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 20 september 2017.<br/>2. Best�mmelserna i 1 kap. 6 � och 4 kap. 34 a �� i den nya lydelsen</p> <p style="position:absolute;top:278px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32">till�mpas f�rsta g�ngen p� utbildning som p�b�rjas efter den 31 december<br/>2017.</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">3. F�r utbildning som p�b�rjats f�re den 1 januari 2018 g�ller 1 kap.</p> <p style="position:absolute;top:330px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">6 � och 4 kap. 34 a �� i den �ldre lydelsen.</p> <p style="position:absolute;top:365px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:400px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">GUSTAV FRIDOLIN</p> <p style="position:absolute;top:417px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft32">Katarina Back<br/>(Utbildningsdepartementet)</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft40">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft40">Elanders Sverige AB, 2017</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2009:130) om
yrkesh�gskolan;

utf�rdad den 10 augusti 2017.

Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (2009:130) om yrkesh�g-

skolan

dels att 1 kap. 6 �, 2 kap. 1 �, 4 kap. 34 a �� och 8 kap. 2 � ska ha f�ljande

lydelse,

dels att det ska inf�ras en ny paragraf, 3 kap. 8 �, och n�rmast f�re 3 kap.

8 � en ny rubrik av f�ljande lydelse.

1 kap.

6 �

Regeringen beslutar s�rskilt om det sammanlagda antalet �rsplatser f�r

de utbildningar inom yrkesh�gskolan f�r vilka statsbidrag eller s�rskilda
medel enligt 5 kap. inte l�mnas. S�dana �rsplatser f�rdelas av Myndigheten
f�r yrkesh�gskolan. Myndigheten ska vid sitt beslut s�rskilt ta h�nsyn till i
vilken grad en utbildning

1. i kvalitativt och kvantitativt h�nseende svarar mot arbetslivets behov av

kvalificerad arbetskraft eller medverkar till att utveckla eller bevara kvalifice-
rat yrkeskunnande inom ett smalt yrkesomr�de som �r av betydelse f�r indivi-
den och samh�llet,

2. finansieras av arbetslivet, och
3. har en utifr�n arbetslivets behov l�mplig regional eller nationell place-

ring.

Myndigheten ska vid sitt beslut �ven beakta resultat fr�n genomf�rd tillsyn,

kvalitetsgranskning och uppf�ljning.

2 kap.

1 �

1

I 6 � lagen (2009:128) om yrkesh�gskolan anges de allm�nna m�len f�r

utbildningen och vad som ska karakterisera den.

D�rut�ver g�ller de s�rskilda m�l och krav som enligt 7 � f�rsta stycket

9 ska g�lla f�r en examen.

1 Senaste lydelse 2014:1098.

SFS 2017:852

Utkom fr�n trycket
den 22 augusti 2017

background image

2

SFS 2017:852

3 kap.

Anst�nd och studieuppeh�ll

8 �

Om det finns s�rskilda sk�l, f�r utbildningsanordnaren i enskilda fall

besluta att den som �r antagen till utbildningen f�r

1. anst�nd med att p�b�rja studierna, eller
2. forts�tta sina studier efter studieuppeh�ll.
Anst�nd eller studieuppeh�ll enligt f�rsta stycket f�r medges inom den tid

som beslutet om att utbildningen ska ing� i yrkesh�gskolan avser.

Myndigheten f�r yrkesh�gskolan f�r meddela n�rmare f�reskrifter om

anst�nd och studieuppeh�ll.

4 kap.

3 �

2

Ledningsgruppen ska best� av

1. f�retr�dare f�r de delar av arbetslivet som ber�rs av utbildningen,
2. minst en f�retr�dare f�r skolv�sendet,
3. minst en f�retr�dare f�r de studerande, och
4. den person som avses i 6 �.
Om ledningsgruppen �r gemensam f�r flera utbildningsanordnare, ska

varje s�dan person som avses i 6 � ing� i gruppen.

Den eller, om ledningsgruppen �r gemensam f�r flera utbildningsanord-

nare, de ansvariga utbildningsanordnarna f�r utse ledam�ter ut�ver dem som
anges i f�rsta och andra styckena.

Ledningsgruppen f�r en utbildning som f�r avslutas med en kvalificerad

yrkesh�gskoleexamen ska dessutom best� av minst en f�retr�dare f�r ett uni-
versitet eller en h�gskola som utsetts av universitetet eller h�gskolan.

4 �

3

Myndigheten f�r yrkesh�gskolan f�r efter ans�kan besluta om undan-

tag fr�n kraven i 3 � f�rsta stycket 2 och fj�rde stycket.

N�r det g�ller utbildningar som �r av s�rskilt v�rde f�r individen och sam-

h�llet inom ett eller flera smala yrkesomr�den f�r myndigheten efter ans�kan
besluta att en ledningsgrupp f�r en eller flera s�dana utbildningar f�r ha en
annan sammans�ttning �n vad som f�ljer av 3 �.

Myndigheten f�r meddela ytterligare f�rskrifter om s�dana ans�kningar

som avses i f�rsta och andra styckena.

4 a �

4

Flertalet av ledam�terna i en ledningsgrupp ska vara f�retr�dare f�r

arbetslivet. Detta �r dock inte ett krav n�r det g�ller en s�dan ledningsgrupp
som avses i 4 � andra stycket.

8 kap.

2 �

Ett beslut av den ansvariga utbildningsanordnaren om avslag p� en stu-

derandes beg�ran att f� examensbevis eller utbildningsbevis f�r �verklagas
till �verklaganden�mnden f�r h�gskolan.

2 Senaste lydelse 2015:939.

3 Senaste lydelse 2015:939.

4 Senaste lydelse 2014:1098.

background image

3

SFS 2017:852

Ut�ver vad som anges i f�rsta stycket f�r f�ljande beslut av ett universitet

eller en h�gskola som har staten som huvudman �verklagas till �verklagan-
den�mnden f�r h�gskolan:

1. beslut om att en s�kande inte uppfyller kraven p� beh�righet f�r att bli

antagen till utbildningen,

2. beslut om tillgodor�knande av utbildning, och
3. beslut om att inte bevilja den som �r antagen till utbildning anst�nd med

att p�b�rja studierna eller att f� forts�tta sina studier efter studieuppeh�ll.

Beslut av �verklaganden�mnden f�r h�gskolan enligt denna f�rordning f�r

inte �verklagas.

1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 20 september 2017.
2. Best�mmelserna i 1 kap. 6 � och 4 kap. 34 a �� i den nya lydelsen

till�mpas f�rsta g�ngen p� utbildning som p�b�rjas efter den 31 december
2017.

3. F�r utbildning som p�b�rjats f�re den 1 januari 2018 g�ller 1 kap.

6 � och 4 kap. 34 a �� i den �ldre lydelsen.

P� regeringens v�gnar

GUSTAV FRIDOLIN

Katarina Back
(Utbildningsdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

;