SFS 2017:852 Förordning om ändring i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan

170852.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:130) om
yrkeshögskolan;

utfärdad den 10 augusti 2017.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2009:130) om yrkeshög-

skolan

dels att 1 kap. 6 §, 2 kap. 1 §, 4 kap. 3�4 a §§ och 8 kap. 2 § ska ha följande

lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 3 kap. 8 §, och närmast före 3 kap.

8 § en ny rubrik av följande lydelse.

1 kap.

6 §

Regeringen beslutar särskilt om det sammanlagda antalet årsplatser för

de utbildningar inom yrkeshögskolan för vilka statsbidrag eller särskilda
medel enligt 5 kap. inte lämnas. Sådana årsplatser fördelas av Myndigheten
för yrkeshögskolan. Myndigheten ska vid sitt beslut särskilt ta hänsyn till i
vilken grad en utbildning

1. i kvalitativt och kvantitativt hänseende svarar mot arbetslivets behov av

kvalificerad arbetskraft eller medverkar till att utveckla eller bevara kvalifice-
rat yrkeskunnande inom ett smalt yrkesområde som är av betydelse för indivi-
den och samhället,

2. finansieras av arbetslivet, och
3. har en utifrån arbetslivets behov lämplig regional eller nationell place-

ring.

Myndigheten ska vid sitt beslut även beakta resultat från genomförd tillsyn,

kvalitetsgranskning och uppföljning.

2 kap.

1 §

1

I 6 § lagen (2009:128) om yrkeshögskolan anges de allmänna målen för

utbildningen och vad som ska karakterisera den.

Därutöver gäller de särskilda mål och krav som enligt 7 § första stycket

9 ska gälla för en examen.

1 Senaste lydelse 2014:1098.

SFS 2017:852

Utkom från trycket
den 22 augusti 2017

background image

2

SFS 2017:852

3 kap.

Anstånd och studieuppehåll

8 §

Om det finns särskilda skäl, får utbildningsanordnaren i enskilda fall

besluta att den som är antagen till utbildningen får

1. anstånd med att påbörja studierna, eller
2. fortsätta sina studier efter studieuppehåll.
Anstånd eller studieuppehåll enligt första stycket får medges inom den tid

som beslutet om att utbildningen ska ingå i yrkeshögskolan avser.

Myndigheten för yrkeshögskolan får meddela närmare föreskrifter om

anstånd och studieuppehåll.

4 kap.

3 §

2

Ledningsgruppen ska bestå av

1. företrädare för de delar av arbetslivet som berörs av utbildningen,
2. minst en företrädare för skolväsendet,
3. minst en företrädare för de studerande, och
4. den person som avses i 6 §.
Om ledningsgruppen är gemensam för flera utbildningsanordnare, ska

varje sådan person som avses i 6 § ingå i gruppen.

Den eller, om ledningsgruppen är gemensam för flera utbildningsanord-

nare, de ansvariga utbildningsanordnarna får utse ledamöter utöver dem som
anges i första och andra styckena.

Ledningsgruppen för en utbildning som får avslutas med en kvalificerad

yrkeshögskoleexamen ska dessutom bestå av minst en företrädare för ett uni-
versitet eller en högskola som utsetts av universitetet eller högskolan.

4 §

3

Myndigheten för yrkeshögskolan får efter ansökan besluta om undan-

tag från kraven i 3 § första stycket 2 och fjärde stycket.

När det gäller utbildningar som är av särskilt värde för individen och sam-

hället inom ett eller flera smala yrkesområden får myndigheten efter ansökan
besluta att en ledningsgrupp för en eller flera sådana utbildningar får ha en
annan sammansättning än vad som följer av 3 §.

Myndigheten får meddela ytterligare förskrifter om sådana ansökningar

som avses i första och andra styckena.

4 a §

4

Flertalet av ledamöterna i en ledningsgrupp ska vara företrädare för

arbetslivet. Detta är dock inte ett krav när det gäller en sådan ledningsgrupp
som avses i 4 § andra stycket.

8 kap.

2 §

Ett beslut av den ansvariga utbildningsanordnaren om avslag på en stu-

derandes begäran att få examensbevis eller utbildningsbevis får överklagas
till �verklagandenämnden för högskolan.

2 Senaste lydelse 2015:939.

3 Senaste lydelse 2015:939.

4 Senaste lydelse 2014:1098.

background image

3

SFS 2017:852

Utöver vad som anges i första stycket får följande beslut av ett universitet

eller en högskola som har staten som huvudman överklagas till �verklagan-
denämnden för högskolan:

1. beslut om att en sökande inte uppfyller kraven på behörighet för att bli

antagen till utbildningen,

2. beslut om tillgodoräknande av utbildning, och
3. beslut om att inte bevilja den som är antagen till utbildning anstånd med

att påbörja studierna eller att få fortsätta sina studier efter studieuppehåll.

Beslut av �verklagandenämnden för högskolan enligt denna förordning får

inte överklagas.

1. Denna förordning träder i kraft den 20 september 2017.
2. Bestämmelserna i 1 kap. 6 § och 4 kap. 3�4 a §§ i den nya lydelsen

tillämpas första gången på utbildning som påbörjas efter den 31 december
2017.

3. För utbildning som påbörjats före den 1 januari 2018 gäller 1 kap.

6 § och 4 kap. 3�4 a §§ i den äldre lydelsen.

På regeringens vägnar

GUSTAV FRIDOLIN

Katarina Back
(Utbildningsdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017