SFS 2017:853 Förordning om ändring i förordningen (2017:13) om behörighetsgivande förutbildning inom yrkeshögskolan

170853.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2017:13) om
behörighetsgivande förutbildning inom
yrkeshögskolan;

utfärdad den 10 augusti 2017.

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (2017:13) om behörighets-

givande förutbildning inom yrkeshögskolan ska ha följande lydelse.

5 §

När det gäller förutbildning ska lagen (2009:128) om yrkeshögskolan

tillämpas med undantag av 5 och 6 §§. Vidare ska förordningen (2009:130)
om yrkeshögskolan tillämpas med undantag av 1 kap. 1 §, 3 § och 6 § andra
och tredje styckena samt 2 kap. 1, 2, 4�6, 7�11 och 13�16 §§ och 17 § första
stycket.

När det gäller förutbildning som bedrivs som uppdragsutbildning finns det

ytterligare undantag från förordningen om yrkeshögskolan och undantag från
denna förordning i 5 § förordningen (2009:131) om utbildning inom yrkes-
högskolan som uppdragsutbildning.

1. Denna förordning träder i kraft den 20 september 2017.
2. Bestämmelserna i den nya lydelsen tillämpas första gången på utbildning

som påbörjas efter den 31 december 2017.

3. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för utbildning som påbörjats före

den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

GUSTAV FRIDOLIN

Katarina Back
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2017:853

Utkom från trycket
den 22 augusti 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017