SFS 2017:854 Förordning om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)

170854.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i skatteförfarandeförordningen
(2011:1261);

utfärdad den 17 augusti 2017.

Regeringen föreskriver att 5 kap. 11 och 11 a §§ skatteförfarandeför-

ordningen (2011:1261) ska ha följande lydelse.

5 kap.

11 §

1

En kontrolluppgift ska innehålla följande identifikationsuppgifter för

den uppgiftsskyldige och den som kontrolluppgiften lämnas för:

1. namn,
2. personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer, och
3. postadress.
Om personnummer eller samordningsnummer saknas för den som kon-

trolluppgift ska lämnas för enligt 17 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244),
ska kontrolluppgiften i stället innehålla uppgifter om födelsedatum och
födelseort.

11 a §

2

En kontrolluppgift enligt 22 a kap. skatteförfarandelagen (2011:1244)

ska även innehålla uppgift om amerikanskt skatteregistreringsnummer eller
motsvarande för den som kontrolluppgiften lämnas för. Om amerikanskt
skatteregistreringsnummer eller motsvarande saknas, ska kontrolluppgiften i
stället innehålla uppgift om födelsedatum.

En kontrolluppgift enligt 22 b kap. skatteförfarandelagen ska även inne-

hålla uppgifter om utländskt skatteregistreringsnummer eller motsvarande,
födelsedatum och födelseort för den som kontrolluppgiften lämnas för. Upp-
gift om födelseort behöver bara lämnas om den uppgiften finns i den kon-
trolluppgiftsskyldiges elektroniskt sökbara databaser.

Skatteverket får meddela ytterligare föreskrifter om inhämtande och läm-

nande av uppgifter om utländskt skatteregistreringsnummer, födelseort och
födelsedatum som behövs för att fullgöra Sveriges åtaganden inom det inter-
nationella utbytet av information.

1. Denna förordning träder i kraft den 25 september 2017.
2. Förordningen tillämpas första gången på uppgifter som avser kalender-

året 2017.

1 Senaste lydelse 2017:192. �ndringen innebär att tredje stycket tas bort.

2 Senaste lydelse 2017:192.

SFS 2017:854

Utkom från trycket
den 29 augusti 2017

background image

2

SFS 2017:854

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Annica Axén Linderl
(Finansdepartementet)