SFS 2017:855 Förordning om ändring i förordningen (2015:922) om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton

170855.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2015:922) om
automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella
konton;

utfärdad den 17 augusti 2017.

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (2015:922) om auto-

matiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton ska ha följande lydelse.

Bilaga

1

A. Deltagande jurisdiktioner

B. Rapporteringspliktiga jurisdiktioner

Följande stater och jurisdiktioner är rapporteringspliktiga jurisdiktioner.

� Argentina
� Belgien
� Bulgarien
� Colombia
� Cypern

� Grekland
� Grönland
� Guernsey

Denna förordning träder i kraft den 14 september 2017.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Maria �&hrling
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2016:1236.

SFS 2017:855

Utkom från trycket
den 29 augusti 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017