SFS 2017:856 Förordning om ändring i förordningen (2015:921) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton

170856.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2015:921) om
identifiering av rapporteringspliktiga konton vid
automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella
konton;

utfärdad den 17 augusti 2017.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2015:921) om identifie-

ring av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar
om finansiella konton

dels att 2–4 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 5 a §, och närmast före 5 a § en ny

rubrik av följande lydelse.

2 §

Vid beräkning av ett saldo eller värde enligt 3–8 kap. lagen (2015:911)

om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av
upplysningar om finansiella konton ska samtliga konton som en person inne-
har hos det rapporteringsskyldiga finansiella institutet eller hos en till det rap-
porteringsskyldiga finansiella institutet närstående enhet räknas samman.
Detta gäller dock endast om det rapporteringsskyldiga finansiella institutets
datorsystem möjliggör en sådan sammanräkning.

Varje fysisk person som innehar ett konto gemensamt med någon annan

ska vid sammanräkningen enligt första stycket anses som innehavare av hela
det gemensamma kontots saldo eller värde.

3 §

Om det finns en tjänsteman hos det rapporteringsskyldiga finansiella in-

stitutet som har särskilt ansvar för kontakterna med en kontohavare och den
tjänstemannen har skäl att anta att kontohavaren direkt eller indirekt innehar,
kontrollerar eller har öppnat ett eller flera andra konton, ska samtliga dessa
konton räknas samman vid beräkning av saldo eller värde enligt 3–8 kap.
lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid auto-
matiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton.

Första stycket gäller dock inte sådana konton som en kontohavare innehar,

kontrollerar eller har öppnat för någon annans räkning i egenskap av förval-
tare.

4 §

När ett belopp anges i US-dollar i 3–8 kap. lagen (2015:911) om identi-

fiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplys-
ningar om finansiella konton, avses även motsvarande belopp i en annan
valuta.

SFS 2017:856

Utkom från trycket
den 29 augusti 2017

background image

2

SFS 2017:856

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Vid fastställande av om ett saldo eller värde i en annan valuta än US-dollar

uppgår till eller överskrider ett belopp som anges i US-dollar i 3–8 kap. lagen
om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av
upplysningar om finansiella konton, ska det rapporteringsskyldiga finansiella
institutet använda en publicerad avistakurs för den sista dagen av det kalen-
derår som föregick den tidpunkt då bedömningen av om ett villkor i 3 kap. är
uppfyllt eller granskningen enligt 4–8 kap. görs.

Inhämtande av uppgifter om skatteregistreringsnummer och
födelsedatum avseende befintliga konton

5 a §

Ett rapporteringsskyldigt finansiellt institut ska göra rimliga ansträng-

ningar för att inhämta uppgifter om utländskt skatteregistreringsnummer och
födelsedatum i fråga om befintliga konton som är rapporteringspliktiga.

1. Denna förordning träder i kraft den 25 september 2017.
2. Förordningen tillämpas första gången på uppgifter som avser kalender-

året 2017.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Maria Åhrling
(Finansdepartementet)