SFS 2017:857 Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

170857.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i högskoleförordningen (1993:100);

utfärdad den 17 augusti 2017.

Regeringen föreskriver att bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100)

1

ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

HELENE HELLMARK KNUTSSON

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 1998:1003.

SFS 2017:857

Utkom från trycket
den 29 augusti 2017

background image

2

SFS 2017:857

Bilaga 2

2

EXAMENSORDNING

4. Examensbeskrivningar

EXAMINA P�& GRUNDNIV�&

Fysioterapeutexamen

Omfattning

Fysioterapeutexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om
180 högskolepoäng.

Mål

För fysioterapeutexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som
krävs för behörighet som fysioterapeut.

Kunskap och förståelse

För fysioterapeutexamen ska studenten

� visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och kännedom om aktu-

ellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan
vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesut-
övningen,

� visa kunskap om förhållanden i samhället som påverkar individers och

gruppers hälsa,

� visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, och
� visa kunskap om relevanta författningar.

Färdighet och förmåga

För fysioterapeutexamen ska studenten

� visa förmåga att självständigt och i samverkan med individen genomföra

fysioterapeutiska åtgärder samt förmåga att initiera och medverka i hälso-
främjande, behandlande, habiliterande och rehabiliterande arbete på individ-,
grupp- eller samhällsnivå,

� visa förmåga att tillämpa sitt kunnande för att hantera olika situationer,

företeelser och frågeställningar utifrån individers och gruppers behov,

� visa förmåga att informera och undervisa olika grupper samt att genom-

föra vägledande uppgifter,

� visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera åtgär-

der och behandlingsresultat med berörda parter samt i enlighet med relevanta
författningar dokumentera dessa,

� visa förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper, och

2 Senaste lydelse 2016:707.

background image

3

SFS 2017:857

� visa förmåga att kritiskt granska, bedöma och använda relevant informa-

tion samt att diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar med olika
grupper och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För fysioterapeutexamen ska studenten

� visa självkännedom och empatisk förmåga,
� visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar

utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt
beaktande av de mänskliga rättigheterna,

� visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot klienter eller

patienter, deras närstående och andra grupper, och

� visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fort-

löpande utveckla sin kompetens.

Självständigt arbete (examensarbete)

För fysioterapeutexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha
fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng.

�vrigt

För fysioterapeutexamen ska också de preciserade krav gälla som varje hög-
skola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.

Sjuksköterskeexamen

Omfattning

Sjuksköterskeexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om
180 högskolepoäng.

Mål

För sjuksköterskeexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som
krävs för behörighet som sjuksköterska.

Kunskap och förståelse

För sjuksköterskeexamen ska studenten

� visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och kännedom om aktu-

ellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan
vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutöv-
ningen,

� visa kunskap i planering, ledning och samordning av vård- och hälso-

arbetet,

� visa kunskap om förhållanden i samhället som påverkar barns, kvinnors

och mäns hälsa,

� visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, och

background image

4

SFS 2017:857

� visa kunskap om relevanta författningar.

Färdighet och förmåga

För sjuksköterskeexamen ska studenten

� visa förmåga att självständigt och i samverkan med patienten och närstå-

ende identifiera vårdbehov, upprätta omvårdnadsplan samt ge vård och be-
handling,

� visa förmåga att hantera läkemedel på ett adekvat sätt samt kunna infor-

mera patienten om läkemedlens effekter och biverkningar,

� visa förmåga att identifiera behov av och genomföra hälsofrämjande och

förebyggande arbete,

� visa förmåga att initiera metodförbättring och kvalitetssäkring,
� visa förmåga att tillämpa sitt kunnande för att hantera olika situationer,

företeelser och frågeställningar utifrån individers och gruppers behov,

� visa förmåga att informera och undervisa olika grupper samt att genom-

föra handledande uppgifter,

� visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera åtgär-

der och behandlingsresultat med berörda parter samt i enlighet med relevanta
författningar dokumentera dessa,

� visa förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper, och
� visa förmåga att kritiskt granska, bedöma och använda relevant informa-

tion samt att diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar med olika
målgrupper och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För sjuksköterskeexamen ska studenten

� visa självkännedom och empatisk förmåga,
� visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar

utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt
beaktande av de mänskliga rättigheterna,

� visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter och

deras närstående, och

� visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fort-

löpande utveckla sin kompetens.

Självständigt arbete (examensarbete)

För sjuksköterskeexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha
fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng.

�vrigt

För sjuksköterskeexamen ska också de preciserade krav gälla som varje hög-
skola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.

background image

5

SFS 2017:857

Socionomexamen

Omfattning

Socionomexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 210
högskolepoäng.

Mål

För socionomexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som
krävs för självständigt socialt arbete på individ-, grupp- och samhällsnivå.

Kunskap och förståelse

För socionomexamen ska studenten

� visa kunskap om områdets vetenskapliga grund samt kännedom om aktu-

ellt forsknings- och utvecklingsarbete,

� visa kunskap om och förståelse för samspelet mellan individers och grup-

pers sociala situation, levnadsvillkor, fysiska och psykiska hälsa samt funk-
tionsförmåga i förhållande till samhälleliga och andra bakomliggande fakto-
rer,

� visa kunskap om ledning av socialt arbete,
� visa kunskap om och förståelse för barns behov och sådana samhälls- och

familjeförhållanden som påverkar kvinnors och mäns livsbetingelser, och

� visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Färdighet och förmåga

För socionomexamen ska studenten

� visa sådan färdighet och förmåga som krävs för att utveckla och genom-

föra socialt arbete på olika nivåer i samhället i samarbete med de människor
som berörs,

� visa förmåga att tillämpa relevanta författningar i synnerhet inom det

sociala området,

� visa förmåga att förstå, utreda och analysera sociala processer och pro-

blem, och

� visa förmåga att identifiera, strukturera, utreda och utvärdera insatser på

individ-, grupp- och samhällsnivå.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För socionomexamen ska studenten

� visa självkännedom och empatisk förmåga,
� visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar

utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt
beaktande av de mänskliga rättigheterna,

� visa förmåga till ett professionellt bemötande och förhållningssätt,
� visa insikt om betydelsen av lagarbete och samverkan med andra yrkes-

grupper, och

� visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fort-

löpande utveckla sin kompetens.

background image

6

SFS 2017:857

Självständigt arbete (examensarbete)

För socionomexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha full-
gjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng.

�vrigt

För socionomexamen ska också de preciserade krav gälla som varje högskola
själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.

EXAMINA P�& AVANCERAD NIV�&

Juristexamen

Omfattning

Juristexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 270 hög-
skolepoäng.

Mål

För juristexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs
för att arbeta inom yrken för vilka juristexamen är ett behörighetskrav samt
inom annan yrkesverksamhet inom det juridiska området som förutsätter
sådan kunskap och förmåga.

Kunskap och förståelse

För juristexamen ska studenten

� visa kunskap om områdets vetenskapliga grund samt insikt i aktuellt

forsknings- och utvecklingsarbete,

� visa fördjupad kunskap i och förståelse av centrala juridiska ämnen samt

kunskap i andra ämnen som är av särskild betydelse för tillämpningen av de
juridiska kunskaperna,

� visa kännedom om rättssystemets roll nationellt och internationellt,
� visa kunskap om sådana samhälls- och familjeförhållanden som påverkar

kvinnors och mäns livsbetingelser, och

� visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Färdighet och förmåga

För juristexamen ska studenten

� visa fördjupad förmåga att tillämpa kunskap samt att göra kvalificerade

bedömningar,

� visa fördjupad förmåga att använda olika tolknings- och tillämpnings-

metoder inom juridik,

� visa förmåga att systematiskt, kritiskt och självständigt identifiera, for-

mulera och analysera frågeställningar samt planera och genomföra kvalifice-
rade uppgifter inom givna tidsramar,

background image

7

SFS 2017:857

� visa förmåga att arbeta såväl individuellt som i samverkan med andra,

och

� visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang

muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser i dialog
med olika grupper.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För juristexamen ska studenten

� visa förmåga att inom området göra bedömningar med hänsyn till rele-

vanta vetenskapliga och samhälleliga frågor, såsom de mänskliga rättig-
heterna och etiska aspekter,

� visa förmåga till ett självständigt och kritiskt förhållningssätt gentemot

rättssystemet,

� visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt, och
� visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fort-

löpande utveckla sin kompetens.

Självständigt arbete (examensarbete)

För juristexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort
ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng.

�vrigt

För juristexamen ska också de preciserade krav gälla som varje högskola själv
bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.

Läkarexamen

Omfattning

Läkarexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 330 hög-
skolepoäng.

Mål

För läkarexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs
för läkaryrket och för att fullgöra den allmäntjänstgöring (AT) som fordras
för att få behörighet som läkare.

Kunskap och förståelse

För läkarexamen ska studenten

� visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt

forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan veten-
skap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen,

� visa såväl bred som fördjupad kunskap inom det medicinska området

inbegripet kunskap om och förståelse för förhållanden i samhället som påver-
kar hälsan för olika grupper och individer, såväl barn som kvinnor och män,

background image

8

SFS 2017:857

� visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer,
� visa kunskap om ekonomi och organisation som är av betydelse för

hälso- och sjukvården, och

� visa kunskap om relevanta författningar.

Färdighet och förmåga

För läkarexamen ska studenten

� visa fördjupad förmåga att självständigt diagnostisera de vanligaste sjuk-

domstillstånden hos patienter och i samverkan med patienten behandla dessa,

� visa förmåga att initiera och genomföra hälsofrämjande och förebyg-

gande arbete inom hälso- och sjukvården för såväl enskilda som grupper av
patienter,

� visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera och använda kunskap

samt analysera och bedöma komplexa företeelser, frågeställningar och situa-
tioner,

� visa fördjupad förmåga att informera och undervisa olika grupper samt

att genomföra handledande uppgifter,

� visa förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper såväl

inom hälso- och sjukvården som inom vård och omsorg,

� visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för åtgärder och behand-

lingsresultat med berörda parter samt i enlighet med relevanta författningar
dokumentera dessa,

� visa fördjupad förmåga att på vetenskaplig grund diskutera nya fakta,

företeelser och frågeställningar inom det medicinska området med olika grup-
per samt att kritiskt granska, bedöma och använda relevant information, och

� visa fördjupad förmåga att initiera, medverka i och genomföra förbätt-

ringsarbete samt utvärdera medicinsk behandlingsverksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För läkarexamen ska studenten

� visa självkännedom och empatisk förmåga,
� visa förmåga till helhetssyn på patienten utifrån ett vetenskapligt och

humanistiskt synsätt med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,

� visa förmåga till ett etiskt och professionellt förhållningssätt gentemot

patienter och deras närstående, och

� visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fort-

löpande utveckla sin kompetens.

Självständigt arbete (examensarbete)

För läkarexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort
ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng.

�vrigt

För läkarexamen ska också de preciserade krav gälla som varje högskola själv
bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.

background image

9

SFS 2017:857

Psykologexamen

Omfattning

Psykologexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 300
högskolepoäng.

Mål

För psykologexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som
krävs för att självständigt arbeta som psykolog och för att fullgöra föreskriven
praktisk tjänstgöring (PTP) som fordras för att få behörighet som psykolog.

Kunskap och förståelse

För psykologexamen ska studenten

� visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt

forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan veten-
skap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen,

� visa fördjupad kunskap om psykologiska metoder för utredning och

åtgärd avseende individer, grupper och organisationer,

� visa fördjupad kunskap och förståelse för samhälls- och familjeförhållan-

den som påverkar olika grupper och individer, såväl barn som kvinnor och
män,

� visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, och
� visa kunskap om relevanta författningar.

Färdighet och förmåga

För psykologexamen ska studenten

� visa fördjupad förmåga att bedriva psykologisk behandling,
� visa förmåga att under handledning bedriva psykoterapi,
� visa fördjupad förmåga att självständigt planera, leda och genomföra

förebyggande arbete samt utvecklings- och förändringsarbete med inriktning
på individer, grupper, organisationer och miljöer,

� visa fördjupad förmåga att på vetenskaplig grund kritiskt utvärdera och

utveckla behandlingsarbete och åtgärdsprogram inom verksamhetsområdet,

� visa förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper,
� visa förmåga att för berörda parter muntligt och skriftligt redogöra för

utredning, åtgärd och resultat samt i enlighet med relevanta författningar
dokumentera dessa, och

� visa förmåga att kritiskt och självständigt granska, bedöma och använda

relevant information samt att diskutera nya fakta, företeelser och frågeställ-
ningar med olika grupper och därmed bidra till utveckling av yrket och verk-
samheten.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För psykologexamen ska studenten

� visa förmåga att fortlöpande utveckla självkännedom och empatisk för-

måga,

background image

10

SFS 2017:857

� visa fördjupad förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbe-

dömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,

� visa förmåga att identifiera etiska aspekter på eget forsknings- och

utvecklingsarbete,

� visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot klienter och

deras närstående, och

� visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fort-

löpande utveckla sin kompetens.

Självständigt arbete (examensarbete)

För psykologexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha full-
gjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng.

�vrigt

För psykologexamen ska också de preciserade krav gälla som varje högskola
själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.

Tandläkarexamen

Omfattning

Tandläkarexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 300
högskolepoäng.

Mål

För tandläkarexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som
krävs för behörighet som tandläkare.

Kunskap och förståelse

För tandläkarexamen ska studenten

� visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt

forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan veten-
skap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen,

� visa fördjupad kunskap om och förståelse för sambandet mellan patien-

tens orala hälsotillstånd och hans eller hennes allmänna hälsotillstånd och
medicinska tillstånd samt andra bakomliggande faktorer,

� visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer,
� visa kunskap om och förståelse för produkter och material som används

inom tandvården och deras påverkan på allmänhälsa, munhälsa och miljö,

� visa kunskap om ekonomi och organisation som är av betydelse för tand-

vården, och

� visa kunskap om relevanta författningar.

background image

11

SFS 2017:857

Färdighet och förmåga

För tandläkarexamen ska studenten

� visa förmåga att självständigt diagnostisera och behandla sjukdomar och

anomalier i tänder, munhåla, käkar och omgivande vävnader hos patienter i
olika åldrar och med olika behov,

� visa förmåga att initiera och genomföra hälsofrämjande och förebyg-

gande arbete inom tandvården för såväl individer som grupper av patienter,

� visa fördjupad förmåga att planera, leda, samordna och utveckla tand-

vårdsarbete,

� visa förmåga att utvärdera odontologisk vård, varvid särskild vikt läggs

vid kvalitetssäkring,

� visa fördjupad förmåga till lagarbete och samverkan med samtliga perso-

nalgrupper inom tandvården, liksom med andra yrkesgrupper inom vård och
omsorg, och

� visa förmåga att kritiskt och självständigt granska, bedöma och använda

relevant information samt att på vetenskaplig grund diskutera nya fakta, före-
teelser och frågeställningar inom det odontologiska området.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För tandläkarexamen ska studenten

� visa självkännedom och empatisk förmåga,
� visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar

utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt
beaktande av de mänskliga rättigheterna,

� visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt och därmed värna om

och respektera patientens behov, och

� visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fort-

löpande utveckla sin kompetens.

Självständigt arbete (examensarbete)

För tandläkarexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha full-
gjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng.

�vrigt

För tandläkarexamen ska också de preciserade krav gälla som varje högskola
själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.

EXAMINA P�& GRUNDNIV�& ELLER AVANCERAD NIV�&

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017