SFS 2017:858 Förordning om ändring i förordningen (2015:613) om militär grundutbildning

170858.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2015:613) om militär
grundutbildning;

utfärdad den 17 augusti 2017.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2015:613) om militär grund-

utbildning ska ha följande lydelse.

1 §

I denna förordning finns bestämmelser om frivillig militär grundutbild-

ning inom Försvarsmakten och om förmåner och villkor för dem som är an-
tagna till eller genomgår en sådan utbildning.

Denna förordning får tillämpas endast när regeringen beslutat att så kan ske

med hänsyn till vad Sveriges försvarsberedskap tillåter.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för militär grundutbildning som har

påbörjats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

SFS 2017:858

Utkom från trycket
den 5 september 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017