SFS 2017:859 Förordning om ändring i förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga

170859.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1995:239) om
förmåner till totalförsvarspliktiga;

utfärdad den 17 augusti 2017.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1995:239) om förmåner

till totalförsvarspliktiga

1

dels att 4 kap. 7 § ska upphöra att gälla,
dels att 2 kap. 1 och 6 §§ och 3 kap. 10 § ska ha följande lydelse.

2 kap.

1 §

2

En totalförsvarspliktig har under grundutbildning som är längre än 60

dagar rätt till dagersättning med 146 kronor per tjänstgöringsdag.

6 §

3

En totalförsvarspliktig som rycker ut från grundutbildningen har rätt till

en utbildningspremie med ett belopp som motsvarar vad han eller hon sam-
manlagt har fått i dagersättning under grundutbildningen, om han eller hon
har slutfört grundutbildning som är längre än 60 dagar. Om grundutbild-
ningen är längre än 400 dagar betalas ett tillägg med 12 200 kronor ut.

En totalförsvarspliktig som skadas under grundutbildning som är längre än

60 dagar och tjänstgöringen av den anledningen avbryts har rätt till en utbild-
ningspremie med ett belopp som motsvarar vad han eller hon fått i dagersätt-
ning fram till avbrottet. Om en utbildning som är längre än 60 dagar avbryts i
annat fall betalas en utbildningspremie ut enligt de grunder som gäller vid av-
brott på grund av skada under tjänstgöringen om det finns särskilda skäl.

Om den totalförsvarspliktige har rätt till en utbildningspremie enligt första

eller andra stycket ska den alltid bestämmas till minst 6 100 kronor.

3 kap.

10 §

4

Om en totalförsvarspliktig får använda ett annat transportmedel än ett

allmänt kommunikationsmedel vid en fri resa, har han eller hon rätt till rese-
kostnadsersättning om resan är längre än tre kilometer.

Vid en resa som avses i 1�4 §§ detta kapitel och i 4 kap. 4 § ska ersättning

lämnas för den billigaste färdvägen med 145 öre per kilometer och särskild
ersättning med 6 öre per kilometer för varje medresande totalförsvarspliktig

1 Senaste lydelse av 4 kap. 7 § 2005:1071.

2 Senaste lydelse 2005:1071.

3 Senaste lydelse 2005:1071.

4 Senaste lydelse 2005:1071.

SFS 2017:859

Utkom från trycket
den 5 september 2017

background image

2

SFS 2017:859

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

som har rätt till fri resa. Vid resa med taxibil ersätts det belopp som har be-
talats mot kvitto. Medresande har inte rätt till resekostnadsersättning.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2017.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)