SFS 2017:860 Förordning om ändring i förordningen (1998:1340) om inkomstgrundad ålderspension

170860.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:1340) om
inkomstgrundad ålderspension;

utfärdad den 31 augusti 2017.

Regeringen föreskriver att 8 § förordningen (1998:1340) om inkomst-

grundad ålderspension ska ha följande lydelse.

8 §

1

Pensionsmyndigheten ska årligen för varje åldersgrupp från 61 år och

uppåt beräkna och fastställa delningstal enligt 62 kap. 34�36 §§ social-
försäkringsbalken.

Om pension börjar utges från en senare månad än den månad från vilken

delningstalet beräknats ska delningstalet för aktuell åldersgrupp beräknas på
följande sätt. För varje månad pensionsutbetalningen senareläggs ska del-
ningstalet minskas med en tolftedel av skillnaden mellan det delningstalet och
delningstalet som gäller för åldersgruppen som är ett år äldre.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2017.

På regeringens vägnar

�&SA REGN�0R

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:1703. �ndringen innebär bl.a. att tredje stycket tas bort.

SFS 2017:860

Utkom från trycket
den 12 september 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017