SFS 2017:861 Förordning om ändring i förordningen (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor

170861.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:543) om
anmälningsavgift och studieavgift vid universitet
och högskolor;

utfärdad den 31 augusti 2017.

Regeringen föreskriver att 2 och 5 §§ förordningen (2010:543) om anmäl-

ningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor ska ha följande
lydelse.

2 §

1

För sin prövning av en anmälan om utbildning på grundnivå och avan-

cerad nivå ska högskolan ta ut en anmälningsavgift om 900 kronor av den
som vid tidpunkten för anmälan inte är medborgare i en stat som omfattas av
avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i Schweiz
(tredjelandsmedborgare).

Anmälningsavgift ska dock inte tas ut av en tredjelandsmedborgare som

vid tidpunkten för anmälan

1. är familjemedlem till en medborgare i en EES-stat och har uppehållsrätt

eller permanent uppehållsrätt i Sverige enligt 3 a kap. 4 eller 7 § utlännings-
lagen (2005:716),

2. är familjemedlem till en schweizisk medborgare och har uppehållstill-

stånd i Sverige enligt 4 kap. 16 § utlänningsförordningen (2006:97),

3. har permanent uppehållstillstånd i Sverige,
4. av andra skäl än studier har tidsbegränsat uppehållstillstånd i Sverige,
5. har ställning som varaktigt bosatt i Sverige enligt 5 a kap. utlännings-

lagen,

6. har ställning som varaktigt bosatt i en annan stat inom Europeiska unio-

nen och har uppehållstillstånd i Sverige enligt 4 kap. 9 § utlänningsförord-
ningen,

7. är student vid en utländsk högskola men genomför en begränsad del av

sin utbildning vid en svensk högskola inom ramen för ett utbytesavtal som
innebär att studieavgift inte ska tas ut av den mottagande högskolan,

8. söker till eller studerar på en utbildning inom ramen för ett sådant utby-

tesprogram eller samarbetsprogram som studieavgift enligt beslut av rege-
ringen inte ska tas ut för,

9. söker till en utbildning inom ramen för ett sådant utbytesprogram eller

samarbetsprogram som anmälningsavgift enligt beslut av regeringen inte ska
tas ut för,

10. är registrerad på en utbildning vid en svensk högskola, eller

1 Senaste lydelse 2011:303.

SFS 2017:861

Utkom från trycket
den 12 september 2017

background image

2

SFS 2017:861

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

11. inte har ett uppehållstillstånd men tidigare på annan grund än studier

har beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som har upphört att gälla, om
en ansökan om fortsatt uppehållstillstånd har kommit in till Migrationsverket
innan det tidigare tillståndet har upphört att gälla och ansökan avser ett fort-
satt tillstånd på samma grund eller ett nytt tillstånd med stöd av någon
bestämmelse i lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten
att få uppehållstillstånd i Sverige.

5 §

En högskola ska ta ut en studieavgift för utbildning på grundnivå och

avancerad nivå av den som inte är medborgare i en stat inom EES eller i
Schweiz (tredjelandsmedborgare).

Studieavgift ska dock inte tas ut av tredjelandsmedborgare som avses i 2 §

andra stycket 1–8.

Studieavgift ska inte heller tas ut av tredjelandsmedborgare som avses i 2 §

andra stycket 11. Om ansökan om uppehållstillstånd som avses där avslås, ska
studieavgift inte tas ut för tiden fram till dess att tidsfristen för frivillig avresa
enligt 8 kap. 21 § första stycket utlänningslagen (2005:716) har löpt ut. Om
avslagsbeslutet inte innehåller någon tidsfrist för frivillig avresa ska studieav-
gift inte tas ut för tiden fram till dess att beslutet har fått laga kraft.

Denna förordning träder i kraft den 2 oktober 2017.

På regeringens vägnar

GUSTAV FRIDOLIN

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)