SFS 2017:862 Förordning om ändring i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag

170862.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:605) om
årsredovisning och budgetunderlag;

utfärdad den 31 augusti 2017.

Regeringen föreskriver att 1 kap. 3 och 4 §§, 8 kap. 1 § och rubriken när-

mast före 1 kap. 3 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budget-
underlag ska ha följande lydelse.

1 kap.

Gemensamma bestämmelser om årsredovisning och budgetunderlag

3 §

1

Myndigheten ska årligen upprätta och till regeringen lämna årsredovis-

ning och budgetunderlag.

Handlingarna ska kortfattat ge underlag för regeringens uppföljning, pröv-

ning eller budgetering av myndighetens verksamhet.

4 §

Årsredovisningen och budgetunderlaget ska avse all den verksamhet

som myndigheten ansvarar för, oavsett hur verksamheten finansieras eller i
vilken form verksamheten bedrivs.

8 kap.

1 §

2

Regeringen kan besluta att en myndighet ska lämna en delårsrapport.

En sådan rapport ska lämnas till regeringen senast sex veckor efter utgången
av den period som rapporten ska avse.

Delårsrapporten ska bestå av
– resultaträkning,
– balansräkning, och
– anslagsredovisning enligt 6 kap. 1 § första och tredje styckena.
Delårsrapporten ska skrivas under av myndighetens ledning. Underskriften

innebär att ledningen intygar att delårsrapporten ger en rättvisande bild av
verksamhetens kostnader och intäkter och myndighetens ekonomiska ställ-
ning.

Bestämmelserna om årsredovisningen i 1 kap. 4 §, 2 kap. 2 §, 4 § fjärde

stycket och 5–7 §§ ska tillämpas när delårsrapporten upprättas.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

1 Senaste lydelse 2007:1440. Ändringen innebär att andra stycket tas bort.

2 Senaste lydelse 2007:1440.

SFS 2017:862

Utkom från trycket
den 12 september 2017

background image

2

SFS 2017:862

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

;