SFS 2017:864 Förordning om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

170864.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1999:58) om förbud
mot vissa hälsofarliga varor;

utfärdad den 7 september 2017.

Regeringen föreskriver

1 att bilagan till förordningen (1999:58) om förbud

mot vissa hälsofarliga varor ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 18 oktober 2017.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Se Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015
om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande före-
skrifter för informationssamhällets tjänster.

SFS 2017:864

Utkom från trycket
den 19 september 2017

background image

2

SFS 2017:864

Bilaga

2

Förteckning över varor som ska anses som hälsofarliga varor
enligt lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor

N-metyl-1-(3,4-metylendioxifenyl)-2-butylamin (MBDB)
1-(3,4-metylendioxifenyl)-2-butylamin (BDB)
5-metoxi-N,N-dimetyltryptamin (5-MeO-DMT)
5-metoxi-N,N-diisopropyltryptamin (5-MeO-DIPT)
5-metoxi-alfametyltryptamin (5-MeO-AMT)
2,5-dimetoxi-4-etylfenetylamin (2C-E)
alfa-metyltryptamin (AMT)
2,5-dimetoxi-4-klorfenetylamin (2C-C)
2,5-dimetoxi-4-metylfenetylamin (2C-D)
4-acetoxi-N,N-diisopropyltryptamin (4-AcO-DIPT)
4-hydroxi-N,N-diisopropyltryptamin (4-HO-DIPT)
gammabutyrolakton (GBL)
1,4-butandiol (1,4-BD)
4-acetoxi-N,N-metylisopropyltryptamin (4-AcO-MIPT)
4-hydroxi-N,N-metylisopropyltryptamin (4-HO-MIPT)
4-acetoxi-N,N-dietyltryptamin (4-AcO-DET)
4-hydroxi-N,N-dietyltryptamin (4-HO-DET)
1-(3-trifluormetylfenyl)piperazin (TFMPP)
2,5-dimetoxi-4-isopropyltiofenetylamin (2C-T-4)
[2,3-dihydro-5-metyl-3-(4-morfolinylmetyl)pyrrolo[1,2,3-de]-1,4-bens-

oxazin-6-yl]-1-naftalenylmetanon (WIN 55,212-2)

5-(1,1-dimetylheptyl)-2-[5-hydroxy-2-(3-hydroxypropyl)cyclohexyl]fenol

(CP 55,940)

(2-metyl-1-pentylindol-3-yl)-(naftalen-1-yl)metanon (JWH-007)
(2-metyl-1-propyl-1H-indol-3-yl)-1-naftalenylmetanon (JWH-015)
(1-hexyl-1H-indol-3-yl)-1-naftalenylmetanon (JWH-019)
2-metylnaftalen-1-yl-(butylindol-3-yl)metanon (JWH-073 metylderivat)
4-metoxinaftalen-1-yl-(1-pentylindol-2-metyl-3-yl)metanon (JWH-098)
1-hexyl-2-fenyl-4-(1-naftoyl)pyrrol (JWH-147)
(4-metoxyfenyl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)metanon (RCS-4)
4-metylhexan-2-amin (DMAA)
4-(2-aminopropyl)bensofuran (4-APB)
5-(2-aminopropyl)bensofuran (5-APB)
6-(2-aminopropyl)bensofuran (6-APB)
(1-pentyl-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tetrametylcyclopropyl)metanon

(UR-144)

1-(1-bensofuran-5-yl)-N-metylpropan-2-amin (5-MAPB)
1-(5-fluoropentyl)-N-tricyklo[3.3.1.1

3,7]dek-1-yl-1H-indol-3-karboxamid

(STS-135)

1-pentyl-N-tricyklo[3.3.1.1

3,7]dek-1-yl-1H-indol-3-karboxamid (APICA

[JWH-018 adamantyl karboxamid])

2 Senaste lydelse 2017:619. �ndringen innebär bl.a. att ⬝(1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-
3-yl)(2,2,3,3-tetrametylcyklopropyl)metanon (5F-UR-144)⬝, ⬝1-(5-fluoropentyl)-N-
tricyklo[3.3.1.1

3,7]dek-1-yl-1H-indazol-3-karboxamid (5F-AKB48)⬝ och ⬝metyl-2-(1-

(cyklohexylmetyl)-1H-indol-3-karboxamido)-3,3-dimetylbutanoat (MMB-CHMI-
NACA, MDMB-CHMICA)⬝ tas bort ur förteckningen.

background image

3

SFS 2017:864

1-pentyl-N-tricyklo[3.3.1.1

3,7]dek-1-yl-1H-indazol-3-karboxamid

(AKB48)

(1-pentyl-1H-indol-3-yl)tricyklo[3.3.1.1

3,7]dek-1-yl-metanon (AB-001)

1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-karboxylsyra 8-kinolinester (5F-PB22)
1-[(5-kloropentyl)-1H-indol-3-yl]-(naftalen-1-yl)metanon (JWH-018

N-[5-kloropentyl] derivat)

N-[1-(aminokarbonyl)-2-metylpropyl]-1-[(4-fluorofenyl)metyl]-1H-

indazol-3-karboxamid (AB-FUBINACA)

N-(1-amino-3,3-dimetyl-1-oxobutan-2-yl)-1-((4-fluorofenyl)metyl)-1H-

indazol-3-karboxamid (ADB-FUBINACA)

N-[1-(aminokarbonyl)-2-metylpropyl]-1-(cyclohexylmetyl)-1H-indazol-3-

karboxamid (AB-CHMINACA)

N-(1-amino-3-metyl-1-oxobutan-2-yl)-1-pentyl-1H-indazol-3-karboxamid

(AB-PINACA)

N-(1-amino-3-metyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-

karboxamid (5F-AB-PINACA)

N-(1-amino-3,3-dimetyl-1-oxobutan-2-yl)-1-pentyl-1H-indol-3-karboxa-

mid (ADBICA)

kinolin-8-yl-1-pentyl-1H-indol-3-karboxylat (PB-22)
kinolin-8-yl-1-(4-fluorobensyl)-1H-indol-3-karboxylat (FUB-PB-22)
naftalen-1-yl-1-(4-fluorobensyl)-1H-indol-3-karboxylat (FDU-PB-22)
kinolin-8-yl-1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-karboxylat (5F-PB-22

indazol)

kinolin-8-yl-1-(cyklohexylmetyl)-1H-indol-3-karboxylat (BB-22)
4-hydroxi-3,3,4-trimetyl-1-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)pentan-1-on (4-HTM-

PIPO)

(1-heptyl-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tetrametylcyklopropyl)metanon

(UR-144-heptylderivat)

N-bensyl-1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-karboxamid (5F-SDB-006)
N-bensyl-1-pentyl-1H-indol-3-karboxamid (SDB-006)
N-(1-amino-3,3-dimetyl-1-oxobutan-2-yl)-1-pentyl-1H-indazol-3-karbox-

amid (ADB-PINACA)

N-(naftalen-1-yl)-1-pentyl-1H-indazol-3-karboxamid (MN-18)
1-(5-fluoropentyl)-N-(naftalen-1-yl)-1H-indol-3-karboxamid (5F-NNEI)
N-(1-amino-3-metyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-

karboxamid (5F-AB-144)

(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-yl)(naftalen-1-yl)metanon (THJ-2201)
[1-(5-fluoropentyl)-1H-benso[d]imidazol-2-yl](naftalen-1-yl)metanon

(FUBIMINA)

metyl-2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-karboxamido)-3-metylbutanoat

(5F-AMB)

1-(5-fluoropentyl)-N-(naftalen-1-yl)-1H-indazol-3-karboxamid (5F-MN-

18)

1-(5-fluoropentyl)-N-(naftalen-1-yl)-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridin-3-karbox-

amid (5F-PCN)

naftalen-1-yl-1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-karboxylat (5F-SDB-005)
N-(1-amino-3-metyl-1-oxobutan-2-yl)-1-[(2-fluorofenyl)metyl]-1H-

indazol-3-karboxamid (AB-FUBINACA 2-fluorobensyl isomer)

N-(1-amino-3,3-dimetyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyklohexylmetyl)-1H-

indazol-3-karboxamid (ADB-CHMINACA)

background image

4

SFS 2017:864

7-kloro-N-[1-[((2-((cyklopropylsulfonyl)amino)-etyl)amino)karbonyl]-

2,2-dimetyl-propyl]-1-(4-fluorobensyl)-1H-indazol-3-karboxamid (ADSB-
FUB-187)

adamant-1-yl-(1-[(N-metylpiperidin-2-yl)metyl]-1H-indol-3-yl)metanon

(AM-1248)

N-(2-fenylpropan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-karboxamid

(CUMYL-5F-PICA)

1-(5-fluoropentyl)-N-(2-fenylpropan-2-yl)-1H-indazol-3-karboxamid

(CUMYL-5F-PINACA, SGT-25)

1-butyl-N-(2-fenylpropan-2-yl)-1H-indol-3-karboxamid (CUMYL-BICA)
N-(2-fenylpropan-2-yl)-1-pentyl-1H-indol-3-karboxamid (CUMYL-PICA)
N-(2-fenylpropan-2-yl)-1-pentyl-1H-indazol-3-karboxamid (CUMYL-

PINACA)

N-(2-fenylpropan-2-yl)-1-((tetrahydro-2H-pyran-4-yl)metyl)-1H-indazol-

3-karboxamid (CUMYL-THPINACA)

(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-yl)(2,2,3,3-tetrametylcyklopropyl)meta-

non (FAB-144)

N-(adamant-1-yl)-1-(4-fluorobensyl)-1H-indazol-3-karboxamid (FUB-

AKB48)

metyl-2-(1-(4-fluorobensyl)-1H-indazol-3-karboxamido)-3-metylbutanoat

(FUB-AMB)

metyl-2-([1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]karboxamido)-3-metyl-

butanoat (I-AMB)

(4-metylpiperazin-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)metanon (mepirapim)
naftalen-1-yl-1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-karboxylat (NM-2201)
N-(1-amino-3-fenyl-1-oxopropan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-

karboxamid (PX-1)

N-(1-amino-3-fenyl-1-oxopropan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-

karboxamid (PX-2)

naftalen-1-yl-(1-pentyl-1H-indazol-3-yl)metanon (THJ-018)
1-(3,4-metylendioxifenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)butan-1-on (MDPBP)
2-(pyrrolidin-1-yl)-1-(tiofen-2-yl)butan-1-on (alfa-PBT)
2-(pyrrolidin-1-yl)-1-(tiofen-2-yl)pentan-1-on (alfa-PVT)
1-(4-metylfenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)hexan-1-on (MPHP)
1-(4-klorofenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)propan-1-on (4Cl-alfa-PPP)
1-fenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)hexan-1-on (alfa-PHP)
1-fenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)heptan-1-on (alfa-PEP)
1-(2,3-dihydro-1-bensofuran-5-yl)propan-2-amin (5-APDB)
1-(2,3-dihydro-1-bensofuran-6-yl)propan-2-amin (6-APDB)
1-(1-bensofuran-6-yl)-N-metylpropan-2-amin (6-MAPB)
2-(etylamino)-1-(4-metylfenyl)pentan-1-on (N-etyl-4�"-metylnorpente-

dron)

metyl-2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-karboxamido)-3,3-dimetyl-

butanoat (5F-MDMB-PINACA)

[1-[(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)metyl]-1H-indol-3-yl](2,2,3,3-tetrametyl-

cyklopropyl)metanon (A-834735)

N-(adamantan-2-yl)-1-[(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)metyl]-1H-indazol-3-

karboxamid (adamantyl-THPINACA)

N-(1-amino-3,3-dimetyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyklohexylmetyl)-1H-indol-

3-karboxamid (ADB-CHMICA)

background image

5

SFS 2017:864

N-(1-amino-3-fenyl-1-oxopropan-2-yl)-1-(4-fluorobensyl)-1H-indazol-3-

karboxamid (APP-FUBINACA)

naftalen-1-yl-(9-pentyl-9H-karbazol-3-yl)metanon (EG-018)
(1-(4-fluorobensyl)-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tetrametylcyklopropyl)meta-

non (FUB-144)

kinolin-8-yl-1-pentyl-1H-indazol-3-karboxylat (PB-22 indazol)
N-(1-amino-3-metyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(2-fluoropentyl)-1H-indazol-3-

karboxamid (AB-PINACA N-(2-fluoropentyl) isomer, 2F-AB-PINACA)

N-(1-amino-3-fenyl-1-oxopropan-2-yl)-1-(cyklohexylmetyl)-1H-indazol-

3-karboxamid (APP-CHMINACA)

N-(adamantyl)-1-(5-kloropentyl)-1H-indazol-3-karboxamid (5C-AKB48)
metyl-2-(1-(4-fluorobensyl)-1H-indol-3-karboxamido)-3,3-dimetyl-

butanoat (MDMB-FUBICA)

metyl-2-(1-(4-fluorobensyl)-1H-indazol-3-karboxamido)-3,3-dimetyl-

butanoat (MDMB-FUBINACA)

naftalen-1-yl-1-pentyl-1H-indazol-3-karboxylat (SDB-005)
N-(1-amino-3,3-dimetyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-

3-karboxamid (5F-ADB-PINACA)

N-etyl-1,2-difenyletanamin (efenidin, NEDPA)
N-(1,2-difenyletyl)propan-2-amin (NPDPA)
N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-N-(4-fluorofenyl)butanamid (4-fluoro-

butyrfentanyl, 4F-BF)

1-(4-klorofenyl)-2-(metylamino)propan-1-on (4-CMC, klefedron)
1-(3-klorofenyl)-2-(metylamino)propan-1-on (3-CMC, klofedron)
1-(4-bromofenyl)-2-(metylamino)propan-1-on (brefedron, 4-BMC)
2-amino-1-(4-bromo-2,5-dimetoxifenyl)etanon (bk-2C-B)
(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-yl)(pyrrolidin-1-yl)metanon

(5F-PY-PINACA)

(1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)(pyrrolidin-1-yl)metanon

(5F-PY-PICA)

etyl-2-(1-[4-fluorobensyl]-1H-indazol-3-karboxamido)-3-metylbutanoat

(EMB-FUBINACA)

etyl-2-(1-[5-fluoropentyl]-1H-indazol-3-karboxamido)-3-metylbutanoat

(5F-EMB-PINACA)

metyl-2-(9-(cyklohexylmetyl)-9H-karbazol-3-karboxamido)-3,3-dimetyl-

butanoat (MDMB-CHMCZCA)

N,N-dietyl-6-metyl-1-propionyl-9,10-didehydroergolin-8-karboxamid

(1p-LSD)

2-[(metylamino)metyl]-3,4-dihydro-(2H)-naftalen-1-on (meftetramin,

MTTA)

1-(2,3-dihydrobensofuran-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on

(5-DBFPV)

1-(3,4-dimetoxifenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (3,4-dimetoxi-alfa-

PVP)

1-(3,4-dimetoxifenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)hexan-1-on (3,4-dimetoxi-alfa-

PHP)

1-(4-fluorofenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)heptan-1-on (4F-alfa-PEP)
1-fenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)oktan-1-on (alfa-POP)
1-(4-metoxifenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)propan-1-on (4-MeO-alfa-PPP)
2-(etylamino)-1-(2-metylfenyl)propan-1-on (2-MEC)

background image

6

SFS 2017:864

3-metoxi-2-(metylamino)-1-(4-metylfenyl)propan-1-on (mexedron,

4-MMC-OMe)

N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-N-(4-metoxifenyl)butanamid

(4-metoxibutyrfentanyl, 4-MeO-BF)

1-(5-fluoropentyl)-N-fenyl-1H-indol-3-karboxamid (LTI-701)
(naftalen-1-yl)[4-(pentyloxi)naftalen-1-yl]metanon (CRA-13)
[9-(5-fluoropentyl)-9H-karbazol-3-yl](naftalen-1-yl)metanon (EG-2201)
metyl-2-(1-(cyklohexylmetyl)-1H-indol-3-karboxamido)-3-metylbutanoat

(MMB-CHMICA, AMB-CHMICA)

etyl-2-(naftalen-2-yl)-2-(piperidin-2-yl)acetat (etylnaftidat, HDEP-28)
2-(pyrrolidin-1-yl)-1-(5,6,7,8-tetrahydronaftalen-2-yl)pentan-1-on

(TH-PVP)

1-(4-klorofenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (4Cl-alfa-PVP)
1-(4-bromofenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (4Br-alfa-PVP)
1-(4-metoxifenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (4-MeO-alfa-PVP)
1-(4-fluorofenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)butan-1-on (4F-alfa-PBP)
1-(4-metoxifenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)butan-1-on (4-MeO-alfa-PBP)
1-(4-metoxifenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)heptan-1-on (4-MeO-alfa-PEP)
1-(4-fluorofenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)hexan-1-on (4F-alfa-PHP)
2-(metylamino)-1-(4-metylfenyl)butan-1-on (4-metylbufedron,

4-Me-MABP)

2-(metylamino)-1-(4-metylfenyl)pentan-1-on (4-metylpentedron)
1-fenyl-2-[(1-metyletyl)amino]pentan-1-on (N-isopropylnorpentedron,

NiPP)

1-(4-fluorofenyl)-2-[(1-metyletyl)amino]pentan-1-on (4F-N-isopropyl-

norpentedron)

1-(4-fluorofenyl)-2-(metylamino)pentan-1-on (4F-pentedron)
2-(etylamino)-1-fenylpentan-1-on (N-etylnorpentedron)
2-(etylamino)-1-fenylhexan-1-on (N-etylnorhexedron)
1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(etylamino)pentan-1-on (efylon)
2-(etylamino)-1-(4-klorofenyl)propan-1-on (4-kloroetkatinon, 4-CEC)
N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-N-(4-fluorofenyl)-2-metylpropanamid

(4-fluoroisobutyrfentanyl, 4F-iBF)

N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-N-(4-klorofenyl)-2-metylpropanamid

(4-kloroisobutyrfentanyl, 4Cl-iBF)

N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]pentanamid (valerylfentanyl)
N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-N-(2-fluorofenyl)propanamid (2-fluoro-

fentanyl)

N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]cyklopentankarboxamid (cyklo-

pentylfentanyl)

N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]tetrahydrofuran-2-karboxamid

(tetrahydrofuranfentanyl, THF-F)

N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-2-metoxiacetamid (metoxiace-

tylfentanyl)

1-(4-metoxifenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)oktan-1-on (4-MeO-alfa-POP)
1-(4-cyanobutyl)-N-(2-fenylpropan-2-yl)-1H-indazol-3-karboxamid

(CUMYL-4CN-BINACA)

2-(2-fluorofenyl)-2-(metylamino)cyklohexanon (2-fluorodeskloroketamin)
2-fenyl-2-(metylamino)cyklohexanon (deskloroketamin)
etyl-2-(4-fluorofenyl)-2-(piperidin-2-yl)acetat (4-fluoroetylfenidat,

4F-EPH)

background image

7

SFS 2017:864

N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-benso[d][1,3]dioxol-5-karboxa-

mid (bensodioxolfentanyl)

N-[2-(dietylamino)cyklohexyl]-3,4-dikloro-N-metylbensamid (U-49900)
1-fenyl-4-metyl-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (alfa-PiHP)
1-fenyl-2-(1-metyletylamino)hexan-1-on (N-isopropylnorhexedron, NiPH)
2-(etylamino)-1-(4-fluorofenyl)butan-1-on (4-fluoro-N-etylbufedron,

4F-NEB)

N-(2-fenylpropan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-

karboxamid (CUMYL-5F-P7AICA)

(1-metoxi-3,3-dimetyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyklohexylmetyl)-1H-indazol-

3-karboxylat (MO-AMB, MO-CHMINACA)

N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]cyklopropankarboxamid

(cyklopropylfentanyl)

salvinorin A
alla delar av växten Salvia divinorum från vilka salvinorin A inte blivit ex-

traherat och oavsett under vilka benämningar de förekommer

Salter av ämnena när sådana kan förekomma.

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017