SFS 2017:865 Förordning om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2018

170865.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för
år 2018

1;

utfärdad den 7 september 2017.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6–8 §§

socialförsäkringsbalken ska vara 45 500 kronor respektive 46 500 kronor för
år 2018.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste förordning i ämnet 2016:863.

SFS 2017:865

Utkom från trycket
den 19 september 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017