SFS 2017:866 Förordning om ändring i förordningen (1997:1121) om farledsavgift

170866.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1997:1121) om
farledsavgift;

utfärdad den 7 september 2017.

Regeringen föreskriver att 2, 3, 6 och 9 §§ förordningen (1997:1121) om

farledsavgift ska ha följande lydelse.

2 §

1

Från avgiftsplikt undantas

1. fartyg med en bruttodräktighet mindre än 300,
2. fartyg avsedda för bogsering, bärgning eller sjöräddning, när de används

för sådant ändamål,

3. borr- eller bostadsplattformar eller liknande anordningar för verksamhet

till havs,

4. fartyg i regional kollektivtrafik enligt 1 kap. 6 § lagen (2010:1065) om

kollektivtrafik,

5. fartyg som utgör väganordning enligt 2 § andra stycket väglagen

(1971:948) eller som trafikerar färjled som ingår i det enskilda vägnätet, och

6. arbetsfartyg.

3 §

2

Vid fastställelse av farledsavgiften ska hänsyn tas till fartygets storlek,

last, passagerare och miljöpåverkan.

6 §

Till ledning för fastställelse av farledsavgiften ska fartygets redare eller

ägare lämna en deklaration med uppgifter om fartyget och om avgiftspliktig
last och antal passagerare.

Om de uppgifter som behövs för att fastställa avgiften inte lämnas, får

avgiften fastställas efter skälig grund.

9 §

Sjöfartsverket får meddela ytterligare föreskrifter om fastställande av

farledsavgifter och om de förrättningar som behövs för att kontrollera fartygs
miljöpåverkan i syfte att beräkna sådana avgifter.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

1 Senaste lydelse 2004:1136.

2 Senaste lydelse 2004:1136.

SFS 2017:866

Utkom från trycket
den 19 september 2017

background image

2

SFS 2017:866

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)