SFS 2017:867 Förordning om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

170867.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:HBKDNB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:HBKDNC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:HBKDNC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:15px;font-family:HBKDNC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:HBKDNC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:HBKDNB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:HBKDNB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:HBKDNB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:HBKDNC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:HBKDNB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:HBKDNB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:HBKDNB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:HBKDNC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:HBKEBD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:8px;font-family:HBKDNB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:HBKDNB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:HBKDNB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:HBKDNB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:HBKDNB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:15px;font-family:HBKDNC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;line-height:17px;font-family:HBKDNB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:HBKDNB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft41{font-size:15px;font-family:HBKDNC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft42{font-size:14px;font-family:HBKDNB+TimesNewRomanPS;color:#4b4b4b;} .ft43{font-size:14px;line-height:17px;font-family:HBKDNB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:14px;font-family:HBKDNB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft51{font-size:15px;font-family:HBKDNC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft52{font-size:14px;line-height:17px;font-family:HBKDNB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:8px;font-family:HBKDNB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (1994:1716) om fisket, <br/>vattenbruket och fiskerin�ringen;</b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 7 september 2017.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (1994:1716) om fisket,</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">vattenbruket och fiskerin�ringen att 4 kap. 15 � och bilaga 1 ska ha f�ljande<br/>lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>4 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:407px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>15 �</b></p> <p style="position:absolute;top:405px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft10">Jordbruksverket f�r besluta om f�rskottsutbetalning av st�d. F�rskott</p> <p style="position:absolute;top:424px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">f�r l�mnas endast om st�dmottagaren �r en ideell f�rening, en ekonomisk<br/>f�rening, en allm�nnyttig stiftelse, en samf�llighetsf�rening eller ett mikro-<br/>f�retag enligt kommissionens rekommendation av den 6 maj 2003 om defini-<br/>tionen av mikrof�retag samt sm� och medelstora f�retag. </p> <p style="position:absolute;top:494px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">F�rskott f�r l�mnas med h�gst h�lften av det beviljade beloppet, dock</p> <p style="position:absolute;top:511px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">h�gst 250 000 kronor.</p> <p style="position:absolute;top:547px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 17 oktober 2017.</p> <p style="position:absolute;top:582px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:617px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">SVEN-ERIK BUCHT</p> <p style="position:absolute;top:634px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft19">Maria Wetterling<br/>(N�ringsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Senaste lydelse 2015:408.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2017:867</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 19 september 2017</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2017:867</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:571px;white-space:nowrap" class="ft22"><i>Bilaga 1</i></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft23">2</p> <p style="position:absolute;top:94px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Sanktionsavgifter med st�d av 50 a � fiskelagen (1993:787) </b></p> <p style="position:absolute;top:120px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">N�r en avgift anges med flera belopp ska</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20"> 5 000 kr betalas vid fiske med fartyg med en l�ngd understigande 12</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">meter,</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20"> 10 000 kr vid fiske med fartyg med en l�ngd av 12 meter eller mera men</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">understigande 24 meter och</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20"> 25 000 kr vid fiske med fartyg med en l�ngd av 24 meter eller mera.</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">1. Sanktionsavgift ska betalas f�r �vertr�delse av</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">a) artikel 8 i r�dets f�rordning (EG) nr 1005/2008 av den 29 september</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">2008 om uppr�ttande av ett gemenskapssystem f�r att f�rebygga, motverka<br/>och undanr�ja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske och om �ndring av<br/>f�rordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1936/2001 och (EG) nr 601/2004<br/>samt om upph�vande av f�rordningarna (EG) nr 1093/94 och (EG) nr<br/>1447/1999,</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">b) artikel 22 i r�dets f�rordning (EG) nr 1006/2008 av den 29 september</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">2008 om tillst�nd till fiskeverksamhet f�r gemenskapens fiskefartyg i vatten<br/>utanf�r gemenskapens vatten och om tilltr�de f�r fartyg fr�n tredjeland till<br/>gemenskapens vatten, om �ndring av f�rordningarna (EEG) nr 2847/93 och<br/>(EG) nr 1627/94 och om upph�vande av f�rordning (EG) nr 3317/94,</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">c) artiklarna 14, 15 och 2124 i r�dets f�rordning (EG) nr 1224/2009 av</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">den 20 november 2009 om inf�rande av ett kontrollsystem i gemenskapen f�r<br/>att s�kerst�lla att best�mmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efter-<br/>levs, om �ndring av f�rordningarna (EG) nr 847/96, (EG) nr 2371/2002, (EG)<br/>nr 811/2004, (EG) nr 768/2005, (EG) nr 2115/2005, (EG) nr 2166/2005, (EG)<br/>nr 388/2006, (EG) nr 509/2007, (EG) nr 676/2007, (EG) nr 1098/2007, (EG)<br/>nr 1300/2008, (EG) nr 1342/2008 och upph�vande av f�rordningarna (EEG)<br/>nr 2847/93, (EG) nr 1627/94 och (EG) nr 1966/2006,</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">d) artikel 8 i kommissionens f�rordning (EU) nr 201/2010 av den 10 mars</p> <p style="position:absolute;top:607px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">2010 om till�mpningsf�reskrifter f�r r�dets f�rordning (EG) nr 1006/2008 om<br/>tillst�nd till fiskeverksamhet f�r gemenskapens fiskefartyg i vatten utanf�r<br/>gemenskapens vatten och om tilltr�de f�r fartyg fr�n tredjeland till gemenska-<br/>pens vatten,</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">e) artikel 8 i Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 1236/2010</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">av den 15 december 2010 om fastst�llande av en kontroll- och tillsynsplan f�r<br/>det omr�de som omfattas av konventionen om framtida multilateralt sam-<br/>arbete om fisket i Nordostatlanten och om upph�vande av r�dets f�rordning<br/>(EG) nr 2791/1999,</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">f) artiklarna 2936, 3941, 47, 4952, 54 och 82 i samt bilaga X till kom-</p> <p style="position:absolute;top:781px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">missionens genomf�randef�rordning (EU) nr 404/2011 av den 8 april 2011<br/>om till�mpningsf�reskrifter f�r r�dets f�rordning (EG) nr 1224/2009 om inf�-<br/>rande av ett kontrollsystem i gemenskapen f�r att s�kerst�lla att best�mmel-<br/>serna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs, </p> <p style="position:absolute;top:851px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">g) artiklarna 12 och 13 i Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU)</p> <p style="position:absolute;top:868px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">2016/1139 av den 6 juli 2016 om uppr�ttande av en fler�rig plan f�r best�n-<br/>den av torsk, sill/str�mming och skarpsill i �stersj�n och det fiske som utnytt-</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">2 Senaste lydelse 2016:826. </p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2017:867</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32">jar dessa best�nd, om �ndring av r�dets f�rordning (EG) nr 2187/2005 och om<br/>upph�vande av r�dets f�rordning (EG) nr 1098/2007,</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">h) artikel 13 i Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) 2016/2336</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32">av den 14 december 2016 om uppr�ttande av s�rskilda villkor f�r fiske efter<br/>djuphavsbest�nd i Nordostatlanten och best�mmelser f�r fiske i Nordostatlan-<br/>tens internationella vatten samt om upph�vande av r�dets f�rordning (EG) nr<br/>2347/2002, eller</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">i) Fiskeriverkets eller Havs- och vattenmyndighetens f�reskrifter, i de delar</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">som de r�r resurstilltr�de och kontroll p� fiskets omr�de.</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">�vertr�delsen av de best�mmelser som anges i ai ska best� i att</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft32"> inte uppr�tta landnings- eller omlastningsdeklaration,<br/> inte i r�tt tid registrera eller f�ra in uppgifter i s�dan loggbok, journal,</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">rapport eller deklaration,</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30"> inte i r�tt tid �verf�ra, s�nda eller l�mna in s�dan loggbok, journal, rap-</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">port eller deklaration, eller</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30"> l�mna felaktiga uppgifter eller utel�mna uppgifter i s�dan loggbok, jour-</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">nal, rapport eller deklaration.</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">Sanktionsavgift ska betalas med 2 000 kr.</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32">Sanktionsavgift ska i st�llet betalas med ett belopp som best�ms av Havs- och<br/>vattenmyndigheten om �vertr�delsen av de best�mmelser som anges i ai<br/>best�r i att</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30"> inte alls f�ra fiskeloggbok, kustfiskejournal, s�tvattensjournal eller</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">f�ngstrapport f�r inlandsfiske,</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30"> uppgift om art eller f�ngstm�ngd helt har utel�mnats fr�n rapportering,</p> <p style="position:absolute;top:520px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">eller</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30"> en art felaktigt har redovisats som en annan art i rapporteringen.</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32">En s�dan sanktionsavgift som avses i f�reg�ende stycke ska betalas med tv�<br/>g�nger den orapporterade f�ngstens v�rde, vilket ska ber�knas p� det s�tt som<br/>anges i 6 kap. 2 a �, dock minst med 5 000 kr. Om varken det faktiska f�rs�lj-<br/>ningspriset eller marknadspriset f�r en viss art kan fastst�llas, ska avgiften<br/>motsvara tv� g�nger det senaste k�nda marknadsv�rdet f�r arten.</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">2. Sanktionsavgift ska betalas f�r �vertr�delse av</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">a) artikel 1 i kommissionens f�rordning (EG) nr 728/1999 av den 7 april</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32">1999 om att i enlighet med artikel 7.3 i r�dets f�rordning (EEG) nr 2847/93<br/>f�reskriva en anm�lningsfrist f�r de av gemenskapens fiskefartyg som bedri-<br/>ver fiske i �stersj�n, Skagerrak och Kattegatt,</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft32">b) artikel 6 i f�rordning (EG) nr 1005/2008,<br/>c) artiklarna 17, 20 och 27.1 i f�rordning (EG) nr 1224/2009,<br/>d) artikel 80 i f�rordning (EU) nr 404/2011,<br/>e) artikel 11 i f�rordning (EU) 2016/1139,<br/>f) artikel 12 i f�rordning (EU) 2016/2336, eller<br/>g) Fiskeriverkets eller Havs- och vattenmyndighetens f�reskrifter, i de</p> <p style="position:absolute;top:868px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">delar de r�r resurstilltr�de och kontroll p� fiskets omr�de.</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft40">4</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 2017:867</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">�vertr�delsen av de best�mmelser som anges i ag ska best� i att</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft43"> inte g�ra f�rhandsanm�lan eller anm�lan om omlastning,<br/> inte i r�tt tid g�ra f�rhandsanm�lan eller anm�lan om omlastning,<br/> utan medgivande anl�pa hamn f�re den tid som angetts i f�rhandsanm�-</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">lan eller anm�lan om omlastning,</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40"> utan medgivande anl�pa hamn mer �n en timme efter den tid som angetts</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">i f�rhandsanm�lan eller anm�lan om omlastning,</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40"> inte p�b�rja landning eller omlastning i anslutning till ankomst till hamn</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">eller vid annan anm�ld tidpunkt, eller</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40"> inte g�ra anm�lan om redskap.</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">Sanktionsavgift ska betalas med 5 000, 10 000 eller 25 000 kr.</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">3. Sanktionsavgift ska betalas f�r �vertr�delse av</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft43">a) artikel 6 i f�rordning (EG) nr 1005/2008,<br/>b) artikel 17 i f�rordning (EG) nr 1224/2009,<br/>c) artiklarna 80 och 82.2 i f�rordning (EU) nr 404/2011, eller<br/>d) Fiskeriverkets eller Havs- och vattenmyndighetens f�reskrifter, i de</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">delar de r�r resurstilltr�de och kontroll p� fiskets omr�de.</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43">�vertr�delsen av de best�mmelser som anges i ad ska best� i att l�mna fel-<br/>aktiga uppgifter eller utel�mna uppgifter i f�rhandsanm�lan.</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">Sanktionsavgift ska betalas med 2 000 kr.</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">4. Sanktionsavgift ska betalas f�r �vertr�delse av</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft43">a) artikel 22 i f�rordning (EG) nr 1006/2008,<br/>b) artikel 28 i f�rordning (EG) nr 1224/2009,<br/>c) artikel 9 i f�rordning (EU) nr 1236/2010,<br/>d) artikel 58 i samt bilaga XVII till f�rordning (EU) nr 404/2011, <br/>e) artikel 9 i f�rordning (EU) 2016/2336,<br/>f) punkt 5 i bilaga IIA till r�dets f�rordning (EU) 2017/127 om fastst�l-</p> <p style="position:absolute;top:607px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43">lande f�r �r 2017 av fiskem�jligheterna f�r vissa fiskbest�nd och grupper av<br/>fiskbest�nd i unionens vatten och, f�r unionsfartyg, i vissa andra vatten, eller</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">g) Fiskeriverkets eller Havs- och vattenmyndighetens f�reskrifter, i de</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">delar de r�r resurstilltr�de och kontroll p� fiskets omr�de.</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">�vertr�delsen av de best�mmelser som anges i ag ska best� i att</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40"> inte l�mna andra rapporter eller underr�ttelser eller g�ra annan anm�lan</p> <p style="position:absolute;top:729px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">�n f�rhandsanm�lan, eller</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40"> l�mna felaktiga uppgifter eller utel�mna uppgifter i andra rapporter,</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">underr�ttelser eller anm�lningar �n f�rhandsanm�lan.</p> <p style="position:absolute;top:799px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">Sanktionsavgift ska betalas med 2 000 kr.</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">5. Sanktionsavgift ska betalas f�r �vertr�delse av</p> <p style="position:absolute;top:851px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">a) artikel 7 i f�rordning (EG) nr 2347/2002 j�mf�rt med artikel 20.3 i f�r-</p> <p style="position:absolute;top:868px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">ordning (EU) 2016/2336,</p> <p style="position:absolute;top:886px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft43">b) artikel 9 i f�rordning (EG) nr 811/2004,<br/>c) artikel 5 i f�rordning (EG) nr 1005/2008,<br/>d) artikel 25 i f�rordning (EG) nr 1342/2008,</p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft50">5</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>SFS 2017:867</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft52">e) artikel 43.2 i f�rordning (EG) nr 1224/2009,<br/>f) artikel 14 i f�rordning (EU) 2016/1139,<br/>g) artikel 11 i f�rordning (EU) 2016/2336, eller<br/>h) Fiskeriverkets f�reskrifter, i de delar de r�r resurstilltr�de och kontroll</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">p� fiskets omr�de.</p> <p style="position:absolute;top:153px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52">�vertr�delsen av de best�mmelser som anges i ah ska best� i att inte anl�pa<br/>utsedd hamn.</p> <p style="position:absolute;top:204px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">Sanktionsavgift ska betalas med 5 000, 10 000 eller 25 000 kr.</p> <p style="position:absolute;top:237px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">6. Sanktionsavgift ska betalas f�r �vertr�delse av</p> <p style="position:absolute;top:254px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">a) artikel 32 i r�dets f�rordning (EG) nr 850/98 av den 30 mars 1998 f�r</p> <p style="position:absolute;top:272px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52">bevarande av fiskeresurserna genom tekniska �tg�rder f�r skydd av unga<br/>exemplar av marina organismer,</p> <p style="position:absolute;top:307px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">b) artikel 7 i kommissionens genomf�randef�rordning (EU) nr 404/2011,</p> <p style="position:absolute;top:324px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">eller</p> <p style="position:absolute;top:341px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">c) Fiskeriverkets eller Havs- och vattenmyndighetens f�reskrifter, i de</p> <p style="position:absolute;top:359px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">delar de r�r resurstilltr�de och kontroll p� fiskets omr�de.</p> <p style="position:absolute;top:392px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52">�vertr�delsen av de best�mmelser som anges i ac ska best� i att inte medf�ra<br/>ombord fiskelicens, personlig fiskelicens, fiskeloggbok, ett s�rskilt fisketill-<br/>st�nd som medger att automatisk klassificeringsutrustning f�r medf�ras om-<br/>bord eller handlingar med uppgifter om fartyget.</p> <p style="position:absolute;top:477px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">Sanktionsavgift ska betalas med 2 000 kr.</p> <p style="position:absolute;top:510px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">7. Sanktionsavgift ska betalas f�r �vertr�delse av</p> <p style="position:absolute;top:528px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft52">a) artikel 22 i f�rordning (EG) nr 1006/2008,<br/>b) artikel 25 i f�rordning (EU) nr 404/2011, eller<br/>c) Fiskeriverkets eller Havs- och vattenmyndighetens f�reskrifter, i de</p> <p style="position:absolute;top:580px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">delar de r�r resurstilltr�de och kontroll p� fiskets omr�de.</p> <p style="position:absolute;top:613px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52">�vertr�delsen av de best�mmelser som anges i ac ska best� i att inte rappor-<br/>tera position p� f�reskrivet s�tt n�r det satellitbaserade kontrollsystemet f�r<br/>fartyg (VMS) �r ur funktion.</p> <p style="position:absolute;top:681px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">Sanktionsavgift ska betalas med 2 000 kr per utebliven positionsangivelse.</p> <p style="position:absolute;top:714px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">8. Sanktionsavgift ska betalas f�r �vertr�delse av</p> <p style="position:absolute;top:732px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft52">a) n�gon av artiklarna 7074 och 84.2 i f�rordning (EU) nr 404/2011, eller<br/>b) Fiskeriverkets eller Havs- och vattenmyndighetens f�reskrifter i de delar</p> <p style="position:absolute;top:767px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">som de r�r resurstilltr�de och kontroll p� fiskets omr�de.</p> <p style="position:absolute;top:800px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">�vertr�delsen av de best�mmelser som anges i a och b ska best� i att</p> <p style="position:absolute;top:817px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50"> inte i r�tt tid fylla i uppgifterna i en v�gningsjournal eller inbunden jour-</p> <p style="position:absolute;top:835px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">nal,</p> <p style="position:absolute;top:852px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50"> l�mna felaktiga uppgifter eller utel�mna uppgifter i en v�gningsjournal,</p> <p style="position:absolute;top:869px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">inbunden journal eller kalibreringsjournal, eller</p> <p style="position:absolute;top:887px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50"> inte spara en v�gningsjournal under f�reskriven tid.</p> <p style="position:absolute;top:920px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">Sanktionsavgift ska betalas med 2 000 kr.</p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft60">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft60">Elanders Sverige AB, 2017</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (1994:1716) om fisket,
vattenbruket och fiskerin�ringen;

utf�rdad den 7 september 2017.

Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (1994:1716) om fisket,

vattenbruket och fiskerin�ringen att 4 kap. 15 � och bilaga 1 ska ha f�ljande
lydelse.

4 kap.

15 �

1

Jordbruksverket f�r besluta om f�rskottsutbetalning av st�d. F�rskott

f�r l�mnas endast om st�dmottagaren �r en ideell f�rening, en ekonomisk
f�rening, en allm�nnyttig stiftelse, en samf�llighetsf�rening eller ett mikro-
f�retag enligt kommissionens rekommendation av den 6 maj 2003 om defini-
tionen av mikrof�retag samt sm� och medelstora f�retag.

F�rskott f�r l�mnas med h�gst h�lften av det beviljade beloppet, dock

h�gst 250 000 kronor.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 17 oktober 2017.

P� regeringens v�gnar

SVEN-ERIK BUCHT

Maria Wetterling
(N�ringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2015:408.

SFS 2017:867

Utkom fr�n trycket
den 19 september 2017

background image

2

SFS 2017:867

Bilaga 1

2

Sanktionsavgifter med st�d av 50 a � fiskelagen (1993:787)

N�r en avgift anges med flera belopp ska

 5 000 kr betalas vid fiske med fartyg med en l�ngd understigande 12

meter,

 10 000 kr vid fiske med fartyg med en l�ngd av 12 meter eller mera men

understigande 24 meter och

 25 000 kr vid fiske med fartyg med en l�ngd av 24 meter eller mera.

1. Sanktionsavgift ska betalas f�r �vertr�delse av

a) artikel 8 i r�dets f�rordning (EG) nr 1005/2008 av den 29 september

2008 om uppr�ttande av ett gemenskapssystem f�r att f�rebygga, motverka
och undanr�ja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske och om �ndring av
f�rordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1936/2001 och (EG) nr 601/2004
samt om upph�vande av f�rordningarna (EG) nr 1093/94 och (EG) nr
1447/1999,

b) artikel 22 i r�dets f�rordning (EG) nr 1006/2008 av den 29 september

2008 om tillst�nd till fiskeverksamhet f�r gemenskapens fiskefartyg i vatten
utanf�r gemenskapens vatten och om tilltr�de f�r fartyg fr�n tredjeland till
gemenskapens vatten, om �ndring av f�rordningarna (EEG) nr 2847/93 och
(EG) nr 1627/94 och om upph�vande av f�rordning (EG) nr 3317/94,

c) artiklarna 14, 15 och 2124 i r�dets f�rordning (EG) nr 1224/2009 av

den 20 november 2009 om inf�rande av ett kontrollsystem i gemenskapen f�r
att s�kerst�lla att best�mmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efter-
levs, om �ndring av f�rordningarna (EG) nr 847/96, (EG) nr 2371/2002, (EG)
nr 811/2004, (EG) nr 768/2005, (EG) nr 2115/2005, (EG) nr 2166/2005, (EG)
nr 388/2006, (EG) nr 509/2007, (EG) nr 676/2007, (EG) nr 1098/2007, (EG)
nr 1300/2008, (EG) nr 1342/2008 och upph�vande av f�rordningarna (EEG)
nr 2847/93, (EG) nr 1627/94 och (EG) nr 1966/2006,

d) artikel 8 i kommissionens f�rordning (EU) nr 201/2010 av den 10 mars

2010 om till�mpningsf�reskrifter f�r r�dets f�rordning (EG) nr 1006/2008 om
tillst�nd till fiskeverksamhet f�r gemenskapens fiskefartyg i vatten utanf�r
gemenskapens vatten och om tilltr�de f�r fartyg fr�n tredjeland till gemenska-
pens vatten,

e) artikel 8 i Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 1236/2010

av den 15 december 2010 om fastst�llande av en kontroll- och tillsynsplan f�r
det omr�de som omfattas av konventionen om framtida multilateralt sam-
arbete om fisket i Nordostatlanten och om upph�vande av r�dets f�rordning
(EG) nr 2791/1999,

f) artiklarna 2936, 3941, 47, 4952, 54 och 82 i samt bilaga X till kom-

missionens genomf�randef�rordning (EU) nr 404/2011 av den 8 april 2011
om till�mpningsf�reskrifter f�r r�dets f�rordning (EG) nr 1224/2009 om inf�-
rande av ett kontrollsystem i gemenskapen f�r att s�kerst�lla att best�mmel-
serna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs,

g) artiklarna 12 och 13 i Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU)

2016/1139 av den 6 juli 2016 om uppr�ttande av en fler�rig plan f�r best�n-
den av torsk, sill/str�mming och skarpsill i �stersj�n och det fiske som utnytt-

2 Senaste lydelse 2016:826.

background image

3

SFS 2017:867

jar dessa best�nd, om �ndring av r�dets f�rordning (EG) nr 2187/2005 och om
upph�vande av r�dets f�rordning (EG) nr 1098/2007,

h) artikel 13 i Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) 2016/2336

av den 14 december 2016 om uppr�ttande av s�rskilda villkor f�r fiske efter
djuphavsbest�nd i Nordostatlanten och best�mmelser f�r fiske i Nordostatlan-
tens internationella vatten samt om upph�vande av r�dets f�rordning (EG) nr
2347/2002, eller

i) Fiskeriverkets eller Havs- och vattenmyndighetens f�reskrifter, i de delar

som de r�r resurstilltr�de och kontroll p� fiskets omr�de.

�vertr�delsen av de best�mmelser som anges i ai ska best� i att

 inte uppr�tta landnings- eller omlastningsdeklaration,
 inte i r�tt tid registrera eller f�ra in uppgifter i s�dan loggbok, journal,

rapport eller deklaration,

 inte i r�tt tid �verf�ra, s�nda eller l�mna in s�dan loggbok, journal, rap-

port eller deklaration, eller

 l�mna felaktiga uppgifter eller utel�mna uppgifter i s�dan loggbok, jour-

nal, rapport eller deklaration.

Sanktionsavgift ska betalas med 2 000 kr.

Sanktionsavgift ska i st�llet betalas med ett belopp som best�ms av Havs- och
vattenmyndigheten om �vertr�delsen av de best�mmelser som anges i ai
best�r i att

 inte alls f�ra fiskeloggbok, kustfiskejournal, s�tvattensjournal eller

f�ngstrapport f�r inlandsfiske,

 uppgift om art eller f�ngstm�ngd helt har utel�mnats fr�n rapportering,

eller

 en art felaktigt har redovisats som en annan art i rapporteringen.

En s�dan sanktionsavgift som avses i f�reg�ende stycke ska betalas med tv�
g�nger den orapporterade f�ngstens v�rde, vilket ska ber�knas p� det s�tt som
anges i 6 kap. 2 a �, dock minst med 5 000 kr. Om varken det faktiska f�rs�lj-
ningspriset eller marknadspriset f�r en viss art kan fastst�llas, ska avgiften
motsvara tv� g�nger det senaste k�nda marknadsv�rdet f�r arten.

2. Sanktionsavgift ska betalas f�r �vertr�delse av

a) artikel 1 i kommissionens f�rordning (EG) nr 728/1999 av den 7 april

1999 om att i enlighet med artikel 7.3 i r�dets f�rordning (EEG) nr 2847/93
f�reskriva en anm�lningsfrist f�r de av gemenskapens fiskefartyg som bedri-
ver fiske i �stersj�n, Skagerrak och Kattegatt,

b) artikel 6 i f�rordning (EG) nr 1005/2008,
c) artiklarna 17, 20 och 27.1 i f�rordning (EG) nr 1224/2009,
d) artikel 80 i f�rordning (EU) nr 404/2011,
e) artikel 11 i f�rordning (EU) 2016/1139,
f) artikel 12 i f�rordning (EU) 2016/2336, eller
g) Fiskeriverkets eller Havs- och vattenmyndighetens f�reskrifter, i de

delar de r�r resurstilltr�de och kontroll p� fiskets omr�de.

background image

4

SFS 2017:867

�vertr�delsen av de best�mmelser som anges i ag ska best� i att

 inte g�ra f�rhandsanm�lan eller anm�lan om omlastning,
 inte i r�tt tid g�ra f�rhandsanm�lan eller anm�lan om omlastning,
 utan medgivande anl�pa hamn f�re den tid som angetts i f�rhandsanm�-

lan eller anm�lan om omlastning,

 utan medgivande anl�pa hamn mer �n en timme efter den tid som angetts

i f�rhandsanm�lan eller anm�lan om omlastning,

 inte p�b�rja landning eller omlastning i anslutning till ankomst till hamn

eller vid annan anm�ld tidpunkt, eller

 inte g�ra anm�lan om redskap.

Sanktionsavgift ska betalas med 5 000, 10 000 eller 25 000 kr.

3. Sanktionsavgift ska betalas f�r �vertr�delse av

a) artikel 6 i f�rordning (EG) nr 1005/2008,
b) artikel 17 i f�rordning (EG) nr 1224/2009,
c) artiklarna 80 och 82.2 i f�rordning (EU) nr 404/2011, eller
d) Fiskeriverkets eller Havs- och vattenmyndighetens f�reskrifter, i de

delar de r�r resurstilltr�de och kontroll p� fiskets omr�de.

�vertr�delsen av de best�mmelser som anges i ad ska best� i att l�mna fel-
aktiga uppgifter eller utel�mna uppgifter i f�rhandsanm�lan.

Sanktionsavgift ska betalas med 2 000 kr.

4. Sanktionsavgift ska betalas f�r �vertr�delse av

a) artikel 22 i f�rordning (EG) nr 1006/2008,
b) artikel 28 i f�rordning (EG) nr 1224/2009,
c) artikel 9 i f�rordning (EU) nr 1236/2010,
d) artikel 58 i samt bilaga XVII till f�rordning (EU) nr 404/2011,
e) artikel 9 i f�rordning (EU) 2016/2336,
f) punkt 5 i bilaga IIA till r�dets f�rordning (EU) 2017/127 om fastst�l-

lande f�r �r 2017 av fiskem�jligheterna f�r vissa fiskbest�nd och grupper av
fiskbest�nd i unionens vatten och, f�r unionsfartyg, i vissa andra vatten, eller

g) Fiskeriverkets eller Havs- och vattenmyndighetens f�reskrifter, i de

delar de r�r resurstilltr�de och kontroll p� fiskets omr�de.

�vertr�delsen av de best�mmelser som anges i ag ska best� i att

 inte l�mna andra rapporter eller underr�ttelser eller g�ra annan anm�lan

�n f�rhandsanm�lan, eller

 l�mna felaktiga uppgifter eller utel�mna uppgifter i andra rapporter,

underr�ttelser eller anm�lningar �n f�rhandsanm�lan.

Sanktionsavgift ska betalas med 2 000 kr.

5. Sanktionsavgift ska betalas f�r �vertr�delse av

a) artikel 7 i f�rordning (EG) nr 2347/2002 j�mf�rt med artikel 20.3 i f�r-

ordning (EU) 2016/2336,

b) artikel 9 i f�rordning (EG) nr 811/2004,
c) artikel 5 i f�rordning (EG) nr 1005/2008,
d) artikel 25 i f�rordning (EG) nr 1342/2008,

background image

5

SFS 2017:867

e) artikel 43.2 i f�rordning (EG) nr 1224/2009,
f) artikel 14 i f�rordning (EU) 2016/1139,
g) artikel 11 i f�rordning (EU) 2016/2336, eller
h) Fiskeriverkets f�reskrifter, i de delar de r�r resurstilltr�de och kontroll

p� fiskets omr�de.

�vertr�delsen av de best�mmelser som anges i ah ska best� i att inte anl�pa
utsedd hamn.

Sanktionsavgift ska betalas med 5 000, 10 000 eller 25 000 kr.

6. Sanktionsavgift ska betalas f�r �vertr�delse av

a) artikel 32 i r�dets f�rordning (EG) nr 850/98 av den 30 mars 1998 f�r

bevarande av fiskeresurserna genom tekniska �tg�rder f�r skydd av unga
exemplar av marina organismer,

b) artikel 7 i kommissionens genomf�randef�rordning (EU) nr 404/2011,

eller

c) Fiskeriverkets eller Havs- och vattenmyndighetens f�reskrifter, i de

delar de r�r resurstilltr�de och kontroll p� fiskets omr�de.

�vertr�delsen av de best�mmelser som anges i ac ska best� i att inte medf�ra
ombord fiskelicens, personlig fiskelicens, fiskeloggbok, ett s�rskilt fisketill-
st�nd som medger att automatisk klassificeringsutrustning f�r medf�ras om-
bord eller handlingar med uppgifter om fartyget.

Sanktionsavgift ska betalas med 2 000 kr.

7. Sanktionsavgift ska betalas f�r �vertr�delse av

a) artikel 22 i f�rordning (EG) nr 1006/2008,
b) artikel 25 i f�rordning (EU) nr 404/2011, eller
c) Fiskeriverkets eller Havs- och vattenmyndighetens f�reskrifter, i de

delar de r�r resurstilltr�de och kontroll p� fiskets omr�de.

�vertr�delsen av de best�mmelser som anges i ac ska best� i att inte rappor-
tera position p� f�reskrivet s�tt n�r det satellitbaserade kontrollsystemet f�r
fartyg (VMS) �r ur funktion.

Sanktionsavgift ska betalas med 2 000 kr per utebliven positionsangivelse.

8. Sanktionsavgift ska betalas f�r �vertr�delse av

a) n�gon av artiklarna 7074 och 84.2 i f�rordning (EU) nr 404/2011, eller
b) Fiskeriverkets eller Havs- och vattenmyndighetens f�reskrifter i de delar

som de r�r resurstilltr�de och kontroll p� fiskets omr�de.

�vertr�delsen av de best�mmelser som anges i a och b ska best� i att

 inte i r�tt tid fylla i uppgifterna i en v�gningsjournal eller inbunden jour-

nal,

 l�mna felaktiga uppgifter eller utel�mna uppgifter i en v�gningsjournal,

inbunden journal eller kalibreringsjournal, eller

 inte spara en v�gningsjournal under f�reskriven tid.

Sanktionsavgift ska betalas med 2 000 kr.

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

;