SFS 2017:867 Förordning om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

170867.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket,
vattenbruket och fiskerinäringen;

utfärdad den 7 september 2017.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1994:1716) om fisket,

vattenbruket och fiskerinäringen att 4 kap. 15 § och bilaga 1 ska ha följande
lydelse.

4 kap.

15 §

1

Jordbruksverket får besluta om förskottsutbetalning av stöd. Förskott

får lämnas endast om stödmottagaren är en ideell förening, en ekonomisk
förening, en allmännyttig stiftelse, en samfällighetsförening eller ett mikro-
företag enligt kommissionens rekommendation av den 6 maj 2003 om defini-
tionen av mikroföretag samt små och medelstora företag.

Förskott får lämnas med högst hälften av det beviljade beloppet, dock

högst 250 000 kronor.

Denna förordning träder i kraft den 17 oktober 2017.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2015:408.

SFS 2017:867

Utkom från trycket
den 19 september 2017

background image

2

SFS 2017:867

Bilaga 1

2

Sanktionsavgifter med stöd av 50 a § fiskelagen (1993:787)

När en avgift anges med flera belopp ska

� 5 000 kr betalas vid fiske med fartyg med en längd understigande 12

meter,

� 10 000 kr vid fiske med fartyg med en längd av 12 meter eller mera men

understigande 24 meter och

� 25 000 kr vid fiske med fartyg med en längd av 24 meter eller mera.

1. Sanktionsavgift ska betalas för överträdelse av

a) artikel 8 i rådets förordning (EG) nr 1005/2008 av den 29 september

2008 om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka
och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske och om ändring av
förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1936/2001 och (EG) nr 601/2004
samt om upphävande av förordningarna (EG) nr 1093/94 och (EG) nr
1447/1999,

b) artikel 22 i rådets förordning (EG) nr 1006/2008 av den 29 september

2008 om tillstånd till fiskeverksamhet för gemenskapens fiskefartyg i vatten
utanför gemenskapens vatten och om tillträde för fartyg från tredjeland till
gemenskapens vatten, om ändring av förordningarna (EEG) nr 2847/93 och
(EG) nr 1627/94 och om upphävande av förordning (EG) nr 3317/94,

c) artiklarna 14, 15 och 21�24 i rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av

den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för
att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efter-
levs, om ändring av förordningarna (EG) nr 847/96, (EG) nr 2371/2002, (EG)
nr 811/2004, (EG) nr 768/2005, (EG) nr 2115/2005, (EG) nr 2166/2005, (EG)
nr 388/2006, (EG) nr 509/2007, (EG) nr 676/2007, (EG) nr 1098/2007, (EG)
nr 1300/2008, (EG) nr 1342/2008 och upphävande av förordningarna (EEG)
nr 2847/93, (EG) nr 1627/94 och (EG) nr 1966/2006,

d) artikel 8 i kommissionens förordning (EU) nr 201/2010 av den 10 mars

2010 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1006/2008 om
tillstånd till fiskeverksamhet för gemenskapens fiskefartyg i vatten utanför
gemenskapens vatten och om tillträde för fartyg från tredjeland till gemenska-
pens vatten,

e) artikel 8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1236/2010

av den 15 december 2010 om fastställande av en kontroll- och tillsynsplan för
det område som omfattas av konventionen om framtida multilateralt sam-
arbete om fisket i Nordostatlanten och om upphävande av rådets förordning
(EG) nr 2791/1999,

f) artiklarna 29�36, 39�41, 47, 49�52, 54 och 82 i samt bilaga X till kom-

missionens genomförandeförordning (EU) nr 404/2011 av den 8 april 2011
om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1224/2009 om infö-
rande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmel-
serna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs,

g) artiklarna 12 och 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

2016/1139 av den 6 juli 2016 om upprättande av en flerårig plan för bestån-
den av torsk, sill/strömming och skarpsill i �stersjön och det fiske som utnytt-

2 Senaste lydelse 2016:826.

background image

3

SFS 2017:867

jar dessa bestånd, om ändring av rådets förordning (EG) nr 2187/2005 och om
upphävande av rådets förordning (EG) nr 1098/2007,

h) artikel 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2336

av den 14 december 2016 om upprättande av särskilda villkor för fiske efter
djuphavsbestånd i Nordostatlanten och bestämmelser för fiske i Nordostatlan-
tens internationella vatten samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr
2347/2002, eller

i) Fiskeriverkets eller Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter, i de delar

som de rör resurstillträde och kontroll på fiskets område.

�verträdelsen av de bestämmelser som anges i a�i ska bestå i att

� inte upprätta landnings- eller omlastningsdeklaration,
� inte i rätt tid registrera eller föra in uppgifter i sådan loggbok, journal,

rapport eller deklaration,

� inte i rätt tid överföra, sända eller lämna in sådan loggbok, journal, rap-

port eller deklaration, eller

� lämna felaktiga uppgifter eller utelämna uppgifter i sådan loggbok, jour-

nal, rapport eller deklaration.

Sanktionsavgift ska betalas med 2 000 kr.

Sanktionsavgift ska i stället betalas med ett belopp som bestäms av Havs- och
vattenmyndigheten om överträdelsen av de bestämmelser som anges i a�i
består i att

� inte alls föra fiskeloggbok, kustfiskejournal, sötvattensjournal eller

fångstrapport för inlandsfiske,

� uppgift om art eller fångstmängd helt har utelämnats från rapportering,

eller

� en art felaktigt har redovisats som en annan art i rapporteringen.

En sådan sanktionsavgift som avses i föregående stycke ska betalas med två
gånger den orapporterade fångstens värde, vilket ska beräknas på det sätt som
anges i 6 kap. 2 a §, dock minst med 5 000 kr. Om varken det faktiska försälj-
ningspriset eller marknadspriset för en viss art kan fastställas, ska avgiften
motsvara två gånger det senaste kända marknadsvärdet för arten.

2. Sanktionsavgift ska betalas för överträdelse av

a) artikel 1 i kommissionens förordning (EG) nr 728/1999 av den 7 april

1999 om att i enlighet med artikel 7.3 i rådets förordning (EEG) nr 2847/93
föreskriva en anmälningsfrist för de av gemenskapens fiskefartyg som bedri-
ver fiske i �stersjön, Skagerrak och Kattegatt,

b) artikel 6 i förordning (EG) nr 1005/2008,
c) artiklarna 17, 20 och 27.1 i förordning (EG) nr 1224/2009,
d) artikel 80 i förordning (EU) nr 404/2011,
e) artikel 11 i förordning (EU) 2016/1139,
f) artikel 12 i förordning (EU) 2016/2336, eller
g) Fiskeriverkets eller Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter, i de

delar de rör resurstillträde och kontroll på fiskets område.

background image

4

SFS 2017:867

�verträdelsen av de bestämmelser som anges i a�g ska bestå i att

� inte göra förhandsanmälan eller anmälan om omlastning,
� inte i rätt tid göra förhandsanmälan eller anmälan om omlastning,
� utan medgivande anlöpa hamn före den tid som angetts i förhandsanmä-

lan eller anmälan om omlastning,

� utan medgivande anlöpa hamn mer än en timme efter den tid som angetts

i förhandsanmälan eller anmälan om omlastning,

� inte påbörja landning eller omlastning i anslutning till ankomst till hamn

eller vid annan anmäld tidpunkt, eller

� inte göra anmälan om redskap.

Sanktionsavgift ska betalas med 5 000, 10 000 eller 25 000 kr.

3. Sanktionsavgift ska betalas för överträdelse av

a) artikel 6 i förordning (EG) nr 1005/2008,
b) artikel 17 i förordning (EG) nr 1224/2009,
c) artiklarna 80 och 82.2 i förordning (EU) nr 404/2011, eller
d) Fiskeriverkets eller Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter, i de

delar de rör resurstillträde och kontroll på fiskets område.

�verträdelsen av de bestämmelser som anges i a�d ska bestå i att lämna fel-
aktiga uppgifter eller utelämna uppgifter i förhandsanmälan.

Sanktionsavgift ska betalas med 2 000 kr.

4. Sanktionsavgift ska betalas för överträdelse av

a) artikel 22 i förordning (EG) nr 1006/2008,
b) artikel 28 i förordning (EG) nr 1224/2009,
c) artikel 9 i förordning (EU) nr 1236/2010,
d) artikel 58 i samt bilaga XVII till förordning (EU) nr 404/2011,
e) artikel 9 i förordning (EU) 2016/2336,
f) punkt 5 i bilaga IIA till rådets förordning (EU) 2017/127 om faststäl-

lande för år 2017 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av
fiskbestånd i unionens vatten och, för unionsfartyg, i vissa andra vatten, eller

g) Fiskeriverkets eller Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter, i de

delar de rör resurstillträde och kontroll på fiskets område.

�verträdelsen av de bestämmelser som anges i a�g ska bestå i att

� inte lämna andra rapporter eller underrättelser eller göra annan anmälan

än förhandsanmälan, eller

� lämna felaktiga uppgifter eller utelämna uppgifter i andra rapporter,

underrättelser eller anmälningar än förhandsanmälan.

Sanktionsavgift ska betalas med 2 000 kr.

5. Sanktionsavgift ska betalas för överträdelse av

a) artikel 7 i förordning (EG) nr 2347/2002 jämfört med artikel 20.3 i för-

ordning (EU) 2016/2336,

b) artikel 9 i förordning (EG) nr 811/2004,
c) artikel 5 i förordning (EG) nr 1005/2008,
d) artikel 25 i förordning (EG) nr 1342/2008,

background image

5

SFS 2017:867

e) artikel 43.2 i förordning (EG) nr 1224/2009,
f) artikel 14 i förordning (EU) 2016/1139,
g) artikel 11 i förordning (EU) 2016/2336, eller
h) Fiskeriverkets föreskrifter, i de delar de rör resurstillträde och kontroll

på fiskets område.

�verträdelsen av de bestämmelser som anges i a�h ska bestå i att inte anlöpa
utsedd hamn.

Sanktionsavgift ska betalas med 5 000, 10 000 eller 25 000 kr.

6. Sanktionsavgift ska betalas för överträdelse av

a) artikel 32 i rådets förordning (EG) nr 850/98 av den 30 mars 1998 för

bevarande av fiskeresurserna genom tekniska åtgärder för skydd av unga
exemplar av marina organismer,

b) artikel 7 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 404/2011,

eller

c) Fiskeriverkets eller Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter, i de

delar de rör resurstillträde och kontroll på fiskets område.

�verträdelsen av de bestämmelser som anges i a�c ska bestå i att inte medföra
ombord fiskelicens, personlig fiskelicens, fiskeloggbok, ett särskilt fisketill-
stånd som medger att automatisk klassificeringsutrustning får medföras om-
bord eller handlingar med uppgifter om fartyget.

Sanktionsavgift ska betalas med 2 000 kr.

7. Sanktionsavgift ska betalas för överträdelse av

a) artikel 22 i förordning (EG) nr 1006/2008,
b) artikel 25 i förordning (EU) nr 404/2011, eller
c) Fiskeriverkets eller Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter, i de

delar de rör resurstillträde och kontroll på fiskets område.

�verträdelsen av de bestämmelser som anges i a�c ska bestå i att inte rappor-
tera position på föreskrivet sätt när det satellitbaserade kontrollsystemet för
fartyg (VMS) är ur funktion.

Sanktionsavgift ska betalas med 2 000 kr per utebliven positionsangivelse.

8. Sanktionsavgift ska betalas för överträdelse av

a) någon av artiklarna 70�74 och 84.2 i förordning (EU) nr 404/2011, eller
b) Fiskeriverkets eller Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter i de delar

som de rör resurstillträde och kontroll på fiskets område.

�verträdelsen av de bestämmelser som anges i a och b ska bestå i att

� inte i rätt tid fylla i uppgifterna i en vägningsjournal eller inbunden jour-

nal,

� lämna felaktiga uppgifter eller utelämna uppgifter i en vägningsjournal,

inbunden journal eller kalibreringsjournal, eller

� inte spara en vägningsjournal under föreskriven tid.

Sanktionsavgift ska betalas med 2 000 kr.

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017