SFS 2017:868 Förordning med länsstyrelseinstruktion

170868.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:FNNOKD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:FNNOKE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:FNNOKE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:15px;font-family:FNNOKE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:FNNOKE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:12px;font-family:FNNOKD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:19px;line-height:19px;font-family:FNNOKE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;line-height:17px;font-family:FNNOKD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;line-height:15px;font-family:FNNOKD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:FNNOKD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:FNNOKE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:FNNOKE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:FNNOKD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:FNNOKD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:15px;font-family:FNNOKE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:FNNOKE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:14px;line-height:17px;font-family:FNNOKD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:FNNOKD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft41{font-size:15px;font-family:FNNOKE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft42{font-size:14px;font-family:FNNOKE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft43{font-size:14px;line-height:17px;font-family:FNNOKD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:14px;font-family:FNNOKD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft51{font-size:15px;font-family:FNNOKE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft52{font-size:14px;font-family:FNNOKE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft53{font-size:14px;line-height:17px;font-family:FNNOKD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:14px;font-family:FNNOKD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft61{font-size:15px;font-family:FNNOKE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft62{font-size:8px;font-family:FNNOKD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft63{font-size:14px;font-family:FNNOKE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft64{font-size:14px;line-height:17px;font-family:FNNOKD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>F�rordning<br/>med l�nsstyrelseinstruktion;</b></p> <p style="position:absolute;top:248px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 14 september 2017.</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:327px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Uppgifter</b></p> <p style="position:absolute;top:353px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:353px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">I varje l�n finns en l�nsstyrelse som ansvarar f�r den statliga f�rvalt-</p> <p style="position:absolute;top:370px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">ningen i l�net, i den utstr�ckning inte n�gon annan myndighet har ansvaret f�r<br/>s�rskilda f�rvaltningsuppgifter.</p> <p style="position:absolute;top:422px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:422px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">L�nsstyrelsen ska </p> <p style="position:absolute;top:440px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. verka f�r att nationella m�l f�r genomslag i l�net, samtidigt som h�nsyn</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ska tas till regionala f�rh�llanden och f�ruts�ttningar,</p> <p style="position:absolute;top:474px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. utifr�n ett statligt helhetsperspektiv arbeta sektors�vergripande samt</p> <p style="position:absolute;top:492px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">inom myndighetens ansvarsomr�de samordna olika samh�llsintressen och<br/>statliga myndigheters insatser,</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">3. fr�mja l�nets utveckling och noga f�lja tillst�ndet i l�net samt underr�tta</p> <p style="position:absolute;top:544px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">regeringen om dels det som �r s�rskilt viktigt f�r regeringen att ha vetskap<br/>om, dels h�ndelser som intr�ffat i l�net,</p> <p style="position:absolute;top:579px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">4. inom sin verksamhet fr�mja samverkan mellan kommuner, landsting,</p> <p style="position:absolute;top:596px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">statliga myndigheter och andra relevanta akt�rer i l�net, och</p> <p style="position:absolute;top:614px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">5. ansvara f�r de tillsynsuppgifter som riksdagen eller regeringen har �lagt</p> <p style="position:absolute;top:631px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">den.</p> <p style="position:absolute;top:666px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:666px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">L�nsstyrelsen har uppgifter i fr�ga om</p> <p style="position:absolute;top:683px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft17">1. de allm�nna valen,<br/>2. livsmedelskontroll, djurskydd, allm�nna veterin�ra fr�gor samt ledning</p> <p style="position:absolute;top:718px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">och samordning av �tg�rder mot djursjukdomar, </p> <p style="position:absolute;top:735px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft17">3. regional tillv�xt, <br/>4. infrastrukturplanering, <br/>5. h�llbar samh�llsplanering och boende, <br/>6. energi och klimat, <br/>7. kulturmilj�, <br/>8. skydd mot olyckor, krisberedskap, civilt f�rsvar och h�jd beredskap, <br/>9. naturv�rd, samt milj�- och h�lsoskydd, <br/>10. lantbruk och landsbygd,<br/>11. fiske,<br/>12. folkh�lsa,<br/>13. j�mst�lldhet, och </p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2017:868</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft18">Utkom fr�n trycket<br/>den 26 september 2017</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2017:868</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft23">14. integration. <br/>L�nsstyrelsen har �ven andra uppgifter enligt vad som f�reskrivs i denna</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">f�rordning eller n�gon annan f�rfattning.</p> <p style="position:absolute;top:121px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:120px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">L�nsstyrelsens uppgifter omfattar ocks� </p> <p style="position:absolute;top:138px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">1. tillsyn �ver att fastighetsinnehav avvecklas enligt 18 kap. 7 � �rvdabal-</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">ken, </p> <p style="position:absolute;top:172px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft23">2. Barentssamarbetet i V�sterbottens och Norrbottens l�n, <br/>3. i Norrbottens, V�sternorrlands och V�stra G�talands l�n att g�ra de ut-</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">redningar om det allm�nna fiskeintresset som beg�rs av andra myndigheter i<br/>ans�kningsm�l enligt 22 kap. milj�balken,</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">4. i J�mtlands, V�sterbottens och Norrbottens l�n att vara f�rvaltande och</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">attesterande myndighet f�r vissa program inom m�let Europeiskt territoriellt<br/>samarbete inom EU:s strukturfonder enligt Europaparlamentets och r�dets<br/>f�rordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastst�llande av<br/>gemensamma best�mmelser f�r Europeiska regionala utvecklingsfonden,<br/>Europeiska socialfonden, Sammanh�llningsfonden, Europeiska jordbruksfon-<br/>den f�r landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om<br/>fastst�llande av allm�nna best�mmelser f�r Europeiska regionala utvecklings-<br/>fonden, Europeiska socialfonden, Sammanh�llningsfonden och Europeiska<br/>havs- och fiskerifonden samt om upph�vande av r�dets f�rordning (EG)<br/>nr 1083/2006,</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">5. i J�mtlands, V�sterbottens och Norrbottens l�n att vara beh�rig myndig-</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">het enligt lagen (2017:244) om kontroller och inspektioner p� plats av Euro-<br/>peiska byr�n f�r bedr�geribek�mpning, vid kontroller och inspektioner avse-<br/>ende de program som anges i 4, och</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">6. i J�mtlands, V�sterbottens och Norrbottens l�n att vara ansvarig f�r kon-</p> <p style="position:absolute;top:520px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">troller enligt artikel 23.4 i Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU)<br/>nr 1299/2013 av den 17 december 2013 om s�rskilda best�mmelser f�r st�d<br/>fr�n Europeiska regionala utvecklingsfonden till m�let Europeiskt territoriellt<br/>samarbete.</p> <p style="position:absolute;top:608px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:607px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">L�nsstyrelsen ska vidare</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">1. integrera ett j�mst�lldhetsperspektiv i sin verksamhet genom att belysa,</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">analysera och beakta kvinnors och m�ns samt flickors och pojkars villkor, </p> <p style="position:absolute;top:660px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">2. genomg�ende analysera och presentera individbaserad statistik med k�n</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">som �vergripande indelningsgrund, om det inte finns s�rskilda sk�l mot detta, </p> <p style="position:absolute;top:694px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">3. vid beslut och andra �tg�rder som kan r�ra barn analysera konsekven-</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">serna f�r dem och d� ta s�rskild h�nsyn till barns b�sta, </p> <p style="position:absolute;top:729px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">4. vid samr�d, beslut och andra �tg�rder verka f�r tillg�nglighet och del-</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">aktighet f�r personer med funktionsneds�ttning, </p> <p style="position:absolute;top:764px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">5. integrera de m�nskliga r�ttigheterna i sin verksamhet genom att belysa,</p> <p style="position:absolute;top:781px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">analysera och beakta r�ttigheterna i den egna verksamheten, s�rskilt skyddet<br/>mot diskriminering, </p> <p style="position:absolute;top:816px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">6. verka f�r att det av riksdagen fastst�llda nationella folkh�lsom�let upp-</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">n�s genom att folkh�lsan beaktas inom l�nsstyrelsernas arbete med bl.a.<br/>regional tillv�xt, samh�llsplanering, krishantering samt alkohol och tobak, </p> <p style="position:absolute;top:868px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft23">7. i sin verksamhet verka f�r att f�renkla f�r f�retag, <br/>8. samordna arbetet p� regional niv� med anpassningen till ett f�r�ndrat</p> <p style="position:absolute;top:903px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">klimat, och </p> <p style="position:absolute;top:921px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">9. i sin verksamhet verka f�r att behovet av bost�der tillgodoses.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2017:868</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft30">L�nsstyrelsen ska verka f�r att det generationsm�l f�r milj�arbetet och</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">de milj�kvalitetsm�l som riksdagen har fastst�llt n�s och ska vid behov f�re-<br/>sl� �tg�rder f�r milj�arbetets utveckling. </p> <p style="position:absolute;top:103px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft33">L�nsstyrelsen ska s�rskilt <br/>1. samordna det regionala m�l- och uppf�ljningsarbetet, <br/>2. utveckla, samordna och genomf�ra regionala �tg�rdsprogram med bred</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">f�rankring i l�net f�r att n� generationsm�let och milj�kvalitetsm�len, </p> <p style="position:absolute;top:172px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">3. st�dja kommunerna med underlag i deras arbete med generationsm�let</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">och milj�kvalitetsm�len, och </p> <p style="position:absolute;top:207px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">4. verka f�r att generationsm�let och milj�kvalitetsm�len f�r genomslag i</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">den lokala och regionala samh�llsplaneringen och i det regionala tillv�xtarbe-<br/>tet. </p> <p style="position:absolute;top:259px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">L�nsstyrelsen ska i fr�ga om sitt milj�arbete rapportera till Naturv�rdsver-</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">ket och samr�da med verket om vilken rapportering som beh�vs.</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:312px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft30">L�nsstyrelsen �r geografiskt omr�desansvarig myndighet enligt f�rord-</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">ningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndighe-<br/>ters �tg�rder vid h�jd beredskap och den h�gsta civila totalf�rsvarsmyndighe-<br/>ten inom l�net.</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Genom sin verksamhet ska l�nsstyrelsen minska s�rbarheten i samh�llet,</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">bevaka att risk- och beredskapsh�nsyn tas i samh�llsplaneringen samt ut-<br/>veckla en god f�rm�ga att hantera sina uppgifter under fredstida krissituatio-<br/>ner och h�jd beredskap.</p> <p style="position:absolute;top:477px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>Samverkan</b></p> <p style="position:absolute;top:503px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:503px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft30">Innan en statlig myndighet meddelar ett beslut som �r av v�sentlig bety-</p> <p style="position:absolute;top:520px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">delse f�r ett l�n, ska myndigheten samr�da med l�nsstyrelsen.</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:555px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft30">L�nsstyrelsen ska samr�da med andra statliga myndigheter i och utanf�r</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">l�net i s�dana fr�gor inom l�nsstyrelsens verksamhetsomr�de som p�verkar<br/>eller har betydelse f�r den myndighetens verksamhet.</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:625px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">L�nsstyrelsen b�r, i den utstr�ckning det inte strider mot vad som �r</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">f�reskrivet i en lag eller n�gon annan f�rfattning, informera motsvarande<br/>myndighet i nordiska l�nder i s�dana fr�gor om samh�llsplanering och insat-<br/>ser f�r regional tillv�xt inom l�nsstyrelsens verksamhetsomr�de som kan an-<br/>tas ha betydelse f�r den utl�ndska myndighetens verksamhet.</p> <p style="position:absolute;top:738px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>Ledning</b></p> <p style="position:absolute;top:764px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:764px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">L�nsstyrelsen leds av en myndighetschef, som �r landsh�vding.</p> <p style="position:absolute;top:799px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:799px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">Vid l�nsstyrelsen ska det finnas ett insynsr�d som best�r av h�gst �tta</p> <p style="position:absolute;top:816px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">ledam�ter.</p> <p style="position:absolute;top:860px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>Delegering</b></p> <p style="position:absolute;top:886px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>13 �</b></p> <p style="position:absolute;top:886px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">Landsh�vdingen f�r, om det finns synnerliga sk�l f�r det, �verl�ta till</p> <p style="position:absolute;top:903px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">en tj�nsteman att avg�ra �renden som avser f�reskrifter som inte �r av princi-<br/>piellt slag eller annars av st�rre vikt.</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft40">4</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 2017:868</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>S�rskilda organ</b></p> <p style="position:absolute;top:77px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>14 �</b></p> <p style="position:absolute;top:77px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft40">Inom l�nsstyrelserna i Stockholms, Uppsala, �sterg�tlands, Kalmar,</p> <p style="position:absolute;top:94px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43">Sk�ne, Hallands, V�stra G�talands, �rebro, Dalarnas, V�sternorrlands, V�s-<br/>terbottens och Norrbottens l�n ska det finnas en milj�pr�vningsdelegation,<br/>som �r ett s�rskilt beslutsorgan. </p> <p style="position:absolute;top:146px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">Best�mmelser om delegationen finns i f�rordningen (2011:1237) om milj�-</p> <p style="position:absolute;top:164px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">pr�vningsdelegationer. </p> <p style="position:absolute;top:199px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>15 �</b></p> <p style="position:absolute;top:199px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft40">Inom l�nsstyrelserna i Norrbottens, V�sternorrlands, V�stmanlands,</p> <p style="position:absolute;top:216px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43">Kalmar och V�stra G�talands l�n ska det finnas en vattendelegation, som �r<br/>ett s�rskilt beslutsorgan. </p> <p style="position:absolute;top:251px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">Best�mmelser om delegationen finns i f�rordningen (2017:872) om vatten-</p> <p style="position:absolute;top:268px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">delegationer.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>16 �</b></p> <p style="position:absolute;top:303px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft40">Inom l�nsstyrelserna i Norrbottens, V�sterbottens och J�mtlands l�n</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43">ska det finnas en delegation f�r renn�ringsfr�gor, som �r ett s�rskilt besluts-<br/>organ. </p> <p style="position:absolute;top:355px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">Best�mmelser om delegationen finns i f�rordningen (2017:871) om ren-</p> <p style="position:absolute;top:373px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">n�ringsdelegationer.</p> <p style="position:absolute;top:408px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>17 �</b></p> <p style="position:absolute;top:407px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft40">Inom L�nsstyrelsen i �rebro l�n ska det finnas en kampsportsdelega-</p> <p style="position:absolute;top:425px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">tion, som �r ett s�rskilt beslutsorgan.</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">Best�mmelser om delegationen finns i f�rordningen (2006:1068) om till-</p> <p style="position:absolute;top:460px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">st�ndsplikt f�r vissa kampsportsmatcher. </p> <p style="position:absolute;top:495px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>18 �</b></p> <p style="position:absolute;top:494px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft40">Inom varje l�nsstyrelse ska det finnas en viltf�rvaltningsdelegation,</p> <p style="position:absolute;top:512px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">som �r ett s�rskilt beslutsorgan.</p> <p style="position:absolute;top:529px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">Best�mmelser om delegationen finns i f�rordningen (2009:1474) om vilt-</p> <p style="position:absolute;top:546px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">f�rvaltningsdelegationer.</p> <p style="position:absolute;top:582px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>19 �</b></p> <p style="position:absolute;top:581px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft40">En gemensam delegation f�r fj�llfr�gor, Fj�lldelegationen, ska finnas</p> <p style="position:absolute;top:599px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">f�r l�nsstyrelserna i Dalarnas, J�mtlands, V�sterbottens och Norrbottens l�n. </p> <p style="position:absolute;top:616px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">Fj�lldelegationen �r ett organ f�r samverkan i fr�gor som s�rskilt r�r fj�ll-</p> <p style="position:absolute;top:634px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43">omr�det. Arbetsomr�det ska vara fj�llfr�gor med inriktning mot en h�llbar ut-<br/>veckling i landets fj�llomr�den.</p> <p style="position:absolute;top:686px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>20 �</b></p> <p style="position:absolute;top:686px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft40">De delegationer som avses i 1418 �� ansvarar f�r sina beslut samt an-</p> <p style="position:absolute;top:703px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">svarar f�r sin verksamhet inf�r landsh�vdingen.</p> <p style="position:absolute;top:738px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>21 �</b></p> <p style="position:absolute;top:738px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft40">Landsh�vdingen ansvarar inf�r regeringen f�r att de delegationer som</p> <p style="position:absolute;top:755px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43">avses i 1418 �� tilldelas resurser f�r sin verksamhet, f�r att verksamheten<br/>bedrivs f�rfattningsenligt och effektivt samt f�r att den redovisas p� ett tillf�r-<br/>litligt s�tt.</p> <p style="position:absolute;top:825px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>22 �</b></p> <p style="position:absolute;top:825px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft40">F�r de delegationer som avses i 14, 15, 17 och 18 �� ska det f�r orga-</p> <p style="position:absolute;top:842px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43">nisationen och verksamheten finnas en s�rskild arbetsordning eller ett s�rskilt<br/>beslut. </p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft50">5</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>SFS 2017:868</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>Anst�llningar och uppdrag</b></p> <p style="position:absolute;top:77px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>23 �</b></p> <p style="position:absolute;top:77px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft50">Vid l�nsstyrelserna i Stockholms, Sk�ne och V�stra G�talands l�n</p> <p style="position:absolute;top:94px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft53">finns en chefstj�nsteman som �r l�ns�verdirekt�r. Vid �vriga l�nsstyrelser<br/>finns en chefstj�nsteman som �r l�nsr�d. Chefstj�nstemannen �r st�llf�re-<br/>tr�dare f�r landsh�vdingen.</p> <p style="position:absolute;top:164px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>24 �</b></p> <p style="position:absolute;top:164px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft50">Anst�llningar som l�ns�verdirekt�r och l�nsr�d beslutas av regeringen</p> <p style="position:absolute;top:181px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">efter anm�lan av landsh�vdingen.</p> <p style="position:absolute;top:216px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>25 �</b></p> <p style="position:absolute;top:216px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft50">En l�nsstyrelse f�r efter �verenskommelse med en annan l�nsstyrelse</p> <p style="position:absolute;top:233px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft53">mot ers�ttning st�lla n�gon av sina anst�llda till den andra l�nsstyrelsens f�r-<br/>fogande f�r att, som f�redragande eller p� n�got annat s�tt, delta i bered-<br/>ningen av ett visst �rende eller en viss �rendegrupp. </p> <p style="position:absolute;top:285px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">En l�nsstyrelse f�r �ven, efter en s�dan �verenskommelse som avses i</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft53">f�rsta stycket, st�lla n�gon av sina anst�llda till den andra l�nsstyrelsens f�r-<br/>fogande f�r att d�r avg�ra ett �rende som den senare l�nsstyrelsens anst�llda<br/>�r f�rhindrade att avg�ra p� grund av j�v eller av andra synnerliga sk�l. </p> <p style="position:absolute;top:381px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>Landsh�vdingens tj�nstebostad</b></p> <p style="position:absolute;top:408px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>26 �</b></p> <p style="position:absolute;top:407px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft50">Landsh�vdingen �r skyldig att bo i den tj�nstebostad som anvisas</p> <p style="position:absolute;top:425px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">honom eller henne.</p> <p style="position:absolute;top:460px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>27 �</b></p> <p style="position:absolute;top:460px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft50">De delar av landsh�vdingens tj�nstebostad som �r avsedda f�r repre-</p> <p style="position:absolute;top:477px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft53">sentation ska vara f�rsedda med m�bler och annan inredning enligt inventa-<br/>rief�rteckning som fastst�lls av Statens fastighetsverk.</p> <p style="position:absolute;top:529px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>28 �</b></p> <p style="position:absolute;top:529px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft50">En landsh�vding ska l�mna tj�nstebostaden n�r han eller hon avg�r</p> <p style="position:absolute;top:546px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">fr�n anst�llningen, om inte regeringen beslutar n�got annat. </p> <p style="position:absolute;top:564px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">Om landsh�vdingen avlider, ska d�dsboet l�mna tj�nstebostaden senast tre</p> <p style="position:absolute;top:581px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">m�nader d�refter, om inte regeringen beslutar n�got annat.</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>Personalansvarsn�mnd</b></p> <p style="position:absolute;top:651px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>29 �</b></p> <p style="position:absolute;top:651px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft50">Vid l�nsstyrelsen ska det finnas en personalansvarsn�mnd.</p> <p style="position:absolute;top:695px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>Till�mpligheten av vissa f�rordningar</b></p> <p style="position:absolute;top:721px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>30 �</b></p> <p style="position:absolute;top:721px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft50">L�nsstyrelsen ska till�mpa personalf�retr�darf�rordningen (1987:1101). </p> <p style="position:absolute;top:738px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">L�nsstyrelserna i Stockholms, Sk�ne, V�stra G�talands, J�mtlands, V�ster-</p> <p style="position:absolute;top:755px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft53">bottens och Norrbottens l�n ska till�mpa internrevisionsf�rordningen<br/>(2006:1228).</p> <p style="position:absolute;top:816px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>Avgifter</b></p> <p style="position:absolute;top:843px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>31 �</b></p> <p style="position:absolute;top:842px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft50">Avgiftsinkomster f�r disponeras av l�nsstyrelsen n�r det g�ller in-</p> <p style="position:absolute;top:860px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">komster enligt </p> <p style="position:absolute;top:877px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">1. djurskyddslagen (1988:534) och djurskyddsf�rordningen (1988:539), </p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft60">6</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft61"><b>SFS 2017:868</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:571px;white-space:nowrap" class="ft62">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft62">Elanders Sverige AB, 2017</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">2. lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter och f�rordningen</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft64">(2006:814) om foder och animaliska biprodukter som avser animaliska bipro-<br/>dukter, </p> <p style="position:absolute;top:103px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">3. f�rordningen (1998:940) om avgifter f�r pr�vning och tillsyn enligt</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">milj�balken f�r tillsyn �ver damms�kerhet, och </p> <p style="position:absolute;top:138px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">4. 22 � delgivningsf�rordningen (2011:154). </p> <p style="position:absolute;top:173px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft63"><b>32 �</b></p> <p style="position:absolute;top:172px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft60">Begr�nsningarna i 4 � andra stycket avgiftsf�rordningen (1992:191)</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft64">ska inte till�mpas p� myndigheten n�r det g�ller s�dana avgifter f�r offentlig<br/>ink�ps- och resurssamordning som l�nsstyrelsen tar ut av statliga myndighe-<br/>ter, kommuner och landsting inom ett l�n. Samma sak g�ller n�r en l�nssty-<br/>relse tar ut s�dana avgifter av l�nsstyrelser i andra l�n.</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft63"><b>33 �</b></p> <p style="position:absolute;top:277px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft60">L�nsstyrelserna i Norrbottens, V�sternorrlands och V�stra G�talands</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft64">l�n f�r ta ut avgifter f�r de utredningar om det allm�nna fiskeintresset som be-<br/>g�rs av andra myndigheter enligt 4 � 3. </p> <p style="position:absolute;top:329px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">L�nsstyrelserna f�r besluta om avgifternas storlek och disponera avgifts-</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">inkomsterna.</p> <p style="position:absolute;top:382px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft64">1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 november 2017.<br/>2. Genom f�rordningen upph�vs f�rordningen (2007:825) med l�nsstyrel-</p> <p style="position:absolute;top:417px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">seinstruktion. </p> <p style="position:absolute;top:452px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:487px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">ARDALAN SHEKARABI</p> <p style="position:absolute;top:504px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft64">Magnus Bengtson<br/>(Finansdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
med l�nsstyrelseinstruktion;

utf�rdad den 14 september 2017.

Regeringen f�reskriver f�ljande.

Uppgifter

1 �

I varje l�n finns en l�nsstyrelse som ansvarar f�r den statliga f�rvalt-

ningen i l�net, i den utstr�ckning inte n�gon annan myndighet har ansvaret f�r
s�rskilda f�rvaltningsuppgifter.

2 �

L�nsstyrelsen ska

1. verka f�r att nationella m�l f�r genomslag i l�net, samtidigt som h�nsyn

ska tas till regionala f�rh�llanden och f�ruts�ttningar,

2. utifr�n ett statligt helhetsperspektiv arbeta sektors�vergripande samt

inom myndighetens ansvarsomr�de samordna olika samh�llsintressen och
statliga myndigheters insatser,

3. fr�mja l�nets utveckling och noga f�lja tillst�ndet i l�net samt underr�tta

regeringen om dels det som �r s�rskilt viktigt f�r regeringen att ha vetskap
om, dels h�ndelser som intr�ffat i l�net,

4. inom sin verksamhet fr�mja samverkan mellan kommuner, landsting,

statliga myndigheter och andra relevanta akt�rer i l�net, och

5. ansvara f�r de tillsynsuppgifter som riksdagen eller regeringen har �lagt

den.

3 �

L�nsstyrelsen har uppgifter i fr�ga om

1. de allm�nna valen,
2. livsmedelskontroll, djurskydd, allm�nna veterin�ra fr�gor samt ledning

och samordning av �tg�rder mot djursjukdomar,

3. regional tillv�xt,
4. infrastrukturplanering,
5. h�llbar samh�llsplanering och boende,
6. energi och klimat,
7. kulturmilj�,
8. skydd mot olyckor, krisberedskap, civilt f�rsvar och h�jd beredskap,
9. naturv�rd, samt milj�- och h�lsoskydd,
10. lantbruk och landsbygd,
11. fiske,
12. folkh�lsa,
13. j�mst�lldhet, och

SFS 2017:868

Utkom fr�n trycket
den 26 september 2017

background image

2

SFS 2017:868

14. integration.
L�nsstyrelsen har �ven andra uppgifter enligt vad som f�reskrivs i denna

f�rordning eller n�gon annan f�rfattning.

4 �

L�nsstyrelsens uppgifter omfattar ocks�

1. tillsyn �ver att fastighetsinnehav avvecklas enligt 18 kap. 7 � �rvdabal-

ken,

2. Barentssamarbetet i V�sterbottens och Norrbottens l�n,
3. i Norrbottens, V�sternorrlands och V�stra G�talands l�n att g�ra de ut-

redningar om det allm�nna fiskeintresset som beg�rs av andra myndigheter i
ans�kningsm�l enligt 22 kap. milj�balken,

4. i J�mtlands, V�sterbottens och Norrbottens l�n att vara f�rvaltande och

attesterande myndighet f�r vissa program inom m�let Europeiskt territoriellt
samarbete inom EU:s strukturfonder enligt Europaparlamentets och r�dets
f�rordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastst�llande av
gemensamma best�mmelser f�r Europeiska regionala utvecklingsfonden,
Europeiska socialfonden, Sammanh�llningsfonden, Europeiska jordbruksfon-
den f�r landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om
fastst�llande av allm�nna best�mmelser f�r Europeiska regionala utvecklings-
fonden, Europeiska socialfonden, Sammanh�llningsfonden och Europeiska
havs- och fiskerifonden samt om upph�vande av r�dets f�rordning (EG)
nr 1083/2006,

5. i J�mtlands, V�sterbottens och Norrbottens l�n att vara beh�rig myndig-

het enligt lagen (2017:244) om kontroller och inspektioner p� plats av Euro-
peiska byr�n f�r bedr�geribek�mpning, vid kontroller och inspektioner avse-
ende de program som anges i 4, och

6. i J�mtlands, V�sterbottens och Norrbottens l�n att vara ansvarig f�r kon-

troller enligt artikel 23.4 i Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU)
nr 1299/2013 av den 17 december 2013 om s�rskilda best�mmelser f�r st�d
fr�n Europeiska regionala utvecklingsfonden till m�let Europeiskt territoriellt
samarbete.

5 �

L�nsstyrelsen ska vidare

1. integrera ett j�mst�lldhetsperspektiv i sin verksamhet genom att belysa,

analysera och beakta kvinnors och m�ns samt flickors och pojkars villkor,

2. genomg�ende analysera och presentera individbaserad statistik med k�n

som �vergripande indelningsgrund, om det inte finns s�rskilda sk�l mot detta,

3. vid beslut och andra �tg�rder som kan r�ra barn analysera konsekven-

serna f�r dem och d� ta s�rskild h�nsyn till barns b�sta,

4. vid samr�d, beslut och andra �tg�rder verka f�r tillg�nglighet och del-

aktighet f�r personer med funktionsneds�ttning,

5. integrera de m�nskliga r�ttigheterna i sin verksamhet genom att belysa,

analysera och beakta r�ttigheterna i den egna verksamheten, s�rskilt skyddet
mot diskriminering,

6. verka f�r att det av riksdagen fastst�llda nationella folkh�lsom�let upp-

n�s genom att folkh�lsan beaktas inom l�nsstyrelsernas arbete med bl.a.
regional tillv�xt, samh�llsplanering, krishantering samt alkohol och tobak,

7. i sin verksamhet verka f�r att f�renkla f�r f�retag,
8. samordna arbetet p� regional niv� med anpassningen till ett f�r�ndrat

klimat, och

9. i sin verksamhet verka f�r att behovet av bost�der tillgodoses.

background image

3

SFS 2017:868

6 �

L�nsstyrelsen ska verka f�r att det generationsm�l f�r milj�arbetet och

de milj�kvalitetsm�l som riksdagen har fastst�llt n�s och ska vid behov f�re-
sl� �tg�rder f�r milj�arbetets utveckling.

L�nsstyrelsen ska s�rskilt
1. samordna det regionala m�l- och uppf�ljningsarbetet,
2. utveckla, samordna och genomf�ra regionala �tg�rdsprogram med bred

f�rankring i l�net f�r att n� generationsm�let och milj�kvalitetsm�len,

3. st�dja kommunerna med underlag i deras arbete med generationsm�let

och milj�kvalitetsm�len, och

4. verka f�r att generationsm�let och milj�kvalitetsm�len f�r genomslag i

den lokala och regionala samh�llsplaneringen och i det regionala tillv�xtarbe-
tet.

L�nsstyrelsen ska i fr�ga om sitt milj�arbete rapportera till Naturv�rdsver-

ket och samr�da med verket om vilken rapportering som beh�vs.

7 �

L�nsstyrelsen �r geografiskt omr�desansvarig myndighet enligt f�rord-

ningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndighe-
ters �tg�rder vid h�jd beredskap och den h�gsta civila totalf�rsvarsmyndighe-
ten inom l�net.

Genom sin verksamhet ska l�nsstyrelsen minska s�rbarheten i samh�llet,

bevaka att risk- och beredskapsh�nsyn tas i samh�llsplaneringen samt ut-
veckla en god f�rm�ga att hantera sina uppgifter under fredstida krissituatio-
ner och h�jd beredskap.

Samverkan

8 �

Innan en statlig myndighet meddelar ett beslut som �r av v�sentlig bety-

delse f�r ett l�n, ska myndigheten samr�da med l�nsstyrelsen.

9 �

L�nsstyrelsen ska samr�da med andra statliga myndigheter i och utanf�r

l�net i s�dana fr�gor inom l�nsstyrelsens verksamhetsomr�de som p�verkar
eller har betydelse f�r den myndighetens verksamhet.

10 �

L�nsstyrelsen b�r, i den utstr�ckning det inte strider mot vad som �r

f�reskrivet i en lag eller n�gon annan f�rfattning, informera motsvarande
myndighet i nordiska l�nder i s�dana fr�gor om samh�llsplanering och insat-
ser f�r regional tillv�xt inom l�nsstyrelsens verksamhetsomr�de som kan an-
tas ha betydelse f�r den utl�ndska myndighetens verksamhet.

Ledning

11 �

L�nsstyrelsen leds av en myndighetschef, som �r landsh�vding.

12 �

Vid l�nsstyrelsen ska det finnas ett insynsr�d som best�r av h�gst �tta

ledam�ter.

Delegering

13 �

Landsh�vdingen f�r, om det finns synnerliga sk�l f�r det, �verl�ta till

en tj�nsteman att avg�ra �renden som avser f�reskrifter som inte �r av princi-
piellt slag eller annars av st�rre vikt.

background image

4

SFS 2017:868

S�rskilda organ

14 �

Inom l�nsstyrelserna i Stockholms, Uppsala, �sterg�tlands, Kalmar,

Sk�ne, Hallands, V�stra G�talands, �rebro, Dalarnas, V�sternorrlands, V�s-
terbottens och Norrbottens l�n ska det finnas en milj�pr�vningsdelegation,
som �r ett s�rskilt beslutsorgan.

Best�mmelser om delegationen finns i f�rordningen (2011:1237) om milj�-

pr�vningsdelegationer.

15 �

Inom l�nsstyrelserna i Norrbottens, V�sternorrlands, V�stmanlands,

Kalmar och V�stra G�talands l�n ska det finnas en vattendelegation, som �r
ett s�rskilt beslutsorgan.

Best�mmelser om delegationen finns i f�rordningen (2017:872) om vatten-

delegationer.

16 �

Inom l�nsstyrelserna i Norrbottens, V�sterbottens och J�mtlands l�n

ska det finnas en delegation f�r renn�ringsfr�gor, som �r ett s�rskilt besluts-
organ.

Best�mmelser om delegationen finns i f�rordningen (2017:871) om ren-

n�ringsdelegationer.

17 �

Inom L�nsstyrelsen i �rebro l�n ska det finnas en kampsportsdelega-

tion, som �r ett s�rskilt beslutsorgan.

Best�mmelser om delegationen finns i f�rordningen (2006:1068) om till-

st�ndsplikt f�r vissa kampsportsmatcher.

18 �

Inom varje l�nsstyrelse ska det finnas en viltf�rvaltningsdelegation,

som �r ett s�rskilt beslutsorgan.

Best�mmelser om delegationen finns i f�rordningen (2009:1474) om vilt-

f�rvaltningsdelegationer.

19 �

En gemensam delegation f�r fj�llfr�gor, Fj�lldelegationen, ska finnas

f�r l�nsstyrelserna i Dalarnas, J�mtlands, V�sterbottens och Norrbottens l�n.

Fj�lldelegationen �r ett organ f�r samverkan i fr�gor som s�rskilt r�r fj�ll-

omr�det. Arbetsomr�det ska vara fj�llfr�gor med inriktning mot en h�llbar ut-
veckling i landets fj�llomr�den.

20 �

De delegationer som avses i 1418 �� ansvarar f�r sina beslut samt an-

svarar f�r sin verksamhet inf�r landsh�vdingen.

21 �

Landsh�vdingen ansvarar inf�r regeringen f�r att de delegationer som

avses i 1418 �� tilldelas resurser f�r sin verksamhet, f�r att verksamheten
bedrivs f�rfattningsenligt och effektivt samt f�r att den redovisas p� ett tillf�r-
litligt s�tt.

22 �

F�r de delegationer som avses i 14, 15, 17 och 18 �� ska det f�r orga-

nisationen och verksamheten finnas en s�rskild arbetsordning eller ett s�rskilt
beslut.

background image

5

SFS 2017:868

Anst�llningar och uppdrag

23 �

Vid l�nsstyrelserna i Stockholms, Sk�ne och V�stra G�talands l�n

finns en chefstj�nsteman som �r l�ns�verdirekt�r. Vid �vriga l�nsstyrelser
finns en chefstj�nsteman som �r l�nsr�d. Chefstj�nstemannen �r st�llf�re-
tr�dare f�r landsh�vdingen.

24 �

Anst�llningar som l�ns�verdirekt�r och l�nsr�d beslutas av regeringen

efter anm�lan av landsh�vdingen.

25 �

En l�nsstyrelse f�r efter �verenskommelse med en annan l�nsstyrelse

mot ers�ttning st�lla n�gon av sina anst�llda till den andra l�nsstyrelsens f�r-
fogande f�r att, som f�redragande eller p� n�got annat s�tt, delta i bered-
ningen av ett visst �rende eller en viss �rendegrupp.

En l�nsstyrelse f�r �ven, efter en s�dan �verenskommelse som avses i

f�rsta stycket, st�lla n�gon av sina anst�llda till den andra l�nsstyrelsens f�r-
fogande f�r att d�r avg�ra ett �rende som den senare l�nsstyrelsens anst�llda
�r f�rhindrade att avg�ra p� grund av j�v eller av andra synnerliga sk�l.

Landsh�vdingens tj�nstebostad

26 �

Landsh�vdingen �r skyldig att bo i den tj�nstebostad som anvisas

honom eller henne.

27 �

De delar av landsh�vdingens tj�nstebostad som �r avsedda f�r repre-

sentation ska vara f�rsedda med m�bler och annan inredning enligt inventa-
rief�rteckning som fastst�lls av Statens fastighetsverk.

28 �

En landsh�vding ska l�mna tj�nstebostaden n�r han eller hon avg�r

fr�n anst�llningen, om inte regeringen beslutar n�got annat.

Om landsh�vdingen avlider, ska d�dsboet l�mna tj�nstebostaden senast tre

m�nader d�refter, om inte regeringen beslutar n�got annat.

Personalansvarsn�mnd

29 �

Vid l�nsstyrelsen ska det finnas en personalansvarsn�mnd.

Till�mpligheten av vissa f�rordningar

30 �

L�nsstyrelsen ska till�mpa personalf�retr�darf�rordningen (1987:1101).

L�nsstyrelserna i Stockholms, Sk�ne, V�stra G�talands, J�mtlands, V�ster-

bottens och Norrbottens l�n ska till�mpa internrevisionsf�rordningen
(2006:1228).

Avgifter

31 �

Avgiftsinkomster f�r disponeras av l�nsstyrelsen n�r det g�ller in-

komster enligt

1. djurskyddslagen (1988:534) och djurskyddsf�rordningen (1988:539),

background image

6

SFS 2017:868

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

2. lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter och f�rordningen

(2006:814) om foder och animaliska biprodukter som avser animaliska bipro-
dukter,

3. f�rordningen (1998:940) om avgifter f�r pr�vning och tillsyn enligt

milj�balken f�r tillsyn �ver damms�kerhet, och

4. 22 � delgivningsf�rordningen (2011:154).

32 �

Begr�nsningarna i 4 � andra stycket avgiftsf�rordningen (1992:191)

ska inte till�mpas p� myndigheten n�r det g�ller s�dana avgifter f�r offentlig
ink�ps- och resurssamordning som l�nsstyrelsen tar ut av statliga myndighe-
ter, kommuner och landsting inom ett l�n. Samma sak g�ller n�r en l�nssty-
relse tar ut s�dana avgifter av l�nsstyrelser i andra l�n.

33 �

L�nsstyrelserna i Norrbottens, V�sternorrlands och V�stra G�talands

l�n f�r ta ut avgifter f�r de utredningar om det allm�nna fiskeintresset som be-
g�rs av andra myndigheter enligt 4 � 3.

L�nsstyrelserna f�r besluta om avgifternas storlek och disponera avgifts-

inkomsterna.

1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 november 2017.
2. Genom f�rordningen upph�vs f�rordningen (2007:825) med l�nsstyrel-

seinstruktion.

P� regeringens v�gnar

ARDALAN SHEKARABI

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

;