SFS 2017:868 Förordning med länsstyrelseinstruktion

170868.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med länsstyrelseinstruktion;

utfärdad den 14 september 2017.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 §

I varje län finns en länsstyrelse som ansvarar för den statliga förvalt-

ningen i länet, i den utsträckning inte någon annan myndighet har ansvaret för
särskilda förvaltningsuppgifter.

2 §

Länsstyrelsen ska

1. verka för att nationella mål får genomslag i länet, samtidigt som hänsyn

ska tas till regionala förhållanden och förutsättningar,

2. utifrån ett statligt helhetsperspektiv arbeta sektorsövergripande samt

inom myndighetens ansvarsområde samordna olika samhällsintressen och
statliga myndigheters insatser,

3. främja länets utveckling och noga följa tillståndet i länet samt underrätta

regeringen om dels det som är särskilt viktigt för regeringen att ha vetskap
om, dels händelser som inträffat i länet,

4. inom sin verksamhet främja samverkan mellan kommuner, landsting,

statliga myndigheter och andra relevanta aktörer i länet, och

5. ansvara för de tillsynsuppgifter som riksdagen eller regeringen har ålagt

den.

3 §

Länsstyrelsen har uppgifter i fråga om

1. de allmänna valen,
2. livsmedelskontroll, djurskydd, allmänna veterinära frågor samt ledning

och samordning av åtgärder mot djursjukdomar,

3. regional tillväxt,
4. infrastrukturplanering,
5. hållbar samhällsplanering och boende,
6. energi och klimat,
7. kulturmiljö,
8. skydd mot olyckor, krisberedskap, civilt försvar och höjd beredskap,
9. naturvård, samt miljö- och hälsoskydd,
10. lantbruk och landsbygd,
11. fiske,
12. folkhälsa,
13. jämställdhet, och

SFS 2017:868

Utkom från trycket
den 26 september 2017

background image

2

SFS 2017:868

14. integration.
Länsstyrelsen har även andra uppgifter enligt vad som föreskrivs i denna

förordning eller någon annan författning.

4 §

Länsstyrelsens uppgifter omfattar också

1. tillsyn över att fastighetsinnehav avvecklas enligt 18 kap. 7 § ärvdabal-

ken,

2. Barentssamarbetet i Västerbottens och Norrbottens län,
3. i Norrbottens, Västernorrlands och Västra Götalands län att göra de ut-

redningar om det allmänna fiskeintresset som begärs av andra myndigheter i
ansökningsmål enligt 22 kap. miljöbalken,

4. i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län att vara förvaltande och

attesterande myndighet för vissa program inom målet Europeiskt territoriellt
samarbete inom EU:s strukturfonder enligt Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av
gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden,
Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfon-
den för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om
fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklings-
fonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska
havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG)
nr 1083/2006,

5. i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län att vara behörig myndig-

het enligt lagen (2017:244) om kontroller och inspektioner på plats av Euro-
peiska byrån för bedrägeribekämpning, vid kontroller och inspektioner avse-
ende de program som anges i 4, och

6. i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län att vara ansvarig för kon-

troller enligt artikel 23.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
nr 1299/2013 av den 17 december 2013 om särskilda bestämmelser för stöd
från Europeiska regionala utvecklingsfonden till målet Europeiskt territoriellt
samarbete.

5 §

Länsstyrelsen ska vidare

1. integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet genom att belysa,

analysera och beakta kvinnors och mäns samt flickors och pojkars villkor,

2. genomgående analysera och presentera individbaserad statistik med kön

som övergripande indelningsgrund, om det inte finns särskilda skäl mot detta,

3. vid beslut och andra åtgärder som kan röra barn analysera konsekven-

serna för dem och då ta särskild hänsyn till barns bästa,

4. vid samråd, beslut och andra åtgärder verka för tillgänglighet och del-

aktighet för personer med funktionsnedsättning,

5. integrera de mänskliga rättigheterna i sin verksamhet genom att belysa,

analysera och beakta rättigheterna i den egna verksamheten, särskilt skyddet
mot diskriminering,

6. verka för att det av riksdagen fastställda nationella folkhälsomålet upp-

nås genom att folkhälsan beaktas inom länsstyrelsernas arbete med bl.a.
regional tillväxt, samhällsplanering, krishantering samt alkohol och tobak,

7. i sin verksamhet verka för att förenkla för företag,
8. samordna arbetet på regional nivå med anpassningen till ett förändrat

klimat, och

9. i sin verksamhet verka för att behovet av bostäder tillgodoses.

background image

3

SFS 2017:868

6 §

Länsstyrelsen ska verka för att det generationsmål för miljöarbetet och

de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och ska vid behov före-
slå åtgärder för miljöarbetets utveckling.

Länsstyrelsen ska särskilt
1. samordna det regionala mål- och uppföljningsarbetet,
2. utveckla, samordna och genomföra regionala åtgärdsprogram med bred

förankring i länet för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen,

3. stödja kommunerna med underlag i deras arbete med generationsmålet

och miljökvalitetsmålen, och

4. verka för att generationsmålet och miljökvalitetsmålen får genomslag i

den lokala och regionala samhällsplaneringen och i det regionala tillväxtarbe-
tet.

Länsstyrelsen ska i fråga om sitt miljöarbete rapportera till Naturvårdsver-

ket och samråda med verket om vilken rapportering som behövs.

7 §

Länsstyrelsen är geografiskt områdesansvarig myndighet enligt förord-

ningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndighe-
ters åtgärder vid höjd beredskap och den högsta civila totalförsvarsmyndighe-
ten inom länet.

Genom sin verksamhet ska länsstyrelsen minska sårbarheten i samhället,

bevaka att risk- och beredskapshänsyn tas i samhällsplaneringen samt ut-
veckla en god förmåga att hantera sina uppgifter under fredstida krissituatio-
ner och höjd beredskap.

Samverkan

8 §

Innan en statlig myndighet meddelar ett beslut som är av väsentlig bety-

delse för ett län, ska myndigheten samråda med länsstyrelsen.

9 §

Länsstyrelsen ska samråda med andra statliga myndigheter i och utanför

länet i sådana frågor inom länsstyrelsens verksamhetsområde som påverkar
eller har betydelse för den myndighetens verksamhet.

10 §

Länsstyrelsen bör, i den utsträckning det inte strider mot vad som är

föreskrivet i en lag eller någon annan författning, informera motsvarande
myndighet i nordiska länder i sådana frågor om samhällsplanering och insat-
ser för regional tillväxt inom länsstyrelsens verksamhetsområde som kan an-
tas ha betydelse för den utländska myndighetens verksamhet.

Ledning

11 §

Länsstyrelsen leds av en myndighetschef, som är landshövding.

12 §

Vid länsstyrelsen ska det finnas ett insynsråd som består av högst åtta

ledamöter.

Delegering

13 §

Landshövdingen får, om det finns synnerliga skäl för det, överlåta till

en tjänsteman att avgöra ärenden som avser föreskrifter som inte är av princi-
piellt slag eller annars av större vikt.

background image

4

SFS 2017:868

Särskilda organ

14 §

Inom länsstyrelserna i Stockholms, Uppsala, �stergötlands, Kalmar,

Skåne, Hallands, Västra Götalands, �rebro, Dalarnas, Västernorrlands, Väs-
terbottens och Norrbottens län ska det finnas en miljöprövningsdelegation,
som är ett särskilt beslutsorgan.

Bestämmelser om delegationen finns i förordningen (2011:1237) om miljö-

prövningsdelegationer.

15 §

Inom länsstyrelserna i Norrbottens, Västernorrlands, Västmanlands,

Kalmar och Västra Götalands län ska det finnas en vattendelegation, som är
ett särskilt beslutsorgan.

Bestämmelser om delegationen finns i förordningen (2017:872) om vatten-

delegationer.

16 §

Inom länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län

ska det finnas en delegation för rennäringsfrågor, som är ett särskilt besluts-
organ.

Bestämmelser om delegationen finns i förordningen (2017:871) om ren-

näringsdelegationer.

17 §

Inom Länsstyrelsen i �rebro län ska det finnas en kampsportsdelega-

tion, som är ett särskilt beslutsorgan.

Bestämmelser om delegationen finns i förordningen (2006:1068) om till-

ståndsplikt för vissa kampsportsmatcher.

18 §

Inom varje länsstyrelse ska det finnas en viltförvaltningsdelegation,

som är ett särskilt beslutsorgan.

Bestämmelser om delegationen finns i förordningen (2009:1474) om vilt-

förvaltningsdelegationer.

19 §

En gemensam delegation för fjällfrågor, Fjälldelegationen, ska finnas

för länsstyrelserna i Dalarnas, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län.

Fjälldelegationen är ett organ för samverkan i frågor som särskilt rör fjäll-

området. Arbetsområdet ska vara fjällfrågor med inriktning mot en hållbar ut-
veckling i landets fjällområden.

20 §

De delegationer som avses i 14�18 §§ ansvarar för sina beslut samt an-

svarar för sin verksamhet inför landshövdingen.

21 §

Landshövdingen ansvarar inför regeringen för att de delegationer som

avses i 14�18 §§ tilldelas resurser för sin verksamhet, för att verksamheten
bedrivs författningsenligt och effektivt samt för att den redovisas på ett tillför-
litligt sätt.

22 §

För de delegationer som avses i 14, 15, 17 och 18 §§ ska det för orga-

nisationen och verksamheten finnas en särskild arbetsordning eller ett särskilt
beslut.

background image

5

SFS 2017:868

Anställningar och uppdrag

23 §

Vid länsstyrelserna i Stockholms, Skåne och Västra Götalands län

finns en chefstjänsteman som är länsöverdirektör. Vid övriga länsstyrelser
finns en chefstjänsteman som är länsråd. Chefstjänstemannen är ställföre-
trädare för landshövdingen.

24 §

Anställningar som länsöverdirektör och länsråd beslutas av regeringen

efter anmälan av landshövdingen.

25 §

En länsstyrelse får efter överenskommelse med en annan länsstyrelse

mot ersättning ställa någon av sina anställda till den andra länsstyrelsens för-
fogande för att, som föredragande eller på något annat sätt, delta i bered-
ningen av ett visst ärende eller en viss ärendegrupp.

En länsstyrelse får även, efter en sådan överenskommelse som avses i

första stycket, ställa någon av sina anställda till den andra länsstyrelsens för-
fogande för att där avgöra ett ärende som den senare länsstyrelsens anställda
är förhindrade att avgöra på grund av jäv eller av andra synnerliga skäl.

Landshövdingens tjänstebostad

26 §

Landshövdingen är skyldig att bo i den tjänstebostad som anvisas

honom eller henne.

27 §

De delar av landshövdingens tjänstebostad som är avsedda för repre-

sentation ska vara försedda med möbler och annan inredning enligt inventa-
rieförteckning som fastställs av Statens fastighetsverk.

28 §

En landshövding ska lämna tjänstebostaden när han eller hon avgår

från anställningen, om inte regeringen beslutar något annat.

Om landshövdingen avlider, ska dödsboet lämna tjänstebostaden senast tre

månader därefter, om inte regeringen beslutar något annat.

Personalansvarsnämnd

29 §

Vid länsstyrelsen ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

30 §

Länsstyrelsen ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Länsstyrelserna i Stockholms, Skåne, Västra Götalands, Jämtlands, Väster-

bottens och Norrbottens län ska tillämpa internrevisionsförordningen
(2006:1228).

Avgifter

31 §

Avgiftsinkomster får disponeras av länsstyrelsen när det gäller in-

komster enligt

1. djurskyddslagen (1988:534) och djurskyddsförordningen (1988:539),

background image

6

SFS 2017:868

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

2. lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter och förordningen

(2006:814) om foder och animaliska biprodukter som avser animaliska bipro-
dukter,

3. förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt

miljöbalken för tillsyn över dammsäkerhet, och

4. 22 § delgivningsförordningen (2011:154).

32 §

Begränsningarna i 4 § andra stycket avgiftsförordningen (1992:191)

ska inte tillämpas på myndigheten när det gäller sådana avgifter för offentlig
inköps- och resurssamordning som länsstyrelsen tar ut av statliga myndighe-
ter, kommuner och landsting inom ett län. Samma sak gäller när en länssty-
relse tar ut sådana avgifter av länsstyrelser i andra län.

33 §

Länsstyrelserna i Norrbottens, Västernorrlands och Västra Götalands

län får ta ut avgifter för de utredningar om det allmänna fiskeintresset som be-
gärs av andra myndigheter enligt 4 § 3.

Länsstyrelserna får besluta om avgifternas storlek och disponera avgifts-

inkomsterna.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 2017.
2. Genom förordningen upphävs förordningen (2007:825) med länsstyrel-

seinstruktion.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)