SFS 2017:869 Förordning om bevakning av grundläggande betaltjänster

170869.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om bevakning av grundläggande betaltjänster;

utfärdad den 14 september 2017.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om länsstyrelsernas bevak-

ning av grundläggande betaltjänster.

2 §

Länsstyrelserna ska bevaka att det finns grundläggande betaltjänster

som motsvarar samhällets behov. Om det i länet finns organ med uppgift att
svara för frågor om regional tillväxt, ska bevakningen ske i samverkan med
dessa organ.

I bevakningen av att de grundläggande betaltjänsterna motsvarar samhäl-

lets behov ingår att bedöma tillgängligheten till tjänsterna för äldre personer
och personer med funktionsnedsättning. Vidare ingår att bedöma om till-
gången till tjänsterna på en ort eller landsbygd minskat i sådan utsträckning
att samhällets behov inte längre tillgodoses.

3 §

Länsstyrelsen i Dalarnas län har ett samordningsansvar för bevakningen

av att de grundläggande betaltjänsterna motsvarar samhällets behov.

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2017.

På regeringens vägnar

PETER ERIKSSON

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

SFS 2017:869

Utkom från trycket
den 26 september 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017