SFS 2017:870 Förordning om länsstyrelsernas krisberedskap och uppgifter vid höjd beredskap

170870.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om länsstyrelsernas krisberedskap och uppgifter
vid höjd beredskap;

utfärdad den 14 september 2017.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om länsstyrelsernas kris-

beredskap och deras uppgifter vid höjd beredskap.

Ytterligare bestämmelser finns bl.a. i förordningen (2015:1052) om kris-

beredskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd bered-
skap och i förordningen (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap.

Krisberedskap

2 §

Länsstyrelsen ska ha en tjänsteman i beredskap med uppgift att initiera

och samordna det inledande arbetet för att upptäcka, verifiera, larma och in-
formera vid allvarliga kriser som berör länet.

3 §

Länsstyrelsen ska ha förmåga att vid en allvarlig kris, som berör länet

eller medför behov av samverkan med kommuner eller andra aktörer, om-
gående kunna upprätta en ledningsfunktion för bl.a. samordning och informa-
tion.

4 §

Länsstyrelsen ska vara sammanhållande för krisberedskapen inom sitt

geografiska område samt före, under och efter en kris verka för samordning
och gemensam inriktning av de åtgärder som behöver vidtas.

Länsstyrelsen ska särskilt
1. ansvara för att en samlad regional lägesbild sammanställs vid krissitua-

tioner,

2. stödja de aktörer som är ansvariga för krisberedskapen i länet när det

gäller planering, risk- och sårbarhetsanalyser samt utbildning och övning,

3. ha ett regionalt råd för krisberedskap och skydd mot olyckor, i vilket re-

presentanter för länsstyrelsen och berörda aktörer i krishanteringssystemet
bör ingå, för att skapa nödvändig samordning,

4. upprätta regionala risk- och sårbarhetsanalyser som ska kunna användas

som underlag för egna och andra berörda aktörers krisberedskapsåtgärder,

SFS 2017:870

Utkom från trycket
den 26 september 2017

background image

2

SFS 2017:870

5. följa upp kommunernas tillämpning av lagen (2006:544) om kommuners

och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och
höjd beredskap,

6. årligen till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap rapportera

vilka beredskapsförberedelser som kommuner och landsting vidtagit och
samtidigt redovisa en bedömning av effekten av de vidtagna förberedelserna,
och

7. verka för att den verksamhet som berörda aktörer bedriver inom länet

avseende krisberedskap bidrar till att en grundläggande förmåga till civilt för-
svar uppnås.

Höjd beredskap

5 §

Är Sverige i krig, ska 6–11 §§ i denna förordning tillämpas. Då ska be-

stämmelserna i förordningen (2017:868) med länsstyrelseinstruktion tilläm-
pas bara i den utsträckning som de är förenliga med vad som sägs i 6–11 §§.

Är Sverige inte i krig, ska 6–11 §§ tillämpas bara i den utsträckning som

regeringen beslutar särskilt.

6 §

Länsstyrelsen ska som högsta civila totalförsvarsmyndighet inom länet

verka för att största möjliga försvarseffekt uppnås.

Länsstyrelsen ska särskilt
1. samordna de civila försvarsåtgärderna,
2. verka för att sådan verksamhet hos civila myndigheter och andra civila

organ som har betydelse för försvarsansträngningarna bedrivs med en enhet-
lig inriktning,

3. i samråd med Försvarsmakten verka för att det civila och det militära

försvaret samordnas, och

4. verka för att länets tillgångar fördelas och utnyttjas så att försvars-

ansträngningarna främjas.

7 §

En länsstyrelse får meddela föreskrifter om verksamheten hos andra re-

gionala eller lokala civila myndigheter med statliga förvaltningsuppgifter
inom länet om den bedömer det nödvändigt för samordningen av försvars-
ansträngningarna.

Sådana föreskrifter får dock inte meddelas för riksdagens myndigheter.

8 §

Länsstyrelsen ska på alla sätt försöka upprätthålla förbindelse med rege-

ringen, centrala myndigheter och länsstyrelserna i angränsande län.

9 §

Föreskrifter om länsstyrelsens befogenheter i vissa fall när förbindelsen

har avbrutits med regeringen finns i lagen (1988:97) om förfarandet hos kom-
munerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigs-
fara m.m. och i förordningen (1988:1215) om förfarandet hos kommunerna,
förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.

I sådana fall ska länsstyrelsen självständigt genomföra de åtgärder som be-

hövs för den civila försvarsverksamheten och till stöd för det militära försva-
ret.

10 §

Länsstyrelsen får överlåta åt en kommunal myndighet att i ett visst

ärende eller i vissa grupper av ärenden på eget ansvar meddela beslut eller

background image

3

SFS 2017:870

genomföra åtgärder som annars skulle vara länsstyrelsens uppgift, om före-
skrifter i lag inte hindrar det.

11 §

Om länsstyrelsen anser det nödvändigt att besluta om en åtgärd som

det saknas medel för, och regeringens beslut inte kan avvaktas, får länsstyrel-
sen själv tillhandahålla de medel som behövs.

En sådan utbetalning ska anmälas till regeringen så snart som möjligt.

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2017.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017