SFS 2017:871 Förordning om rennäringsdelegationer

170871.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om rennäringsdelegationer;

utfärdad den 14 september 2017.

Regeringen föreskriver följande.

Rennäringsdelegationens uppgifter

1 §

Av 16 § förordningen (2017:868) med länsstyrelseinstruktion framgår

att det inom länsstyrelserna i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län
ska finnas en delegation för rennäringsfrågor.

2 §

Rennäringsdelegationerna avgör frågor inom ansvarsområden som är

fastställda av länsstyrelsen.

Rennäringsdelegationens sammansättning

3 §

Rennäringsdelegationen ska bestå av sju ledamöter. För ledamöterna

ska det finnas lika många ersättare. Länsstyrelsen ska utse ledamöter och er-
sättare i delegationen. Tre ledamöter och deras ersättare ska vara rennärings-
utövare och utses efter samråd med Sametinget.

Landshövdingen, eller den landshövdingen utser inom länsstyrelsen, är

ordförande i delegationen.

4 §

Ledamöterna och ersättarna utses för fyra år. De ska vara folkbokförda i

länet eller, när det är fråga om rennäringsutövare, vara medlemmar i en
sameby som är registrerad hos Sametinget.

Om en ledamot eller ersättare avgår, utses en ny ledamot eller ersättare för

återstoden av uppdragstiden.

Beslutsfattande

5 §

En rennäringsdelegation är beslutsför när ordföranden och minst hälften

av de andra ledamöterna är närvarande.

Minst en av de närvarande ska vara rennäringsutövare.

6 §

Den som i en fråga som rennäringsdelegationen ska avgöra vill anmäla

avvikande mening enligt 19 § första eller andra stycket förvaltningslagen
(1986:223) ska göra det innan sammanträdet med delegationen avslutas.

Vid sammanträden med rennäringsdelegationen får företrädare för same-

fondens styrelse närvara och yttra sig, men inte delta i besluten.

SFS 2017:871

Utkom från trycket
den 26 september 2017

background image

2

SFS 2017:871

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2017.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Jacob Wichmann
(Näringsdepartementet)